Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội :
Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
9:18' 30/9/2020
Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; trưởng, phó các phòng, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng; chuyên viên phòng: Quận, huyện, thị; Ban, ngành sở và đảng bộ trực thuộc; trưởng ban tổ chức các quận, huyện, thị ủy, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì Hội nghị.


Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về các nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2020; Kết quả tham mưu bố trí sắp xếp, phân công cấp ủy viên; kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.
Đồng chí Vũ Đức Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chúc mừng, tặng hoa các đồng chí lần đầu được phân công đảm nhận chức vụ trưởng ban tổ chức các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.


Chín tháng đầu năm 2020, mặc dù bối cảnh thực hiện nhiệm vụ có nhiều khó khăn, nhất là tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh; ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Nổi bật là: 

Một là, đã tham mưu ban hành nhiều văn bản và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh dịch COVID-19; điều chỉnh phương pháp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn như: trao tặng huy hiệu Đảng, tổ chức đi nghỉ điều dưỡng…

Hai là, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, có tác động đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp như: Đề án của Thành ủy về củng cố, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; đánh giá tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy; biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đề án, kế hoạch của Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều kế hoạch, đề án mới được nghiên cứu xây dựng và sửa đổi, bổ sung kịp thời theo chỉ đạo của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Bốn là, tập trung cao độ trong tham mưu, triển khai chỉ đạo các tổ chức đảng chuẩn bị và tổ chức đại hội từ cấp chi bộ đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công, bảo đảm theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. 

Năm là, các ban tổ chức đã từng bước đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới việc xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm, lịch công tác tuần; thực hiện báo cáo kết quả công tác tuần, tháng; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc theo vị trí việc làm và kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc chặt chẽ; tăng cường nắm tình hình cơ sở, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc đã được nâng lên.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, song công tác tổ chức xây dựng Đảng của các quận, huyện, thị ủy vẫn còn một số hạn chế, như: Việc nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương chưa tốt; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị chưa đúng tiến độ, chất lượng một số báo cáo chưa cao. Triển khai kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, phân loại TCCSĐ và đảng viên năm 2019 còn lúng túng, việc phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở còn chậm. Một số nơi mới chú trọng kiểm điểm tập thể, chưa đi sâu kiểm điểm đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và ngược lại; việc kiểm điểm, đánh giá có nơi còn nặng về công tác chuyên môn; ý kiến nhận xét của chi uỷ, ban công tác mặt trận nơi đảng viên cư trú nhìn chung chất lượng chưa cao, có nơi còn hình thức. Chỉ tiêu kết nạp đảng viên ở nhiều đơn vị đạt thấp. Một số quận, huyện, thị ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố TCCSĐ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy. Việc tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội, các công tác chuẩn bị đại hội có nơi chưa được quan tâm đúng mức; chưa bám sát cơ sở; còn có hiện tượng trông chờ vào cấp trên. Một số chi, đảng bộ do không nắm vững quy định Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn công tác nhân sự nên tại đại hội, cá biệt phải làm lại quy trình, để cho đảng viên, đại biểu không có trong quy hoạch, không có hồ sơ tự ứng cử vào danh sách bầu cử và trúng cử. Trong tổ chức đại hội, một số địa phương, đơn vị còn chủ quan, chưa thực hiện đúng hướng dẫn, biểu mẫu của Ban Tổ chức Thành ủy, đảng ủy cấp trên. Việc nắm tình hình tổ chức đảng còn chủ quan, chưa bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý tình hình, diễn biến phức tạp nảy sinh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy, tại một số đại hội, dự kiến giới thiệu nhân sự chủ chốt (bí thư, phó bí thư) không trúng cử cấp ủy và ban thường vụ theo đề án được phê duyệt.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do: Một số ban tổ chức chưa bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ và Ban Tổ chức Thành uỷ; chưa thường xuyên cập nhật quy định mới, thiếu chủ động trong nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chậm đổi mới trong tư duy nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện công việc, phương pháp làm việc còn làm theo lối mòn, kinh nghiệm cũ. Trình độ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chủ quan, thiếu sâu sát cơ sở, chưa phát hiện được những vấn đề mới, dự báo phức tạp có thể phát sinh để tham mưu kịp thời giải quyết, xử lý. Chín tháng đầu năm có nhiều ngày nghỉ lễ, nhiều công việc mới phát sinh, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội có những yếu tố khó khăn, một số tổ chức đảng thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi mô hình, tổ chức hoạt động,... đã tác động lớn đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và công tác quản lý đảng viên; nguồn phát triển đảng viên mới thiếu.


Đồng chí Vũ Đức Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm: 
1. Tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt quy trình nhân sự kiện toàn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đề án nhân sự đại hội. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cấp uỷ cơ sở xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho cấp uỷ viên và kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với các chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành ủy. 

2. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3. Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn; những vấn đề tiềm ẩn phát sinh phức tạp; tham mưu làm tốt công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số15-CT/TU của Thành ủy. Tiếp tục tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Đề án số 21-ĐA/TU; Kết luận 67-KL/TU ngày 10-7-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

4. Tham mưu thực hiện công tác cán bộ thường xuyên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định; tham mưu hiện tốt Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. 

5. Tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020 đối với cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

6. Tham mưu sửa đổi quy định đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức năm 2020; thực hiện tốt công tác phát thẻ đảng, trao huy hiệu Đảng đợt 7-11-2020 và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên theo quy định. Hoàn thành việc triển khai thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, đưa việc vận hành ứng dụng nghiệp vụ vào khai thác hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm theo kế hoạch.

7. Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; trợ cấp các trưởng hợp cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

8. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020); tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng thành phố theo kế hoạch; thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo sự chỉ đạo của ban thường vụ cấp ủy và Ban Tổ chức Trung ương. 
T.H

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS