Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019
18:3' 3/6/2019

Chiều 3-6-2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5-2019 và 5 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ tháng 6-2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an; Lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo cấp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 5-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể là:

Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng (báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) nhận được sự đồng thuận, nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng). Hoàn thiện Đề cương, phụ lục, biểu mẫu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (đã gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) và hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018.

Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: về tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Trong tháng 6-2019, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tham mưu xây dựng Dự thảo “Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác nhân sự tại cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” để trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Hoàn thiện việc tổng kết công tác xây dựng Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; triển khai Kế hoạch nghiên cứu, khảo sát các địa phương, đơn vị của Tiểu ban Điều lệ Đảng trong tháng 6-2019. Tham mưu về chế độ, chính sách khen thưởng đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nghỉ hưu, nghỉ công tác. Triển khai nghiên cứu, xây dựng nghị định, hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử nhiệm kỳ đại hội 2020 - 2025, 2021 - 2026.

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp: Tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới. Tham mưu thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch; luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, gắn đánh giá cá nhân với kết quả của tập thể, địa phương, đơn vị. Tập trung tham mưu cấp ủy tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương. Tham mưu cấp ủy thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018. Hoàn thành tổng hợp số liệu thống kê về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 theo quy định. Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và thực hiện điều tra tình hình đội ngũ đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

5. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ: Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định 126 “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng quy định. Phối hợp xây dựng, thẩm định hồ sơ kịp thời, đúng quy trình, quy định phục vụ công tác nhân sự thường xuyên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp quản lý.

6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); về nội dung tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức xây dựng Đảng cho phóng viên năm 2019. Chú trọng tuyên truyền về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

7. Tiếp tục hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện các quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”. Hoàn thành sơ kết 1 năm thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với vị trí việc làm.

8. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 và 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

9. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Chú trọng công tác xây dựng nội bộ Ngành, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông.


Bảo Yến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS