Diễn đàn
Vào Đảng để làm gì và phấn đấu vì lý tưởng của Đảng đến bao giờ?
18:29' 9/5/2009


Câu hỏi Vào Đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam) để làm gì? Vào đến bao giờ? là câu hỏi đã được đặt ra với nhiều thế hệ đảng viên và đều được trả lời rõ ràng trong Điều lệ Đảng: Vào Đảng là để “phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng”. Nếu nói cụ thể và ngắn gọn: Vào Đảng  để được thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Mỗi người vào Đảng đều đã đứng tuyên thệ dưới cờ Đảng, nguyện phấn đấu suốt đời cho lý tưởng cao đẹp của Đảng.

1. Từ bản chất của Đảng, từ sự giác ngộ của mỗi đảng viên.

Thực tế trên thế giới đã có nhiều cách trả lời về câu hỏi vào đảng để làm gì? Và vào đến bao giờ? Không ít đảng chính trị, trong đó có cả một số đảng cộng sản, chỉ cần thu hút nhiều người vào đảng để giành được nhiều phiếu trong các cuộc tranh cử; có đảng không có chế định đảng viên, ai tự nguyện ghi tên, đóng đảng phí, tham gia một cuộc biểu tình chống phe đối lập cũng có thể được công nhận là đảng viên.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi ra đời đã xác định là đội tiên phong chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”(Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”.

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. Sau khi được kết nạp, còn phải trải qua thời kỳ dự bị để tiếp tục rèn luyện thử thách trước khi được công nhận là đảng viên chính thức. Như vậy, vào Đảng để làm gì, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng đến bao giờ là do bản chất của Đảng quy định và tự sự giác ngộ, tự nguyện của mỗi đảng viên.

2. Vì sao câu hỏi được nhiều người quan tâm bàn thảo?

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc…, câu hỏi Vào Đảng để làm gì? Phấn đấu vì lý tưởng của Đảng đến bao giờ? được mỗi người trả lời một cách sinh động bằng thực tế, thống nhất giữa ý chí và hành động, giữa lời nói và việc làm, cả người ở tiền tuyến cũng như ở hậu phương. Gần một thế kỷ chiến đấu giành và giữ vững nền độc lập dân tộc, nhất là từ khi có Đảng, biết bao tấm gương có danh và vô danh đã suốt đời chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, vì lý tưởng cách mạng của Đảng; biết bao liệt sĩ đã hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng mà chưa kịp được nhận danh hiệu đảng viên. Có những quần chúng do yêu cầu của tổ chức, ở ngoài Đảng để hoạt động sẽ có lợi cho cách mạng hơn, nên tuy không kết nạp vào Đảng nhưng đã phấn đấu, cống hiến như những đảng viên chân chính, đích thực. Thậm chí có những trường hợp khi về già, nằm trên giường bệnh, tuổi cao, bệnh trọng vẫn tha thiết đề nghị được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Những tấm gương như thế chính là những đáp án cụ thể, thiết thực trả lời câu hỏi: Vào Đảng để làm gì? Phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng đến bao giờ? Đảng, Nhà nước, dân tộc mãi mãi tự hào về những người con trung hiếu.

Khi trở thành Đảng cầm quyền, Đảng ta là Đảng duy nhất lãnh đạo toàn xã hội tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, một bộ phận không nhỏ đảng viên của Đảng được giao chức, giao quyền thì câu hỏi Vào Đảng để làm gì? Phấn đấu cho lý tưởng của Đảng đến bao giờ? lại được đặt ra từ thực tiễn của một thời kỳ mới. Bởi thực tế đã có không ít cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm hoặc nói một đằng làm một nẻo, thậm chí làm trái chủ trương, quan điểm của Đảng vì mục đích vụ lợi, gây bức xúc trong dư luận, quần chúng thiếu lòng tin, làm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng bị suy giảm. Đại hội X chỉ rõ: “Bên cạnh những ưu điểm, còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, chưa theo kịp với đòi hỏi của tình hình mới; nổi lên là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Làm giảm lòng tin của cán bộ và nhân dân…”

Từ góc độ của người nghiên cứu về công tác xây dựng đảng PGS. Trần Đình Huỳnh đã nhận xét và tôi rất đồng tình với những vấn đề PGS. nêu ra trong bài viết đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng số 2-2008 “Chỉ tính ngày Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đến nay, bên cạnh những đảng viên lao động sáng tạo, dũng cảm phấn đấu là người tiên phong trên tất cả các lĩnh vực công tác đúng như lời hứa khi gia nhập Đảng thì số đảng viên vi phạm kỷ luật đảng và luật pháp nhà nước, mắc vào những tội tham ô, lãng phí, vô trách nhiệm “nổi tiếng”, bị công luận phanh phui tỷ lệ là bao nhiêu? Những ai mắc tội, những ai bao che, thiên vị? Và bao nhiêu người đã trù dập đảng viên, quần chúng vì họ đã dám nói nên sự thật? Những vụ ăn hối lộ, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy dự án, chạy tội… đã và đang như dòng nước ngầm bẩn thỉu làm vẩn đục đời sống xã hội, làm ô uế thanh danh của Đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân thì trong đó có bao nhiêu phần trăm là người đã từng hứa khi vào Đảng”.

Hay bài “Động cơ vào Đảng” trên Xây dựng Đảng điện tử ngày 12-11-2008 đã đưa ra một tình huống cụ thể khá điển hình: Đảng viên trẻ Trần Văn H đã tự ứng cử và trúng cử vào chi uỷ chi bộ xóm, đảng uỷ đảng bộ bộ phận thôn. Nhưng đến khi không được cơ cấu vào ban chấp hành xã, không được bố trí làm công an thôn, H sinh ra nản chí, làm đơn xin rút khỏi chi uỷ chi bộ xóm và đảng uỷ bộ phận thôn, tự nghỉ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí và cuối cùng bị xoá tên khỏi danh sách đảng viên. Vào Đảng để làm gì? Câu hỏi tuy cũ nhưng đang đặt ra những vấn đề mới, nóng bỏng tính thời sự cần được xem xét một cách nghiêm túc trong công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, cho dù thế nào thì câu trả lời đúng nhất vẫn là: Vào Đảng không phải để làm quan phát tài; vào Đảng là để thực hiện nhiệm vụ đảng viên, phấn đấu cho thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng.

3. Phấn đấu cho lý tưởng của Đảng đến bao giờ?

Khi tổ chức đảng làm lễ kết nạp, mỗi đảng viên đều đã giơ cao nắm tay thề trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu nguyện: suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Đây không thuần tuý là thủ tục kết nạp mà là nội dung thuộc về bản chất của Đảng, bản chất của người đảng viên; là lời hứa danh dự xuất phát từ trái tim nhiệt huyết của mỗi người vào Đảng, là lời thề tự nguyện chiến đấu, hy sinh đến hơi thở cuối cùng cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, cho tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên, vào Đảng là tự nguyện, tự giác, mỗi người phải tự xác định động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn. Là đảng viên, bất kỳ ở vị trí nào, ở lĩnh vực nào, bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, không phân biệt chức vụ cao thấp, tuổi tác đều phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu. Bởi lẽ, một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là thuyết phục và nêu gương. Tuy nhiên, theo quy luật, khi đảng viên tuổi cao, sức yếu, hoạt động, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng không thể như thời thanh xuân. Có nhiều đảng viên được miễn sinh hoạt. Hoạt động, phấn đấu cho Đảng khi đó là gương mẫu, giữ gìn tư cách, phẩm chất của người đảng viên, tuyên truyền, giáo dục gia đình chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Truyền được cho thế hệ trẻ tin và theo lý tưởng của Đảng cũng chính là cống hiến, phấn đấu, hoạt động cho lý tưởng của Đảng.

Mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Ngược lại, tổ chức đảng phải có trách nhiệm quản lý, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò tiên phong. Như vậy, xét về lý tưởng và vai trò tiền phong của người đảng viên thì vào Đảng không có mốc giới thời gian mà là phấn đấu suốt đời cho lý tưởng cao đẹp của Đảng.

4. Kiến nghị.

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, để đội ngũ đảng viên của Đảng giữ vững và phát huy vai trò tiên phong, theo tôi cần làm tốt một số nội dung sau:

-  Gắn kết hơn nữa hai mặt xây và chống trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng, một mặt bảo vệ, phát huy được đội ngũ đảng viên luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ được những đảng viên tài đức, năng động, sáng tạo. Mặt khác, phê phán, xử lý, loại ra khỏi Đảng những đảng viên đã thoái hoá, biến chất.

- Sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào công tác xây dựng đảng đúng với tình cảm mà nhân dân đã dành cho Đảng, trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”; làm sao việc tham gia xây dựng Đảng của nhân dân thực sự vì đảng của chính mình-Đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc như Đại hội X của Đảng đã trang trọng ghi nhận trong Điều lệ Đảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng với những giải pháp đồng bộ, vừa bảo đảm giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, vừa mở rộng dân chủ trong Đảng, trao thêm quyền cho đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội thực sự là cơ quan lãnh đạo cao nhất ở mỗi cấp. Trong đó, trao cho đại hội không chỉ trực tiếp bầu cấp uỷ, còn trực tiếp bầu ban thường vụ, bầu bí thư, phó bí thư. Đây cũng chính là trao cho đại hội quyền trực tiếp lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu, có tài đức đảm trách những chức vụ chủ chốt của đảng bộ. Trước mắt, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương làm thí điểm đại hội đảng bộ cấp cơ sở trực tiếp bầu cấp uỷ, bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư.

Thạc sĩ Phạm Văn Hiểu
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Bài cùng chuyên mục
Tầm nhìn xa của Đảng    (30/1/2009)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS