Tổ chức
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy từ ngày 1-1-2019. Văn phòng các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái sáp nhập về Văn phòng Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra.
Sau 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện và để giải quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29-11-2018 về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU”.
Trường chính trị cấp tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
Với phương châm: “vừa ổn định tổ chức vừa nhanh chóng tiếp cận, đáp ứng yêu cầu công việc; không vì thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chuyên môn, đến nay, các đơn vị hoạt động theo mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả”- Đây là khẳng định của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Đề án tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bạc Liêu vừa ra nghị quyết hợp nhất Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ; chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ
Tỉnh ủy Long an vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An chủ trì hội nghị.
Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ đạo xây dựng Đề án và Kế hoạch thực hiện trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. Nội dung của Kế hoạch ngoài 7 nhiệm vụ chung, còn xác định các nhiệm vụ cụ thể theo 7 nhóm công việc, gồm: (1) Hoàn thiện chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế. 2) Sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố của địa phương. 3) Sắp xếp hệ thống tổ chức đảng. 4) Sắp xếp hệ thống tổ chức Nhà nước. 5) Sắp xếp hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 6) Nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo. 7) Một số nội dung có liên quan khác.
Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Đề án số 09-ĐA/TU ngày 27-8-2018 về sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh.
Sau một thời gian kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an TP. Hà Nội đã cắt giảm từ 70 đầu mối cấp phòng xuống còn 35 đầu mối, từ 713 đầu mối cấp Đội xuống còn 631 đầu mối. Kết quả đó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: