Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chi Minh nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế, yếu kém khi ứng xử trong công tác và cuộc sống đời thường, đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên hết, thực hiện có hiệu quả lời nói đi đôi với làm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.
Suốt cuộc đời, Hồ Chí Minh đã dành tâm sức lãnh đạo, rèn luyện Đảng, đã để lại cho các thế hệ của Đảng ta di sản tư tưởng lớn lao, có ý nghĩa soi đường, chỉ lối vô cùng quan trọng. Không những để lại di sản tư tưởng mà Người còn để lại triết lý hành động vì Đảng, vì Dân. Hồ Chí Minh là một người cộng sản, nêu tấm gương sáng cho toàn Đảng, cho mọi thế hệ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính chất, mức độ, phạm vi, đối tượng...
Việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước hết cần tập trung vào việc nghiên cứu để biên soạn được những chương trình thực sự thiết thực, thiết thân, thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người học; học viên phải thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong việc không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; giảng viên phải thật sự có đủ trình độ, năng lực, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để hướng dẫn học viên.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng. Và chính cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về tự học. Dù Người đã đi xa, song tấm gương học, học không biết mệt mỏi của Người thì vẫn còn sống mãi với muôn đời các thế hệ con cháu mai sau.
Ngay sau khi đất nước được độc lập, ngày 8-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “xóa nạn mù chữ” trong cả nước, thực hiện chống “giặc dốt” - kẻ thù nguy hiểm cùng với “giặc đói” và “giặc ngoại xâm” lúc bấy giờ.
Ra đời giữa lòng chiến trường miền Nam trong những năm chống Mỹ, cứu nước khó khăn, ác liệt (27-8-1961 – 27-8-2016). Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ quân sự và chính trị, đáp ứng kịp thời đội ngũ cán bộ cấp phân đội cho Quân đội. Trong từng giai đoạn, chặng đường phát triển, Đảng ủy và Nhà trường luôn quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng năng lực thực tiễn huấn luyện quân sự đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ.
Theo Bác Hồ, “Kiệm” là tiết kiệm, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi. Người còn chỉ rõ, kiệm và cần phải đi đôi với nhau, nó như hai chân của một con người vậy. Người đã từng phân tích rằng, cần mà không kiệm thì "làm chừng nào xào chừng ấy", nó như cái thùng không đáy, nước đổ chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không.
Phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa theo Tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực.
Với Bác Hồ, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Bác nói: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: