Tổ chức
Quá trình thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi triển khai Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư (thay thế Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng VTVL. Nhìn chung, tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, giảm đầu mối về số lượng phòng và giảm biên chế; chất lượng tham mưu đề xuất được nâng lên.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
Bộ Nội vụ vừa thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021. Theo phương án sáp nhập, Nghệ An có 36 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập thành 16 đơn vị, giảm 20 đơn vị.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới quyết định chuyển Trường Đại học An Giang thuộc UBND tỉnh An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Đảng bộ tỉnh Kon Tum có 441/874 (chiếm 50,46%) thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 67/441 (chiếm 15,19%) bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Kết quả bước đầu của việc thực hiện chủ trương bố trí thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Kon Tum tuy chưa đạt tỷ lệ cao, song đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kon Tum – địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Ngày 25-6-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ bàn giao tổ chức đảng, đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện về Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025 mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
Tỉnh ủy Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy huyện, thành phố thuộc tỉnh được quy định cụ thể, rõ ràng, từ đó hoạt động của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy nền nếp, đi vào chiều sâu.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: