Diễn đàn
Từ thực tiễn hoạt động của chi bộ cơ quan xã ở Yên Sơn
8:46' 10/11/2008


Nằm ở phía nam của tỉnh Tuyên Quang, huyện Yên Sơn có 35 xã, 1 thị trấn, số cán bộ, công chức ở các xã là đảng viên chiếm từ 52,4 đến 90%; là cấp uỷ viên cấp cơ sở chiếm từ 35,3 đến 90% so với tổng số cán bộ, công chức. Sau khi có Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10-10-2007 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “Về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”, Huyện uỷ Yên Sơn đã chỉ đạo đảng uỷ các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) khảo sát và xây dựng đề án thành lập chi bộ cơ quan xã. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ Tuyên Quang: Không lập chi bộ cơ quan xã ở những nơi khi chuyển đảng viên là cán bộ, công chức xã về chi bộ cơ quan thì chi bộ thôn, bản, tổ dân phố không còn đủ đảng viên lập chi bộ độc lập, huyện có 31/36 đơn vị có đủ điều kiện lập chi bộ cơ quan xã. Tháng 6-2008, Đảng bộ huyện Yên Sơn thành lập 2 chi bộ cơ quan ở xã Mỹ Bằng và xã Trung Môn.

Hoạt động của chi bộ cơ quan xã cho thấy nhiều ưu điểm: Tạo điều kiện cho đảng viên chủ động hơn trong tham gia sinh hoạt chi bộ. Đảng viên được thông tin về các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, các văn bản mới của Nhà nước kịp thời, đầy đủ hơn. Từ đó phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt hơn các nguyên tắc xây dựng đảng. Công tác quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên sát thực tế làm cơ sở cho việc đánh giá phân tích chất lượng đảng viên hằng năm khách quan, thực chất hơn.

Tuy nhiên, đảng viên trong chi bộ cơ quan xã có nhiệm vụ khác nhau, không mang tính chuyên môn thuần nhất. Hoạt động công tác đoàn thể gặp khó khăn khi công đoàn cơ quan xã là công đoàn cơ sở, còn chi bộ cơ quan xã là chi bộ trong đảng bộ cơ sở. Đa số cán bộ, công chức xã là cán bộ chủ chốt, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã, nhiều đồng chí là đảng uỷ viên sẽ là đại biểu đương nhiên dự đại hội đảng bộ cơ sở nên khó phân bổ đại biểu của chi bộ đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Để chi bộ cơ quan xã hoạt động có hiệu quả theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW cần chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ cơ quan xã cho phù hợp.

Quang Sơn
Huyện ủy Yên Sơn, Tuyên Quang
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS