Thời sự - Chính trị
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019
19:17' 18/1/2019

Sáng 18-1-2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

                                            Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.  

Trong năm 2018 và qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng ngày càng được nâng lên. Cụ thể là:

(1) Đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. (2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần thu hẹp “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái. Cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. (3) Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những nghị quyết của Trung ương được thực hiện đồng bộ, tích cực và sớm đi vào cuộc sống, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần giảm chi tiêu thường xuyên, tăng đầu tư phát triển. (4) Tập trung nghiên cứu, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra; đồng thời làm cơ sở để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, cơ chế về công tác tổ chức xây dựng đảng. (5) Đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; thực hiện toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chống tiêu cực và chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm nâng cao chất lượng và cơ cấu hợp lý. (6) Đã quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong Ngành; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chủ động phòng, chống tiêu cực; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh sẵn có của Ngành, đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp, cộng tác của các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. (7) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng đảng: xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng đảng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) ngày càng thu hút đông đảo các cơ quan báo chí, người làm báo chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước, trở thành giải thưởng báo chí có uy tín, đã và đang tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong xã hội.


                                    Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, toàn Ngành cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự và tiểu ban Điều lệ Đảng. Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng:

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước thu hẹp “một bộ phận không nhỏ” trong cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó. Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII): Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thu hút, trọng dụng nhân tài. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương: Tham mưu cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương tiêu biểu và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng đảng

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng đảng đảm bảo đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước. Tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số luật, nghị định, thông tư, quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng. Căn cứ vào kết quả sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm, cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả để đề xuất bổ sung, hoàn thiện thể chế.

4. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên

Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án về tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. Làm tốt công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước. Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách, trước hết là chính sách tiền lương, nhà ở, chế độ chuyên gia để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến; thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ các cấp. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

5. Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực

Đẩy mạnh phân cấp trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Nghiên cứu, thực hiện phân cấp về phân công cấp ủy; phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; tuyển dụng cán bộ, đào tạo và xác nhận trình độ lý luận chính trị; thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cao cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới; giám sát của cấp dưới đối với cấp trên; giám sát cùng cấp và đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực thông qua cơ chế thực hành dân chủ; công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm báo cáo, giải trình. Xử lý nghiêm các hành vi chạy chức, chạy quyền.

6. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng“trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm“Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”. Rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc; các quy định, quy chế trong nội bộ Ngành. Gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa”: hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động.

7. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận

Đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về công tác tổ chức xây dựng đảng. Coi trọng tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo. Tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng đảng. Triển khai hoạt động của Viện Khoa học tổ chức, cán bộ có hiệu quả.

8. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng đảng

Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông trong việc tuyên truyền về tổ chức xây dựng đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên và căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018 gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và phát động Giải lần thứ IV - năm 2019 một cách thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về xây dựng đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nói chung của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là năm 2018, toàn Ngành đã tập trung sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tham mưu ban hành các Nghị quyết, quy định, quy chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Chỉ trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương ban hành đồng bộ 3 Nghị quyết và 1 Quy định, góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng thời, đã phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất Quốc hội, Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số văn bản liên quan tới 29 nhóm vấn đề về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, có một số nhiệm vụ đã đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước cũng được tham mưu và tích cực triển khai thực hiện.

Trong năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Đại hội XII của Đảng đề ra; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Toàn ngành phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong việc thực hiện Nghị quyết trung ương 6 Khóa XII. Tiếp tục hoàn thiện quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các cấp; đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng dụng khoa học- công nghệ trong quản lý, điều hành. Tích cực tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý "việc sắp xếp tổ chức phải tiến hành thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn, nhưng cũng tránh nôn nóng, vì công tác tổ chức mà sai thì khó khắc phục, sai một ly, đi một dặm".

Ngành tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài, trong đó đức phải là gốc, giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù trên cơ sở quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Để lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực sự có tâm, tài, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng cần quan tâm 3 nhân tố: thứ nhất là người đứng đầu; thứ hai là người làm công tác tổ chức và thứ ba là đối tượng cán bộ được lựa chọn. "Nếu người đứng đầu, người làm công tác tổ chức công tâm, khách quan, minh bạch trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; cán bộ được bổ nhiệm có lòng tự trọng, thấy mình có đủ hay không đủ năng lực để bản thân sẵn sàng đảm đương hoặc từ chối chức vụ được giao thì sẽ sớm khắc phục được chạy chức, chạy quyền"- đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên để việc làm này trở thành tự giác, nền nếp, thường xuyên và tăng cường giám sát quá trình thực hiện; tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ. Trước mắt đồng chí đề nghị tập trung tham mưu ban hành Chỉ thị và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm  thủ tục hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền..


Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS