Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu sự lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và toàn diện theo đúng đường lối quần chúng của Đảng, dân chủ với nhân dân và vì nhân dân, để sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng mãi trường tồn. Theo Người, để “vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng đạo đức. Theo Người, đạo đức cao nhất là:Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Trong suốt những năm ở cương vị đứng đầu Nhà nước, Người là mẫu mực kết hợp đạo đức và pháp luật, luôn luôn chú trọng giáo dục đạo đức nhưng không ngừng nâng cao vai trò sức mạnh của pháp luật. Người từng khẳng định: Trăm điều phải có thần linh pháp quyền.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước mà Người còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.
Cách đây 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi… Từ đó đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, đồng thời kế thừa đạo đức phương đông và tinh hoa đạo đức nhân loại. Hồ Chí Minh đã sử dụng những khái niệm: trung, hiếu, nhân nghĩa, cần, kiệm, liêm, chính, dân chủ, tự do, công bằng bác ái, đã có từ thời Hy Lạp Cổ đại và Nho giáo, cùng với những khái niệm, phạm trù quen thuộc với dân tộc Việt Nam từ lâu đời, đưa vào đó những nội dung, khái niệm mới, những phạm trù đạo đức của thời đại làm cho những giá trị đạo đức truyền thống được nâng lên tầm cao hơn. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và nhân loại là một đặc trưng nổi bật mà ở đó tình thương yêu con người là cốt lõi, là nhân tố điều chỉnh mọi hành vi đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh.
Quá trình tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực tiễn các chủ thể trong giáo dục chính trị, đạo đức phẩm chất trung, hiếu của sĩ quan chính trị cấp phân đội ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh không đơn thuần là trách nhiệm của riêng một lực lượng, một tổ chức nào, mà là sự phối hợp chặt chẽ, đề cao trách nhiệm, công sức của các chủ thể trong toàn đơn vị. Vì vậy, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các chủ thể, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy, chỉ huy các cấp.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Tỉnh ủy Trà Vinh đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.
Sinh thời, Bác Hồ chỉ rõ: Cái đích nhắm đến của những người làm báo khi viết gương người tốt, việc tốt không phải là nêu gương để người khác học tập cách làm, hành động, hay phương pháp mới, phổ biến khoa học- kỹ thuật…mà cái chính là nêu gương đạo đức cách mạng của con người. Đó là những đức tính tốt đẹp như tình yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt khó khăn gian khổ, đức hy sinh, lòng quả cảm cứu giúp nhau khi hoạn nạn, lúc chông gai, tấm lòng mình vì mọi người, không tham lam, ti tiện, ghen tị, làm điều ác…Đó là những đức tính mà thời đại nào cũng cần phải có của con người, phù hợp với pháp luật, truyền thống tốt đẹp về văn hóa, nêu cao cái tốt, chống cái xấu của nhân dân Việt Nam.
Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, bởi "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: “Kiến thiết cần có nhân tài. Người chủ trương phải “tìm người tài đức”, bởi, một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết nước nhà...
Hồ Chí Minh từng là thầy giáo và đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, trong đó có công tác đào tạo giáo viên, giảng viên các cấp. Người đã nêu một hệ thống quan điểm phong phú, hoàn chỉnh, khoa học, cách mạng về giáo dục Việt Nam và đã thực hiện mang lại những thành quả lớn lao trong nhiều thập niên của lịch sử Việt Nam nói chung và của lịch sử giáo dục nói riêng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: