Tin xây dựng đảng
Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2009 của các tỉnh, thành uỷ
21:29' 8/4/2010


Thực hiện Công văn số 6946-CT/BTCTW ngày 12-7-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2009 gắn với kiểm điểm cuối nhiệm kỳ đại hội đảng của tập thể và cá nhân ban thường vụ, đến nay, 63/63 ban thường vụ tỉnh,, thành uỷ hoàn thành kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng kế hoạch đề ra, cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu, đối tượng, phương pháp kiểm điểm theo hướng dẫn của Trung ương.

Hầu hết ban thường vụ các tỉnh, thành uỷ và cá nhân các đồng chí uỷ viên ban thường vụ chuẩn bị công phu, chu đáo dự thảo báo cáo kiểm điểm, nêu rõ kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2009 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2009; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các báo cáo đánh giá trung thực, khách quan những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc của tập thể, cá nhân gắn với việc chỉ đạo, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể ban thường vụ được gửi trước cho các uỷ viên ban thường vụ nghiên cứu. Ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ thường dành thời gian từ 1 đến 2 ngày để tiến hành kiểm, một số nơi tiến hành trong 2,5 ngày.

Các địa phương đều tiến hành kiểm điểm tập thể trước, sau đó tiến hành kiểm điểm cá nhân. Đối với tập thể: Sau khi đồng chí trong thường trực tỉnh thành uỷ trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm, các đồng chí uỷ viên ban thường vụ tiến hành đóng góp ý kiến. Kết thúc quá trình kiểm điểm, đồng chí chủ trì kết luận, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh văn bản gửi Trung ương theo quy định. Đối với cá nhân: Nhiều nơi thực hiện kiểm theo trình tự từng đồng chí trong ban thường vụ cấp uỷ trình bày bản tự kiểm điểm, sau đó tập thể góp ý, chủ trì hội nghị kết luận, người kiểm điểm tiếp thu, giải trình và tự đánh giá, xếp loại theo quy định. Một số nơi chia thành 2 nhóm, các đồng chí thường trực cấp uỷ kiểm điểm trước, sau đó các đồng chí uỷ viên thường vụ kiểm điểm sau. Có nơi chia thành 3 nhóm, các đồng chí thường trực cấp uỷ, khối HĐND, UBND và khối các ban đảng… để tiến hành kiểm điểm cá nhân.

Phần lớn các đồng chí uỷ viên ban thường vụ tỉnh, thành uỷ đều thực hiện việc kiểm điểm; một số ít đồng chí vắng mặt gửi lại bản tự kiểm điểm để tập thể tham gia góp ý kiến hoặc tiến hành kiểm điểm trong phiên họp ban thường vụ tiếp theo. Nhìn chung, việc kiểm điểm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, thẳng thẳn trong tự phê bình và phê bình; tinh thần, thái độ nhẹ nhàng, không gay gắt. Nội dung kiểm điểm đã cụ thể hoá trách nhiệm đối với từng cá nhân. Các đồng chí thường trực cấp uỷ được tham gia nhiều ý kiến. Kết quả, đa số các đồng chí uỷ viên ban thường vụ tỉnh, thành uỷ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; một số ít có đồng chí ở mức hoàn thành chức trách nhiệm vụ; cá biệt có đồng chí được tập thể đánh giá không hoành thành chức trách nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vẫn có một số ban thường vụ tỉnh, thành uỷ không thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ̉ chú trọng nội dung kiểm điểm năm 2009, không gắn với kiểm điểm cuối nhiệm kỳ hoặc không kiểm điểm việc chỉ đạo, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Một số nơi việc đánh giá, phân loại cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu quả công tác của mỗi đồng chí. Trong báo cáo, kiểm điểm tự phê bình và phê bình các cá nhân còn nặng về thành tích, ưu điểm; những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm ít được phân tích. Tình trạng nể nang, xuê xoa trong kiểm điểm tự phê bình vẫn còn. Một số nơi kiểm điểm chưa sâu sắc do cán bộ chủ chốt mới được kiện toàn. Trong báo cáo, có đơn vị chưa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; trong phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chỉ chú trọng nguyên nhân khách quan, chưa nêu đúng mực nguyên nhân chủ quan và chưa xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân uỷ viên thường vụ.
Lê Thuỷ
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS