Tư tưởng Hồ Chí Minh
Di chúc của Bác cùng với toàn bộ Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Di chúc còn là sự thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương bao la của Bác dành cho những người ở lại. Nhưng trước tiên là dành cho Dân, cho Đảng. Bác viết: “… tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Bác chuẩn bị cho chuyến đi xa bằng những đúc kết ở tầm cao của bậc vĩ nhân, nhưng lời lẽ lại hết sức giản dị cùng những chỉ dẫn chiến lược là những dặn dò cụ thể nhưng vô cùng sâu sắc… Ai đọc cũng thấy mình được quan tâm, ân cần bằng trái tim mênh mông “Ôm cả non sông, mọi kiếp người”...
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện quý giá mà Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Một trong những giá trị tư tưởng nổi bật trong Di chúc của Người là vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Vấn đề này không chỉ có giá trị lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, bảo đảm sự thống nhất giữa đạo đức và tài năng. Từ thực trạng về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, những năm qua và trước yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, việc vận dụng tư tưởng của Người vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa cấp thiết.
Nêu gương là một nguyên tắc thực hành đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Người thường xuyên căn dặn: Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước và một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.
Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng và phải bảo đảm thống nhất giữa đạo đức và tài năng. Từ thực trạng về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ những năm qua và trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, việc vận dụng tư tưởng của Người vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa cấp thiết.
Tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện đoàn viên thanh niên; tạo môi trường các bạn trẻ rèn luyện, trao trọng trách cho những người trẻ gánh vác… là cách thực hiện tốt nhất tư tưởng và những chỉ dạy của Bác Hồ.
Thực hiện Di chúc của Bác:“Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” là trách nhiệm của mỗi đảng viên và cơ quan lãnh đạo của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết dân tộc được Đảng và nhân dân ta liên tục đổi mới, phát triển, ngày càng hoàn thiện cùng với thực tiễn đang biến đổi của đất nước trên con đường xây dựng đất nước thịnh vượng hùng cường. Tư tưởng của Bác vẫn là ngọn nguồn tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam.
Thơ chúc Tết của Bác Hồ bao giờ cũng là niềm tin son sắt vào hướng đi rực rỡ của cách mạng, tiếng hát vẻ vang của dân tộc. Niềm tin ấy, bởi vì nó là chân lý của trí tuệ, nên rất giản dị, rất cô đúc, rất tự nhiên. Ngày nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân ngày đầu xuân đọc lại thơ chúc Tết – mừng xuân của Người, ta được thụ hưởng tình cảm thiêng liêng, ấm áp, tinh túy và những bài học sâu sắc qua những lời thơ của Người.
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên là những định hướng, cơ sở phương pháp luận để Đảng ta củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ hiện nay.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: