Tổ chức
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là hết sức cần thiết. Để chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là những nơi có điều kiện khó khăn, dân trí còn thấp. Đồng thời, sớm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy Nghệ An đang thực hiện việc sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Với quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân, với cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Thanh Hóa đã thực hiện thành công, đúng tiến độ việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập và là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. UBND các tỉnh, thành phố có thể đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về Bộ Nội vụ trước 15-12-2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua chiều nay, 27-11 với tỷ lệ 81,16% đại biểu tán thành.
Chiều 22-11, với 431/448 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành (chiếm 89,23%), Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Việc chuyển giao các TCCSĐ thuộc các huyện, thành, thị ủy về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo tập trung, toàn diện của cấp ủy đối với yêu cầu quản lý của ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Từ những kết quả mang lại, dù còn một số vướng mắc, khó khăn nhưng mô hình văn phòng chung cấp xã là việc có thể làm ngay bởi không chỉ đem lại tiện ích cho người dân mà hiệu quả điều hành của đảng ủy và bộ máy chính quyền cũng được nâng lên rõ rệt. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện, trong năm 2019 này cả 5 xã còn lại gồm Lăng, A Vương, A Xan, Ch’Ơm, Ga Ry của huyện Tây Giang cũng sẽ triển khai và đi vào hoạt động mô hình văn phòng chung đúng theo lộ trình đề ra.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Kiên Giang chọn Đảng bộ xã Bình An, huyện Châu Thành làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm chung đối với cấp xã, phường, thị trấn; Đảng bộ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; Đảng bộ Thanh tra tỉnh trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung đối với đại hội chi, đảng bộ ngành cấp tỉnh và Đảng bộ huyện An Biên làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.
Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức - nội vụ. Việc vận hành mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện cho đến thời điểm hiện tại đã được hơn một năm và bước đầu có những kết quả khá rõ rệt.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: