10 kết quả nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương năm 2014 ( 08/07/2015)

Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và là năm chuẩn bị để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong năm qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực của công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó có 10 nhiệm vụ lớn và quan trọng sau:

1. Nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng phục vụ Hội nghị Trung ương 9 và 10. Bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đánh giá, rút kinh nghiệm và bổ sung, sửa đổi Quy định số 165-QĐ/TW của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng (khóa XI) và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XII của Đảng... Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp thu ý kiến hoàn thiện các đề án để BCH Trung ương ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh để quán triệt và triển khai thực hiện.

2. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trên các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng, phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới của Đảng. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng để phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới của Đảng (1986 - 2016). Tham gia Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập, trực tiếp chuẩn bị nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng trong Báo cáo chính trị và tham gia chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng.

3. Có nhiều nét mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị một bước công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp với 272 học viên; 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư cấp ủy cấp huyện với hơn 150 đồng chí; 2 lớp nghiên cứu, trao đổi về những vấn đề mới cho cán bộ cao cấp của Đảng NDCM Lào. Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tham gia báo cáo một số chuyên đề cho các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Trung ương; các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn và cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức của một số tỉnh ủy, thành ủy. Nghiên cứu, thẩm định, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, bố trí công tác mới đối với một số đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và hai đợt luân chuyển cán bộ với hơn 50 đồng chí từ các cơ quan Trung ương về các địa phương, chuẩn bị một bước về nhân sự cho đại hội đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội XII của Đảng.

4. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án nhằm cụ thể hoá nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Nghiên cứu, xây dựng và trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua trên 20 đề án về công tác tổ chức xây dựng đảng nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Các đồng chí lãnh đạo Ban và nhiều cán bộ lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban đã tham gia 9 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trọng tâm là kiểm tra về công tác tổ chức, cán bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công ở 18 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trực thuộc Trung ương; ban hành hướng dẫn kiểm điểm cuối năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đưa việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết này trở thành nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng đảng.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, sơ kết nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI); về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống các trường Đảng; về thực hiện thí điểm chủ trương bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân; việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Sơ kết việc thực hiện Quy định số 27, 28 của Ban Bí thư (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong và ngoài cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về thực hiện mô hình tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn...

6. Nghiên cứu, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quyết định, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng. Đó là Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quy định số 247 và 248-QĐ/TW ngày 10-7-2014 của Bộ Chính trị về việc chuyển Đảng ủy Ngoài nước về trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Ngoài nước; Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước. Tham mưu, thẩm định giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, chuẩn y đối với cán bộ diện Trung ương quản lý và việc phong, thăng quân hàm cấp tướng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân...

7. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành nhiều hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 6-10-2014 của Ban Bí thư về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về việc khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm; Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10-10-2014 về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 29-HD/BTCTW ngày 7-11-2014 về việc rà soát công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng...

8. Tổ chức sớm hai kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp khối Đảng, đoàn thể cho gần 2.000 cán bộ và có một số cải tiến so với trước. Đây là năm tổ chức thi sớm hơn và tiến độ nhanh hơn các năm trước. Năm đầu tiên thực hiện thi kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ trên máy vi tính; có nhiều đồng chí ở nhiều tỉnh, thành đạt điểm tối đa 100. Năm đầu tiên các đồng chí trúng tuyển được quyết định bổ nhiệm vào ngạch ngay trong năm tổ chức thi.

9. Duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban khu vực, hội nghị giao ban trực tuyến; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Qua các hội nghị giao ban và các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, Ban Tổ chức Trung ương nắm chắc hơn tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng ở các địa phương; kịp thời bổ sung, cập nhật những kiến thức mới, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần tăng cường hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Ban Tổ chức Trung ương với ban tổ chức các địa phương, đơn vị trong Ngành.

10. Công tác xây dựng cơ quan tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; đội ngũ cán bộ của Ban có bước phát triển mới. Tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện một số quy định, quy chế hoạt động của cơ quan; rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Ban và cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2016 - 2021. Thành lập Cục Bảo vệ chính trị nội bộ trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ; bổ sung, kiện toàn cán bộ lãnh đạo ở nhiều vụ, đơn vị trong Ban. Trong năm, Ban Tổ chức Trung ương có 2 đồng chí vụ trưởng được Ban Bí thư quyết định điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và Phó Bí thư Đảng ủy Ngoài nước. Ban đã bổ nhiệm 3 vụ trưởng, 6 phó vụ trưởng và một số trưởng, phó phòng; tiếp nhận 9 cán bộ từ nơi khác đến và 10 cán bộ trẻ đã hoàn thành thời gian đi thực tế ở địa phương trở về công tác tại cơ quan; chọn cử hàng chục cán bộ đi học tập, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan được quan tâm chỉ đạo, có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nhất là hai đợt thi đua chuyên đề: kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô; 84 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cơ quan và từng đơn vị thuộc Ban r


Nguyễn Đức Chính (tổng hợp)
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : XÂY DỰNG ĐẢNG. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Vũ Thị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Ngọc Oai - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Dương Công Tùy - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015
Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: