Nhịp cầu bạn đọc
Về kết nạp đảng viên
11:13' 30/6/2006


HỎI: Vừa qua chi bộ tôi kết nạp hai đảng viên, mỗi đảng viên có một quyết định riêng, nhưng đều cùng một số quyết định. Hai quyết định kết nạp mà chung một số theo tôi là không đúng.  Đề nghị Tạp chí giải đáp giúp.

TRƯƠNG ĐỨC MẪN

Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An

TRẢ LỜI: Điều 4, điểm 3, Điều lệ Đảng: “…Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc cấp ủy cơ sở được ủy quyền xét, quyết định kết nạp từng người một”.

Các quy định, hướng dẫn của Trung ương đều quy định việc xét, kết nạp Đảng thực hiện từng người một.

Do đó, trường hợp đồng chí nêu trên, mỗi đồng chí được kết nạp tuy có quyết định riêng nhưng lại chung một số quyết định là chưa đúng quy định
Bài cùng chuyên mục
Về đảng viên    (19/9/2006)
Về chính sách cán bộ    (19/9/2006)
Về đảng viên    (19/9/2006)
Về chính sách cán bộ    (19/9/2006)
Về tổ chức    (30/6/2006)
Về đại hội    (30/6/2006)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS