Tư tưởng Hồ Chí Minh
Bác Hồ khẳng định: muốn chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí thì phải dân chủ. Lời dạy của Bác đã đi qua một nửa thế kỷ nhưng càng ngẫm càng thấy chính xác như một nguyên lý, bao quát như một định luật. Ngày nay bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã ở mức trầm trọng, trở thành quốc nạn, tầm cỡ phá hoại quốc gia, lời nói của Bác nóng bỏng tính thời sự. Học tập tư tương đạo đức phong cách của Người có nghĩa là mọi cấp, mọi ngành, mọi người cần thực hành dân chủ, chống bệnh quan liêu - bài học chưa bao giờ cũ.
Thanh niên là lực lượng quan trọng của xã hội, có vai trò quan trọng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, là lớp người đại diện cho tương lai xã hội. Do đó, thanh niên phải có sức khỏe và trí tuệ tốt mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng của Đảng và nhân dân giao cho.
Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng ở đơn vị cơ sở, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực trên thực tế. Chi bộ cũng là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công tác cho đảng viên, làm công tác kết nạp đảng viên; tiến hành kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên, loại những phần tử hủ hóa ra khỏi Đảng. Để cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được kết quả, các chi bộ càng phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cách mạng Tháng Mười diễn ra cách đây đã tròn một thế kỷ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân Việt Nam đã nhiều lần khẳng định ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Mười; đặc biệt, Người luôn nhấn mạnh vai trò to lớn của cuộc cách mạng này đối với con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức. Người nhấn mạnh: "Như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”.
Tháng 10-1947, tại Việt Bắc với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc. Mục đích của tác phẩm là: Nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng và tình cảm cách mạng, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ, năng lực lãnh đạo đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng. Những nội dung của tác phẩm là những căn dặn thiết thực của Người đối với mỗi đảng viên, cán bộ ngày nay.
Thực hiện phê bình cho đúng chính là sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi chúng ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh phê bình cho đúng luôn mang đậm sắc thái cách mạng, đạo đức và văn minh, mục đích là xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, không phụ niềm tự hào và tin yêu của Nhân dân.
Khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong đó có giải phóng phụ nữ luôn là ước mơ cháy bỏng và là mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một nội dung cơ bản thể hiện tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn trở thành mục tiêu chung đối với dân tộc và thời đại.
Giữa bộn bề công việc, lo lãnh đạo quân, dân ta phá tan cuộc “tấn công mùa đông” của thực dân Pháp lên Chiến khu Việt Bắc, tổ chức kháng chiến toàn dân, toàn diện suốt từ Bắc chí Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương vẫn ban hành các chủ trương, chính sách chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ. Từ Phủ Chủ tịch đầu tiên ở “Thủ đô gió ngàn” trên đồi Khau Tý, ATK Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với Chính phủ: chọn một ngày trong năm làm “Ngày Thương binh”. Từ ý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một Ban vận động “Ngày Thương binh” được thành lập. Ban vận động đã chọn ngày 27-7-1947 làm Ngày Thương binh toàn quốc. Từ năm 1955, ngày 27 tháng 7, Ngày Thương binh toàn quốc đã được đổi thành Ngày Thương binh- Liệt sĩ - ngày mà tất cả mọi người dân, mọi cơ quan, đoàn thể trong nước bày tỏ tình cảm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” với thương binh, gia đình liệt sĩ.
Xây dựng Chính phủ liêm chính thể hiện quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là yêu cầu khách quan, đòi hỏi bức thiết thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để có Chính phủ liêm chính cần huy động được sức mạnh của toàn dân, toàn Đảng, trong đó quyết định trực tiếp là những người đứng đầu Đảng và Nhà nước, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền - phải là những người tiên phong về đức liêm, chính.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng “nói đi đôi với làm”, cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Ở Hồ Chí Minh lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn, nói là để mà làm, làm phải đúng như điều đã nghĩ, đã nói. Hơn nữa, Người nói ít nhưng làm nhiều, có những vấn đề đạo đức Người không nói mà chỉ làm. Thống nhất giữa lời nói và việc làm là nguyên tắc đạo đức của Hồ Chí Minh, là sự thể hiện tấm gương thực hành đạo đức cách mạng của bản thân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: