Công tác đảng viên: Vấn đề và nhiệm vụ năm 2015 ( 08/07/2015)
Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Với tinh thần nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, công tác tổ chức xây dựng đảng nói chung, công tác đảng viên nói riêng tiếp tục được triển khai tương đối đồng bộ, thu được những kết quả quan trọng trên các mặt kết nạp, quản lý đảng viên, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Kết quả

Công tác kết nạp đảng viên tiếp tục được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm, đạt kết quả tích cực cả về số lượng, chất lượng.

Trung ương đã ban hành một số văn bản về công tác kết nạp đảng viên, tạo thuận lợi trong việc xem xét kết nạp một số đối tượng trước đây chưa có quy định, hướng dẫn nên các cấp uỷ, tổ chức đảng lúng túng, thiếu thống nhất trong thực hiện. Đó là các quy định, hướng dẫn: Quy định về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng (Quy định số 173-QĐ/TW ngày 11-3-2013); Hướng dẫn thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng (Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013); kết luận về tiếp tục thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo hiện đang được thực hiện có kết quả ở các đảng bộ cơ sở.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo. Nhiều địa phương đã xây dựng đề án, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên. Nhiều tỉnh, thành phố đã chú ý tạo nguồn và phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên, công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ bộ đội xuất ngũ, trưởng, phó thôn, bản. Với sự cố gắng của toàn Đảng, tỷ lệ đảng viên được kết nạp mới hằng năm đạt trên 4% so với tổng số đảng viên, điều này đã góp phần khắc phục được tình trạng nhiều nơi “trắng” về tổ chức đảng và đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng đến tháng 6-2014, toàn Đảng kết nạp được 732.400 đảng viên, trong đó, đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ 65,71%, phụ nữ chiếm 39,91%, là người dân tộc thiểu số chiếm 13,18%, là công nhân lao động chiếm 8,15%, đều tăng hơn khoá trước. 6 tháng đầu năm 2014, toàn Đảng kết nạp được 97.767 đảng viên, tăng 6.698 đảng viên (6,52%) so với cùng kỳ năm 2013, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên 4.373.977 đồng chí. Kết quả trên góp phần đưa cơ cấu, trình độ và phân bố đội ngũ đảng viên phát triển theo chiều hướng tích cực.

Về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định: “Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ tiêu chuẩn vào Đảng”. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013 “Hướng dẫn thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 1-2013 đến 31-12-2014. Từ khi có Hướng dẫn 17 đến nay, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện. Các tỉnh, thành ủy, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở đã hướng dẫn cấp ủy đảng cơ sở; cấp ủy khối doanh nghiệp giao trách nhiệm cho chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, theo dõi, giúp đỡ những chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng; chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú là chủ các doanh nghiệp tư nhân để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Các đảng bộ đã kết nạp được chủ doanh nghiệp tư nhân ở các loại hình, các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, trong đó hầu hết là chủ doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và nhỏ.

Từ khi triển khai thực hiện Hướng dẫn 17 đến nay, toàn Đảng kết nạp được 188  chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, trong đó chức danh Giám đốc có 119 người (chiếm 63,3%), Chủ tịch Hội đồng quản trị có 32 người (chiếm 17,0%), Chủ tịch Hội đồng thành viên có 14 người (chiếm 7,4%), thành viên hợp danh có 23 người (chiếm 12,3%). Trong số 119 giám đốc mới được kết nạp có 50 người là giám đốc doanh nghiệp tư nhân (chiếm 42%), 42 người là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 35%), 27 người là giám đốc công ty cổ phần (chiếm 23%). 

Qua theo dõi bước đầu, các chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào Đảng đều phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh theo quy định của pháp luật; giúp cho hoạt động của chi bộ có nhiều thuận lợi, phát huy được vị trí, vai trò trong doanh nghiệp và có nhiều đóng góp vào sự phát triển sản xuất - kinh doanh. Các doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng đều hoạt động hiệu quả, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính; quan tâm, chăm lo lợi ích của người lao động, tích cực tham gia các phong trào của địa phương...

Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã cơ bản đi vào nền nếp, bảo đảm quy trình; kết quả đánh giá phản ánh khá sát với tình hình chung của các TCCSĐ và đội ngũ đảng viên. Năm 2013, có 3.916.346 đảng viên được đánh giá, phân loại, đạt 91,44%, tăng 0,01% so với năm 2012; 307.927 đảng viên được miễn đánh giá chất lượng, chiếm 7,10%, (tăng 0,1% so với năm 2012). Đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 499.138, chiếm 17,21% so với số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 0,09%). Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ là 2.900.743, chiếm 74,18% so với số đảng viên được đánh giá chất lượng (tăng 1,03%). Đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ chiếm 12,45% so với số đảng viên được đánh giá chất lượng (giảm 1,26%). Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ nhưng có mặt còn hạn chế là 117.310, chiếm 2,99% so với số đảng viên được đánh giá.

Bình quân 3 năm (2011-2013) có 91,45% đảng viên được đánh giá chất lượng, trong đó, số được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 16,60% so với số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 77,86% so với số đảng viên được đánh giá chất lượng; hoàn thành nhiệm vụ chiếm 12,96% so với số đảng viên được đánh giá chất lượng.

Trong công tác quản lý đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu với Ban Bí thư ban hành Quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài (Quy định số 228-QĐ/TW ngày 7-2-2014) và xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy định. Theo đó, việc quản lý đảng viên ở nước ngoài được đổi mới, phù hợp với điều kiện hiện nay, như việc quản lý đảng viên ở các doanh nghiệp nhà nước có các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc làm việc dài hạn ở nước ngoài; trường hợp đảng viên đi làm việc đơn lẻ, đến các vùng chưa có tổ chức đảng hoặc điều kiện sinh hoạt đảng khó khăn...

Hạn chế

Tuy đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác kết nạp, quản lý, đánh giá chất lượng đảng viên nhưng công tác đảng viên cũng còn những khó khăn, hạn chế. Việc tổng kết thực tiễn, nắm tình hình về công tác đảng viên để tham mưu, đề xuất giải pháp  phù hợp với thực tiễn đánh giá, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho người vào Đảng còn hạn chế.

Một số vấn đề trong công tác đảng viên còn vướng mắc, thực hiện chưa hiệu quả, như: Quy trình, thủ tục xem xét kết nạp đảng viên đối với một số đối tượng còn vướng mắc; công tác phát triển đảng viên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước... còn nhiều khó khăn. Việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” ở các thành phố, ở những nơi có đông đảng viên diện thực hiện Quy định 76 hiệu quả thấp, nhất là việc lấy ý kiến nhận xét cuối năm còn hình thức, mất nhiều thời gian. Một số đảng viên khi nghỉ hưu, nghỉ làm việc chậm chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú; một số đảng viên không làm thủ tục nộp hồ sơ sinh hoạt đảng ở nơi cư trú nhưng chưa được xử lý...

Năm 2015, vấn đề - nhiệm vụ

Năm 2015, công tác đảng viên cần phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, với những giải pháp cụ thể. Trên cơ sở kết quả thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác đảng viên, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong công tác đảng viên; rà soát, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề vướng mắc cần giải quyết để đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Đảng, trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác đảng viên.

Cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, nhất là những nơi ít đảng viên, khu dân cư, các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Gắn công tác phát triển đảng viên với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở phân công công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, qua đó đánh giá một cách toàn diện, sâu sát về phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên.

Duy trì và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt phải sát thực, bảo đảm tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên gắn với kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nguyễn Quang Dung
Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : XÂY DỰNG ĐẢNG. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Đức Chính (tổng hợp). Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Vũ Thị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : Nguyễn Ngọc Oai - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Dương Công Tùy - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015
Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: