Thời sự - Chính trị
Thành ủy Hà Nội tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị
18:21' 24/12/2015Sáng 24-12-2015, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch 26-KH/TU của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ TP. Hà Nội chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, công tác lãnh đạo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị đã được Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Công tác phục vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm.                  

Chất lượng báo cáo chính trị của các cấp ủy đã được nâng cao. Đặc biệt, phần định hướng các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, phấn khởi đón nhận để thực hiện, qua đó củng cố niềm tin, gắn bó của các tầng lớp nhân dân với tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị.
                   
Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội và việc bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định theo quy chế bầu cử trong đảng. Kết quả thành công của bầu cử cấp ủy các đảng bộ đã phản ánh uy tín, tín nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ của Đảng trước nhân dân. Đội ngũ cán bộ mới được bầu, trong đó có nhiều cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; được cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng sẽ lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng. Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước tạo được không khí sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân. Các cấp ủy đã tập trung giải quyết chế độ chính sách cán bộ, những tồn tại ở địa phương, đơn vị. Do vậy, về cơ bản sau đại hội các đảng bộ không gây ra tâm lý xáo trộn hoặc hụt hẫng trong thực hiện nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, tạo bầu không khí đoàn kết, tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.              


Sau đại hội, nhiều cấp ủy đã khẩn trương triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời kiện toàn các chức danh quản lý nhà nước và nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy để thực hiện nhiệm vụ để ra. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của ban thường vụ, xây dựng chương trình toàn khóa của cấp ủy, chương trình thực hiện nghị quyết đại hội.                

Về Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ TP. Hà Nội diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao; các nội dung, chương trình diễn ra theo đúng trình tự, khoa học, bảo đảm đúng nguyên tắc. Công tác hậu cần, khánh tiết, bảo vệ, đón tiếp đại biểu của thành phố được thực hiện rất chu đáo, trang trọng. Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố được đa số cán bộ, đảng viên đánh giá cao: Đây là kỳ Đại hội thành công trên nhiều mặt, từ chuẩn bị văn kiện đại hội, các khâu tuyên truyền, chủ động thông tin trong quá trình diễn ra Đại hội, chuẩn bị nhân sự, kết quả bầu cử cấp ủy, bầu cử Ban Thường vụ…                   

Tuy nhiên, báo cáo tổng kết của Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, như: Báo cáo chính trị của một số đảng bộ còn dài, nội dung dàn trải, chưa nêu bật được mức độ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước, so sánh các chỉ tiêu do Nghị quyết đề ra còn ít; việc đánh giá những vấn đề tồn tại, hạn chế của đảng bộ, nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI chưa sâu sắc, nhất là trách nhiệm nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu. Các giải pháp và lựa chọn khâu đột phá chưa rõ nét; phần xây dựng đảng đề cập chưa sâu, chưa ngang tầm với nhiệm vụ then chốt, các giải pháp thực hiện còn chung chung. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn nhiều nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị, chưa thẳng thắn tự phê bình và phê bình, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chưa đi sâu phân tích làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cấp ủy viên; chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế… 

Báo cáo tổng kết của Thành ủy Hà Nội nêu một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp: Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc. Chú trọng công tác chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm. Một số đảng bộ có khó khăn về nhân sự chủ chốt của cấp ủy đã được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời; bản thân cấp ủy của địa phương, đơn vị đã đề cao quyết tâm khắc phục khó khăn nên đại hội các đảng bộ đã đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra. Tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn thống nhất. Các đảng bộ tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung văn bản, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội sát với tình hình đồng thời gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, trang trí đại hội bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, để đại hội đảng bộ các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng và toàn dân. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân. Coi trọng việc mở rộng và phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy. Việc mở rộng dân chủ phải gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy, vì vậy danh sách bầu cử của các đảng bộ có số dư theo quy định, nhưng kết quả bầu cử vẫn đủ số lượng, cơ cấu đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Quá trình chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội phải làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá đúng và nắm chắc tình hình cán bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến cán bộ, đảng viên và tình hình liên quan đến địa phương trước đại hội, thực hiện nghiêm túc các bước quy trình nhân sự cấp ủy. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ trước đại hội và định hướng phân công sau đại hội cụ thể, đồng thời làm tốt công tác chính sách cán bộ, nhất là cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy và chính quyền. Chuẩn bị kỹ các dự thảo văn kiện, chương trình đại hội; phân công cấp ủy, các tiểu ban giúp việc là những đồng chí có uy tín, am hiểu công tác xây dựng đảng và đúng năng lực sở trường…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị nhấn mạnh: Đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã thành công tốt đẹp; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý… Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm như báo cáo tổng kết của Thành ủy đã nêu. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, toàn Đảng bộ cần tập trung triển khai, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống…

Thời gian tới, dự kiến sẽ thành lập các Ban chỉ đạo chương trình công tác của Thành ủy; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội của thành phố để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các cấp ủy trực thuộc Thành uỷ khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác thực hiện nghị quyết đại hội của cấp mình. Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền sau đại hội.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội (nhiệm kỳ 2015-2020) đã tặng Cờ thi đua cho 9 đơn vị; Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 72 tập thể và 92 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức đại hội đảng các cấp.

Thu Thủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS