Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2019
18:37' 3/9/2019

Chiều 3-9-2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 8-2019 và 8 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ tháng 9-2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Hà Ban, Mai Văn Chính đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.






Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo cấp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 8-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể là:

Hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đến cấp tỉnh. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Tích cực chuẩn bị, tham mưu Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII xây dựng dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hoàn thành việc tổng kết, đánh giá việc phân bổ đại biểu dự đại hội toàn quốc của Đảng trong 3 nhiệm kỳ gần đây; tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tham mưu cấp ủy các cấp rà soát, thẩm định, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, đã tham mưu phê duyệt quy hoạch cho 8 cơ quan, đơn vị với 46 lượt cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tham mưu cấp ủy các cấp điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với việc thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương nhằm thực hiện một bước việc chuẩn bị nhân sự đại hội. Trong đó, đã tham mưu đối với 12 lượt nhân sự diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tổng số 543 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trong 8 tháng đầu năm 2019). Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; hoàn thành tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 đồng chí trong quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: về tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.

Trong tháng 9 và quý IV năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thành tổng kết 5 năm việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII). Tích cực, chủ động chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp: Tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định theo tinh thần Kết luận 55-KL/TW của Ban Bí thư. Tham mưu thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tham mưu cấp ủy sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tham mưu cấp ủy thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là sơ kết, rút kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, gắn với công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW.

4. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24-9-2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

5. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ nhằm bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức, cán bộ, đảng viên. Tham mưu kiện toàn nhân sự diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thường vụ cấp ủy quản lý tại các địa phương có sự thay đổi. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ các ban tổ chức cấp ủy trong tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp.

6. Tiếp tục hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện các quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị” nhằm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và theo năng suất lao động.

7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền lan tỏa một số mô hình hay, cách làm mới, có hiệu quả về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ… Hoàn thành Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2019. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

8. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, các quy định, quy chế trong nội bộ Ngành. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019.


Tin: Bảo YếnẢnh: Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS