Chủ động tham mưu chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng ( 08/07/2015)
Rút kinh nghiệm trong các kỳ Đại hội Đảng gần đây, ngay từ giữa nhiệm kỳ của Đại hội XI, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã phân công các mảng công việc cho từng vụ, đơn vị chuẩn bị các nội dung hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đặc biệt chú trọng các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương.

Ngay cuối quý I-2013, theo chương trình công tác được phân công từ đầu năm và để chuẩn bị cho hoạt động bầu cử tại đại hội đảng bộ các cấp, các công việc chuẩn bị cho nghiên cứu xây dựng Quy chế bầu cử trong Đảng (sửa đổi, bổ sung) đã được gấp rút tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh việc thành lập Tổ biên tập, xây dựng đề cương, Ban Tổ chức Trung ương gửi công văn đề nghị các tổ chức đảng trong toàn quốc tiến hành tổng kết, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng. Các vụ, đơn vị trong Ban phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tiếp thu ý kiến tham gia cùng Tổ biên tập hoàn thiện dự thảo quy chế mới với nhiều nội dung bổ sung, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng đảng đang đặt ra và bảo đảm phục vụ tốt công tác bầu cử trong và sau đại hội. Điểm nổi bật nhất của Quy chế bầu cử lần này là quy định cụ thể các trường hợp ứng cử và thủ tục ứng cử; đề cử và thủ tục nhận đề cử của đảng viên, của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ... để được bầu vào các cơ quan lãnh đạo, các chức danh lãnh đạo và ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp. Những quy định này khắc phục được tình trạng lúng túng, vướng mắc khi thực hiện quyền ứng cử, quyền đề cử, quyền nhận đề cử của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Ngoài ra, Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt và nơi cư trú trong việc xác nhận, nhận xét về người ứng cử để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên ứng cử.

Nếu như trước đây, việc chuẩn bị nhân sự của cấp ủy chỉ được coi là kênh tham khảo, thì Quy chế bầu cử lần này quy định rõ danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị là danh sách đề cử chính thức của đoàn chủ tịch. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm và vai trò của cấp ủy trong việc chuẩn bị nhân sự, đảm bảo việc bầu cử trong Đảng được minh bạch, công khai. Ngoài ra, để cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động bầu cử, Điều 13 của Quy chế quy định một số trường hợp hạn chế quyền ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư như sau:

Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy.

Ở các hội nghị của ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do ban thường vụ cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của ban thường vụ cấp ủy.

Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị.

Việc quy định số dư tối đa trong danh sách bầu cử cũng là điểm mới đáng chú ý. Kế thừa quy định số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp uỷ và ban thường vụ cấp uỷ phải nhiều hơn số lượng cần bầu của Quy chế cũ, Quy chế bầu cử mới xác định rõ số dư tối đa của danh sách bầu cử do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp uỷ triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự cấp uỷ và ban thường vụ có số dư từ 10% đến 15% để việc bầu cử được tập trung, khắc phục tình trạng phải bầu cử nhiều lần do phân tán phiếu bầu.

Ngay sau khi Quy chế bầu cử (mới) được ban hành, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Cùng với Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng đã tạo thành một hệ thống văn bản tương đối hoàn chỉnh, điều chỉnh những nội dung cơ bản về đại hội đảng bộ các cấp.

Tại Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10-2013), Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định thành lập Tiểu ban Điều lệ Đảng, giao cho Tiểu ban nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) trình Đại hội XII của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, với tư cách là bộ phận thường trực của Tiểu ban, chịu trách nhiệm chính trong việc đề xuất và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các đồng chí vụ trưởng các vụ, đơn vị trong Ban Tổ chức Trung ương đã cùng Tổ biên tập của Tiểu ban tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; nghiên cứu xây dựng Đề cương, gửi các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XII. Theo sự phân công của Tiểu ban, phần lớn công chức trong các vụ chuyên đề, chuyên viên theo dõi địa bàn đã hăng hái, chủ động tích cực tham gia các đoàn công tác của Tổ biên tập, của Tiểu ban kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, một số cấp ủy cơ sở và trên cơ sở, đề xuất nhiều nội dung thiết thực, xác đáng từ kinh nghiệm công tác của mình, góp phần hoàn thiện Báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Cùng với Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng và thường trực Tổ biên tập, tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ đạo, cho ý kiến khi xây dựng toàn bộ các nội dung liên quan đến hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng cũng như Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ. Từ báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng của các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; báo cáo của ủy ban Kiểm tra Trung ương sau đợt khảo sát, kiểm tra chuyên đề tại 28 đầu mối tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; báo cáo kết quả kiểm tra của các đoàn công tác của Tiểu ban, của Tổ biên tập và thực tiễn theo dõi thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay của các vụ chuyên đề, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Tổ biên tập, với Tiểu ban xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, được Bộ Chính trị đánh giá cao về nội dung và cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh trình Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) vào đầu tháng 1-2015 theo đúng tiến độ và thời gian đề ra, sớm hơn nhiệm kỳ Đại hội X.

Trong quý I-2015, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung những vấn đề liên quan đến đại biểu đại hội để hướng dẫn lập hồ sơ đại biểu làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án về đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, chuẩn bị nội dung mở lớp tập huấn cho cán bộ ban tổ chức cấp ủy làm công tác phục vụ đại hội xung quanh nội dung lập hồ sơ đại biểu tạo sự thống nhất trong toàn Đảng. Việc phân bổ đại biểu theo các tiêu chí đang được nghiên cứu với nhiều nội dung đổi mới đảm bảo phù hợp với thực tiễn...

Thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương chủ động phân công các vụ chuyên đề, yêu cầu các vụ bố trí cán bộ có kinh nghiệm bắt tay vào nghiên cứu những nội dung của Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ trong Đảng để lựa chọn được những đồng chí ưu tú nhất vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Quy chế làm việc của đại hội, Quy chế làm việc của Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng là nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương phải tham mưu. Những văn bản này cũng đang được các vụ chuyên đề chủ động nghiên cứu, rà soát, bổ sung, sửa đổi bảo đảm phù hợp với thực tiễn góp phần vào thành công của Đại hội.

Phát huy trí tuệ tập thể, khơi dậy khả năng nghiên cứu, tham mưu của cán bộ, công chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là mục tiêu Ban Tổ chức Trung ương đặt ra và quyết tâm thực hiện với chất lượng, hiệu quả cao.


Nguyễn Văn Tùng
Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : XÂY DỰNG ĐẢNG. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Đức Chính (tổng hợp). Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : Vũ Thị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Ngọc Oai - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Dương Công Tùy - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015