Nhịp cầu bạn đọc
Về kết nạp đảng viên
16:47' 12/3/2006


HỎI: Tôi có con công tác tại Công an tỉnh Bình Định, chi bộ cơ quan đã làm đủ thủ tục và chuyển hồ sơ kết nạp đảng lên cấp ủy có thẩm quyền đề nghị xem xét, chuẩn y kết nạp cháu vào Đảng. Trong khi chờ chuẩn y kết nạp, cháu có quyết định đi học tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân (CSND), Bộ Công an. Khoảng mười ngày sau quyết định cử đi học, cấp uỷ có thẩm quyền quyết định chuẩn y kết nạp đảng cho cháu và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Trường đề nghị Đảng uỷ Nhà trường tổ chức kết nạp, nhưng Đảng uỷ Nhà trường không tổ chức kết nạp. Trong hai năm học tại Trường, cháu học tập tốt, không vi phạm khuyết điểm gì, được Đảng uỷ Nhà trường cho học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhưng vẫn không được kết nạp vào Đảng. Hiện cháu đã tốt nghiệp ra trường về Công an Tỉnh công tác, song không ở đơn vị cũ. Hồ sơ kết nạp đảng Nhà trường trả lại và không nói rõ lý do vì sao không kết nạp. Vậy xin hỏi:

1. Đảng uỷ Nhà trường giải quyết như vậy có đúng không?

2. Hiện nay cháu phải làm thế nào để được kết nạp vào Đảng, cấp nào giải quyết?

LÊ QUANG CẢNH

Chi bộ PC 35, Đảng bộ Công an

tỉnh Bình Định

TRẢ LỜI: Điểm 3 (3.10), Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương qui định việc xem xét kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng khi có quyết định của cấp có thẩm quyền cho thay đổi đơn vị công tác hoặc nơi ở, như sau:

“a) Người đang trong thời kỳ được tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng, khi chuyển sang một đơn vị công tác hoặc nơi ở mới thì cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi làm giấy chứng nhận người đó là cảm tình đảng, đang được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp, để cấp uỷ cơ sở nơi đến tiếp tục phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ.

b) Người vào Đảng đã được chi bộ, đảng uỷ cơ sở xét, ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền xét, kết nạp đảng viên nhưng chưa gửi hồ sơ kết nạp lên cấp uỷ có thẩm quyền, thì cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi làm công văn gửi kèm hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên đến cấp uỷ cấp trên cơ sở nơi chuyển đến. Cấp uỷ cấp trên cơ sở nơi chuyển đến chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và xem xét để kết nạp.

c) Người vào Đảng đã được cấp uỷ cơ sở gửi nghị quyết và hồ sơ kết nạp đảng viên lên cấp có thẩm quyền, nhưng chưa có quyết định kết nạp, thì cấp có thẩm quyền làm công văn gửi kèm theo hồ sơ đề nghị kết nạp đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đến để xem xét kết nạp”.

Căn cứ qui định trên, con đồng chí có quyết định đi học khi chưa có quyết định kết nạp của cấp ủy có thẩm quyền, nên khi cấp uỷ địa phương chuyển hồ sơ và quyết định kết nạp đến Trường Trung học CSND, Bộ Công an, Đảng uỷ Nhà trường không tổ chức kết nạp là đúng với hướng dẫn của Trung ương.

 Theo quy định tại điểm 2(2.2)c, Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 26-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên”, để được xét kết nạp vào Đảng, cấp uỷ địa phương phải tự huỷ quyết định kết nạp con đồng chí vào Đảng trước đây; đồng thời đề nghị Đảng uỷ Trường Trung cấp CSND, Bộ Công an chuyển giấy chứng nhận cháu là cảm tình đảng và gửi về tổ chức cơ sở đảng nơi công tác mới để tiếp tục theo dõi, giúp đỡ và xem xét kết nạp theo đúng quy định tại điểm 3 (3.10)a của Hướng dẫn số 04-HD/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

 

HỎI: 1. Tôi nghe nói, khi thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng có qui định: Những người từ vĩ tuyến 17 trở vào nhất thiết phải cử cấp ủy viên, đảng viên trực tiếp đi thẩm tra có đúng không?

2. ở địa phương tôi, có trường hợp người xin vào Đảng có giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng đã quá ba năm (hết hạn so với quy định) nhưng vẫn được xét kết nạp; sau đó tổ chức đảng mới cho đi học lại lớp nhận thức về Đảng để được cấp giấy chứng nhận mới, thay thế cho giấy đã hết hạn và đưa vào hồ sơ đã kết nạp. Làm như vậy có đúng không?

 THÁI VĂN LINH

 Đoàn 384, Binh đoàn 12

Bộ Quốc phòng

TRẢ LỜI: 1. Về trách nhiệm thẩm tra lý lịch của người vào Đảng, điểm 3 (3.2)c, Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương ghi:

“- Trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở nơi có người vào Đảng:

+ Cử đảng viên hay cấp uỷ viên hoặc gửi phiếu thẩm tra đến cấp uỷ cơ sở hoặc cơ quan nơi cần đến để thẩm tra”.

Như vậy, Trung ương không quy định những người từ vĩ tuyến 17 trở vào nhất thiết phải cử người trực tiếp đi thẩm tra lý lịch. Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng tuỳ tình hình cụ thể mà cấp uỷ có hình thức chỉ đạo phù hợp, không trái với quy định của Trung ương.

2. Điểm 2 (2.1)a Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 28-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương quy định thời hạn sử dụng một số tài liệu trong hồ sơ kết nạp người vào Đảng như sau:

“Thời hạn ba năm đối với giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng, nếu quá thời hạn trên, người xin vào Đảng phải đi học lại để được cấp giấy chứng nhận mới”.

 Trường hợp người xin vào Đảng ở địa phương đồng chí tuy đã có giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng, nhưng đến thời điểm xét kết nạp đã quá ba năm mà tổ chức đảng vẫn xét kết nạp vào Đảng là chưa đúng với quy định nêu trên. Cấp uỷ cấp trên cần chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc việc này để rút kinh nghiệm và lưu một bản trong hồ sơ của đảng viên nêu trên.

HỎI: Đảng bộ tôi có một quần chúng được tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) có nghị quyết đề nghị ban thường vụ thị uỷ xét chuẩn y kết nạp đảng. Ban thường vụ đã họp xem xét, biểu quyết không nhất trí kết nạp và trả lời cho TCCSĐ đó biết rõ lý do. Đến nay, TCCSĐ nơi quần chúng công tác lại tiếp tục đề nghị xét kết nạp quần chúng đó vào Đảng. Vấn đề này có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất: Ban thường vụ thị uỷ đã biểu quyết không nhất trí kết nạp quần chúng đó vào Đảng, nay vẫn phải giữ quyết định ấy. Nếu muốn phủ quyết phải do ban thường vụ tỉnh uỷ quyết định.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng: Vẫn có thể xét kết nạp.

Vậy ý kiến nào đúng, tại sao?

TRẦN MINH TUẤN

Thị uỷ Kon Tum, tỉnh Kon Tum

TRẢ LỜI: Trường hợp đồng chí nêu, việc quyết định kết nạp quần chúng đó vào Đảng thuộc thẩm quyền của ban thường vụ thị uỷ. Song, rất tiếc đồng chí không nói rõ lý do vì sao ban thường vụ thị ủy không chuẩn y kết nạp. Với trường hợp trên, có thể có hai khả năng:

Một là, nếu quần chúng được TCCSĐ đề nghị xét kết nạp có vấn đề lịch sử chính trị (vi phạm Qui định số 75-QĐ/TW ngày 25-4-2000 của Bộ Chính trị khoá VIII) thì việc ban thường vụ thị uỷ nhất trí không kết nạp và không đặt vấn đề xem xét kết nạp tiếp là đúng quy định. Trường hợp người xin vào Đảng có liên quan đến vấn đề lịch sử chính trị, không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ cấp trên cơ sở (theo quy định của Bộ Chính trị) thì báo cáo lên ban thường vụ tỉnh uỷ xem xét. Nếu được sự đồng ý bằng văn bản thì cấp uỷ có thẩm quyền mới ra quyết định kết nạp.

Hai là, trường hợp lý lịch quần chúng định kết nạp Đảng không vi phạm Quy định số 75-QĐ/TW mà do chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hoặc trong quá trình xét kết nạp chưa làm đúng thủ tục, quy trình như quy định nên ban thường vụ thị uỷ chưa nhất trí kết nạp. Đến nay, sau một thời gian TCCSĐ thấy quần chúng đó tích cực rèn luyện, phấn đấu, đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện như quy định của Điều lệ Đảng, lại tiếp tục đề nghị thì ban thường vụ thị uỷ có thể tiếp tục xem xét kết nạp quần chúng đó vào Đảng.

 

HỎI: Việc xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức ở đảng bộ tôi có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất, khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ họp xem xét, ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định công nhận đảng viên chính thức. Nhưng trước đó đảng viên dự bị phải học xong lớp bồi dưỡng đảng viên mới (có giấy chứng nhận).

- Loại ý kiến thứ hai, khi hết thời gian dự bị, chi bộ chưa họp mà chờ khi đảng viên học xong lớp bồi dưỡng đảng viên mới (có giấy chứng nhận) mới họp xem xét đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức.

Vậy ý kiến nào đúng?

Nếu vì hoàn cảnh khách quan dẫn đến việc xem xét, công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức chậm có được không? Ngày công nhận đảng viên chính thức ghi thế nào là đúng?

PHÙNG KHẮC HÙNG

Đảng uỷ Dân Chính Đảng Tuyên Quang

Nguyễn Thắng

Ban Tổ chức Huyện ủy Đạ Huoai, Lâm Đồng

TRẢ LỜI: Tại điểm 4 (4.1), Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương ghi: “Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận”. Do đó, nếu đảng viên dự bị chưa có giấy chứng nhận học xong lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì chi bộ phải chờ khi đảng viên học xong và có giấy chứng nhận mới họp, xem xét đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức. Nếu vì lý do khách quan không thể khắc phục được, chi bộ có thể xét đề nghị cấp ủy có thẩm quyền công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức chậm so với quy định. Mặc dù xét chậm, song ngày công nhận đảng viên chính thức vẫn được tính đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị. Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức.

 

HỎI: Khi khai lý lịch, người xin vào Đảng có phải khai cha, mẹ kế; anh chị em của cha, mẹ kế; anh, chị, em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha kế không? Quan hệ chính trị của những người nêu trên có ảnh hưởng như thế nào đối với tiêu chuẩn, điều kiện của người xin vào Đảng? Trường hợp người xin vào Đảng không khai vào lý lịch cha, mẹ kế; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; cùng mẹ khác cha kế có được không?

LÊ HỒNG CHÂU

Phường An Bình, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

TRẢ LỜI: Mục 3, Điều 4 về thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại), Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Tổ chức Trung ương số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 nói rõ, người xin vào Đảng phải tự khai lý lịch trung thực, đầy đủ, rõ ràng về lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp nhà nước của cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng); vợ (hoặc chồng); anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con; ông, bà nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột. Hướng dẫn không qui định người xin vào Đảng phải khai thêm các mối quan hệ khác. Do vậy, trường hợp đồng chí nêu, nếu người xin vào Đảng không khai trong lý lịch cũng không vi phạm quy định của Trung ương và không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn và điều kiện của người xin vào Đảng.

 

HỎI: Khi kết nạp một quần chúng là đoàn viên thanh niên vào Đảng, trong thủ tục có mẫu nghị quyết của tổ chức đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, nhưng khi xét công nhận là đảng viên chính thức, trong thủ tục không có mẫu nghị quyết cuả tổ chức đoàn, chỉ có bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ. Vậy thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức như thế đã đủ chưa?                                             

DƯƠNG THẾ NAM

Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TRẢ LỜI: Tại điểm 4 (4.4) của Hướng dẫn số 04-HD/TCTW, trong thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức không qui định có nghị quyết đề nghị của ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở (như khi xét kết nạp) mà chỉ cần có bản nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị. Do đó, trong thủ tục chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức không có mẫu nghị quyết đề nghị của ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở cũng không sai qui định.

 

HỎI: Một đảng viên hết hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước. Đồng chí này đã làm đủ thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về đảng uỷ phường nơi cư trú (ở Hà Nội). Sau đó, vào TP. Hồ Chí Minh để tìm việc làm. Do công việc nên không thể ra sinh hoạt đảng, đóng đảng phí được. Ba tháng sau trở lại thì chi bộ và đảng uỷ phường đã quyết định xoá tên khỏi danh sách đảng viên vì lý do không tham gia sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí ba tháng liền. Đảng viên này rất ân hận về khuyết điểm của mình đã ra sức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức 15 năm nay, nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ đơn vị công tác mới đã cử đi học lớp cảm tình đảng và 100% đảng viên trong chi bộ biểu quyết đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền xét kết nạp lại quần chúng này vào Đảng.

Vậy quần chúng này có thuộc trường hợp kết nạp lại không?

NGUYỄN ĐỨC

Cầu Giấy, Hà Nội

TRẢ LỜI: Điểm 4 (4.2), Điều 4, Quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng số 14-QĐ/TW, ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị đã quy định các trường hợp không xem xét kết nạp lại là “…những người trước đây ra khỏi đảng vì lý do: Vi phạm lịch sử chính trị theo Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 25-4-2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII); tự bỏ sinh hoạt đảng, làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); tham nhũng”.

Theo như trình bày của đồng chí, nếu trước khi vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm đảng viên này đã báo cáo với chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi sinh hoạt và lý do mà đảng uỷ phường xoá tên đảng viên này là vì đi làm ăn xa không tham gia sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí ba tháng liền theo quy định tại điểm 1, Điều 8, Điều lệ Đảng và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 1, thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các điểm 1,2,3 Điều 4 Điều lệ Đảngthì chi bộ nơi quần chúng này đang công tác đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, kết nạp lại quần chúng này vào Đảng.


* Khát vọng vươn lên phía trước, đó chính là mục đích cuộc sống.

                   Mác-xim Goor-ki

* Đất nước càng nhiều người tài đức, đất nước càng hưng thịnh.

                    Mạnh Tử

* Thiếu sót của người khác thì dễ nhận ra ngay, còn chúng ta thường không thấy được những thiếu sót của bản thân mình.

                                 Phê-đrô

* Khi con người sống với một tâm hồn cao thượng, lành mạnh thì người ta thấy mình khỏe khoắn, yêu đời.

                       Pla-tông

Bài cùng chuyên mục
Về đại hội    (30/6/2006)
Về tổ chức    (30/6/2006)
Về cơ sở đảng    (3/7/2006)
Về đại hội    (3/7/2006)
Trả lời bạn đọc    (20/9/2005)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS