Tư tưởng Hồ Chí Minh
45 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây đã tròn 45 năm. Trong Di chúc, Người nói vấn đề trước tiên là về Đảng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ bảo đảm cho mọi đường lối, chủ trương của Đảng được quyết định nhanh chóng, chính xác trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm của cá nhân.
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cho các ngành, các cấp. Riêng đối với ngành y, Người đã có những quan điểm cụ thể về đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong hệ thống chính trị thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Đây là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định bởi cán bộ là cái gốc của công việc, thực hiện có hiệu quả tư tưởng của Người về đoàn kết tôn giáo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ thấm đẫm văn hóa dân tộc, với lòng yêu nước đã ra đi cứu nước, rèn luyện, tiếp thu có chọn lọc văn hóa nhân loại trở thành văn hóa yêu nước Hồ Chí Minh. Văn hóa yêu nước Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối cho Đảng ta, nhân dân ta đấu tranh chiến thắng mọi kẻ thù, giành thắng lợi cuối cùng.
Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh đồng thời là một nhà báo cách mạng vĩ đại, người khai sinh và đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Bác tự nhận mình là nhà báo, nhưng cao hơn hết là nhà cách mạng. Bác coi báo chí là một phương tiện không thể thiếu trong các hoạt động cách mạng, nhất là trong điều kiện tiến hành vận động quần chúng làm cách mạng mà mình chưa nắm được chính quyền trong tay. Hoạt động báo chí là một trong những cách thức có hiệu quả để thực hiện lý tưởng, hoài bão và các nhiệm vụ cách mạng.
Tu dưỡng đạo đức là một quá trình đấu tranh quyết liệt, lâu dài trong nội tâm của mỗi con người. Vì thế, việc rèn luyện đạo đức đòi hỏi mỗi người cán bộ phải có dũng khí đấu tranh với chính mình và phải kiên trì bền bỉ, nỗ lực tu dưỡng suốt đời.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ". “Người làm cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa xấu xa thì còn làm nổi việc gì”.
Hồ Chí Minh cho rằng nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá có gốc rễ, cội nguồn từ truyền thống văn hoá dân tộc, thể hiện tâm hồn, cốt cách, bản sắc của con người Việt Nam. Nền văn hoá ấy kế thừa truyền thống văn hoá của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước: yêu nước thương nòi, tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng; tinh thần nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất; tinh thần dũng cảm, kiên cường bất khuất, mưu trí, gan dạ trong chống giặc ngoại xâm... Những truyền thống ấy không những phải được giữ gìn mà còn phải được phát huy cao độ xây dựng nền văn hoá hiện nay.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: