Lạng Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ( 08/07/2015)
Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía Đông Bắc của Tổ quốc, có 231km đường biên giới tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc); trong 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh, có 5 huyện, 21 xã, thị trấn biên giới. Dân số toàn tỉnh có 751.191 người, trong đó dân tộc Nùng chiếm 42,9%, Tày 35,4%, Kinh 17%, còn lại là các dân tộc khác. Đến tháng 12-2014, toàn Đảng bộ tỉnh có 766 TCCSĐ (trong đó có 326 đảng bộ cơ sở), 3.803 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở với 54.986 đảng viên.

Tập trung củng cố TCCSĐ, chi bộ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tiến hành tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 6-11-2006 “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2006-2010”, đồng thời ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 16-8-2011 để tiếp tục triển khai trong toàn đảng bộ. Các đảng bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.           

Các cấp uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để làm được điều đó, Tỉnh ủy coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở, kịp thời định hướng dư luận xã hội theo quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Các cấp uỷ đã xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục kiện toàn các loại hình TCCSĐ theo hướng gắn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và công tác cán bộ. Sắp xếp lại Đảng bộ Công ty Than Na Dương từ đảng bộ cấp trên cơ sở thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ Lộc Bình; tách và nâng 3 đảng bộ bộ phận thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm, Đảng bộ Trường Cao đẳng y tế, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh). Thí điểm thành lập một số loại hình tổ chức đảng, như: Lập Đảng bộ Khối Đảng, đoàn thể và Khối Chính quyền trực thuộc Huyện uỷ Cao Lộc và Hữu Lũng; lập 13 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn tại một số huyện. Giảm chi bộ sinh hoạt ghép. Những TCCSĐ yếu kém, có vấn đề được xử lý, củng cố, kiện toàn kịp thời.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 20-5-2008 “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, khối, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn”. Cấp ủy các cấp đều có kế hoạch triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực. Trong sinh hoạt định kỳ đã chú trọng thông tin tình hình thời sự và quán triệt các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập nhiều chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều chi bộ đã đổi mới nội dung sinh hoạt, phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị chuyên đề học và làm theo Bác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, giải quyết những vấn đề thực tiễn ở cơ sở để thảo luận tại cuộc sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ thảo luận và biểu quyết nhất trí, ghi nghị quyết để triển khai thực hiện.

Việc ban hành nghị quyết của cấp uỷ các cấp đã có nhiều tiến bộ, theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, đúng vấn đề cần giải quyết, bảo đảm tính khả thi, bám sát nghị quyết của cấp uỷ cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy đảng đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phát triển đảng viên, đào tạo cán bộ

Lạng Sơn chú trọng phát triển đảng viên ở các xã vùng cao, biên giới, vùng có đạo, trong học sinh, sinh viên, công nhân lao động ở các doanh nghiệp, trong lực lượng dân quân, tự vệ. Số đảng viên kết nạp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (mỗi năm kết nạp được trên 2.000 đảng viên), chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh không còn thôn, trường học “trắng” đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Nghị quyết số 67-NQ/TU ngày 11-9-2013 “Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, xác định mục tiêu đến năm 2020 đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực thực tiễn, được đào tạo cơ bản, chuẩn hoá chức danh theo quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đối với cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 13-2-2012 “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo”; đồng thời có nhiều chủ trương, chính sách khuyết khích, tạo điều kiện để cán bộ đi học nâng cao trình độ; thu hút người có trình độ cao về công tác tại cơ sở. Các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đúng tiêu chuẩn. Các cơ sở đào tạo của tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã mở được 11 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 737 học viên, 5 lớp trung cấp các chuyên ngành cho 346 học viên, 339 lớp bồi dưỡng khác cho gần 15 nghìn cán bộ, đảng viên cơ sở. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ đi vào nền nếp, đúng quy trình, từng bước khắc phục tình trạng hụt hẫng, cục bộ, khép kín, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng trong thực tiễn. Chất lượng quy hoạch ngày càng cao, bảo đảm cơ cấu hợp lý, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ được nâng lên.

Cấp uỷ các cấp đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót và phát hiện những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, từng bước làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Quy định số 228-QĐ/TW ngày 7-2-2014 của Ban Bí thư “Về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài”, Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ. Kịp thời quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về định hướng tuyên truyền chống lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt việc thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị trong kết nạp đảng viên và bố trí, sử dụng cán bộ trên địa bàn.

Với cách làm cụ thể, những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các mặt: Phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đều đạt cao, đời sống của nhân dân trên địa bàn tiếp tục được cải thiện về mọi mặt.


Dương Công Tùy
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : XÂY DỰNG ĐẢNG. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Đức Chính (tổng hợp). Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Vũ Thị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Ngọc Oai - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015
Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: