10 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 165 ( 27/09/2019)

               

Thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, ngày 27-6-2008 Bộ Chính trị (khóa X) ra Thông báo số 165-TB/TW thông báo Kết luận về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý (LĐQL) ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là Đề án 165). Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Đề án đã bám sát yêu cầu, mục tiêu, đối tượng, nội dung, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định sự quan tâm và quyết định đúng đắn của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL.

Những kết quả đạt được

Ngày 10-9-2008, Ban Bí thư ra Quyết định số 187-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 165. Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL ở nước ngoài theo từng giai đoạn, từng năm. Mỗi giai đoạn đều xác định đối tượng, nội dung hình thức đào tạo riêng, phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ CB. Chú trọng xây dựng khung quy định quản lý các hoạt động và vận hành Đề án như: các văn bản về tổ chức, hoạt động của Đề án; về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của Đề án; về chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động của Đề án... Trong quá trình thực hiện đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung, hạng mục cần thiết như: xác định mô hình bồi dưỡng ngoại ngữ trong nước cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; hướng dẫn quy trình đăng ký, lựa chọn cơ sở đào tạo ở nước ngoài; thẩm định các cơ sở đào tạo; tổ chức hội thảo xây dựng chương trình bồi dưỡng; thực hiện việc phân cấp cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trong việc tổ chức các đoàn ngắn hạn; mời giáo sư nước ngoài đến giảng các chuyên đề tại Việt Nam…

Ban Chỉ đạo Đề án 165 phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan (Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Ngoài nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm ngân sách để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các quy chế thẩm định, tuyển chọn CB, quy chế quản lý CB được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đoàn đi học tập và quản lý học viên ở nước ngoài. Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành Trung ương trong tuyển chọn CB và xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL ở nước ngoài tại địa phương, đơn vị (Hà Nội, Quảng Ninh).

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Đề án 165 mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, tổ chức các đoàn đến một số quốc gia để khảo sát, thiết lập các quan hệ hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng với các đối tác, các cơ sở đào tạo. Qua đó, ký kết thỏa thuận khung với nhiều đối tác, làm cơ sở cho việc triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với các cơ quan, tổ chức và cơ sở đào tạo nước ngoài. Điển hình như đã ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cấp học bổng cho CBLĐQL các cấp, nhất là cấp chiến lược của Việt Nam. Cụ thể trong 5 năm (từ năm 2018), Chính phủ Nhật Bản cấp 500 học bổng bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn; 300 học bổng thạc sỹ; 25 học bổng tiến sỹ. Đề án cũng đã ký thỏa thuận hợp tác 3 năm (từ năm 2018) với Quỹ Temasek của Xin-ga-po, theo đó mỗi năm phía bạn sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí để 100 CBLĐQL của nước ta tham gia các khóa bồi dưỡng tại Trường Đào tạo công chức của Xin-ga-po.

Trong 10 năm qua, Đề án 165 đã làm thủ tục cử 1.080 CB đi học thạc sỹ, tiến sỹ, trong đó có 671 CB học ở nước ngoài (202 tiến sỹ và 469 thạc sỹ); 409 CB đào tạo thạc sỹ theo hình thức liên kết ở trong nước. Chuyên ngành đào tạo tập trung vào các lĩnh vực cần thiết, phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực đất nước. Những học viên khóa cuối sẽ tốt nghiệp trong năm 2019.

Về bồi dưỡng ngắn hạn theo các chuyên đề ở nước ngoài, Văn phòng 165 triển khai các đoàn hoặc phân cấp cho các bộ, ban, ngành tổ chức bồi dưỡng theo các chức danh lãnh đạo cụ thể, thời gian 2 tuần, số lượng khoảng 20 người/đợt. Đối tượng tham gia ở Trung ương là lãnh đạo cấp vụ trở lên; ở địa phương là lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và trưởng, phó các sở, ban, ngành tỉnh, thời gian công tác còn đủ 24 tháng trở lên. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các lĩnh vực: hành chính công, chính sách công, quản lý công, kỹ năng lãnh đạo, quản lý ngành; cập nhật kiến thức mới. Đến nay, đã tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho hơn 12.290 lượt CBLĐQL tham gia bồi dưỡng theo chuyên đề, trong đó đối tượng là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng có 97 đồng chí; thứ trưởng và tương đương 578 đồng chí; CB cấp vụ, sở và tương đương 9.235 đồng chí…

Về bồi dưỡng ngoại ngữ, Đề án đã bồi dưỡng ngoại ngữ ở trong nước cho 2.717 CB (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Căm-pu-chia) theo hình thức tập trung. Cử 1.777 lượt CB đi bồi dưỡng ngoại ngữ ở nước ngoài (Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Căm-pu-chia) với mục tiêu nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của CB trong công tác, giao dịch, quan hệ quốc tế.

Về bồi dưỡng trung hạn, Đề án đã tổ chức cho 172 CB tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp. Riêng năm 2018, đã cử 104 CB đi bồi dưỡng trung hạn tại các nước với thời gian 2,5 tháng và học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là loại hình bồi dưỡng được học viên đánh giá cao với nội dung phong phú, thiết thực. Ngoài chương trình chính thức, các trường còn tạo điều kiện cho học viên tham gia các hội thảo chuyên đề liên quan tới từng lĩnh vực công tác, qua đó giúp học viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế.

Nhìn chung, các học viên được cử đi học theo các chương trình của Đề án 165 đều nỗ lực, cố gắng học tập, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại. Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, một số lượng đáng kể CBLĐQL các cấp đã được nâng cao nhận thức, kỹ năng LĐQL, tự tin hơn trong giao tiếp đối ngoại. Nhiều cán bộ sau khi học tập trở về công tác đã phát huy những kiến thức đã học; một số đồng chí đã được bổ nhiệm lên những vị trí cao hơn. Cụ thể, qua khảo sát 190 học viên sau khi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trở về cơ quan, đơn vị công tác, có 56 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới, trong đó 10 đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở, 46 đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng.

Hạn chế, khó khăn

Những năm đầu triển khai thực hiện, hoạt động của Đề án gặp không ít khó khăn. Trước hết là có sự lúng túng trong việc chọn cử CBLĐQL tham gia học tập, trong xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trong lựa chọn cơ sở đào tạo, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, thực hiện chế độ chính sách, giải quyết những vướng mắc phát sinh khi CB ra nước ngoài học tập… Việc xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm, lập dự toán, quyết toán còn chậm; dự toán chưa sát với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; một số chế độ, chính sách còn bất cập, chưa kịp thời. Thành viên Ban Chỉ đạo 165 là kiêm nhiệm nên thường xuyên biến động, thiếu tính ổn định, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và hiệu quả của Đề án. Chương trình bồi dưỡng trung hạn hiện đã mở rộng đối tượng tuyển chọn từ CB cấp vụ trở lên và có 2 chương trình không yêu cầu thông thạo ngoại ngữ, có phiên dịch. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, loại hình bồi dưỡng trung hạn thường kéo dài 3-4 tháng, việc học tập thông qua phiên dịch ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giao tiếp, học hỏi của học viên, dẫn đến kinh phí đào tạo lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng. Kết quả học tập một số học viên theo học tiến sỹ ở nước ngoài chưa đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo, sau khi kết thúc khóa học không được nhận bằng, về nước phải chịu hình thức kỷ luật của cơ quan quản lý, việc truy thu kinh phí đào tạo đối với các trường hợp này gặp nhiều khó khăn…

Bên cạnh đó, một số đơn vị được phân cấp chưa chủ động trong quá trình tìm kiếm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài hoặc nhận thức đơn giản về mục tiêu bồi dưỡng; việc nắm bắt các thông tin về cơ sở đào tạo còn chưa đầy đủ, các nội dung về khâu dịch vụ cho đoàn trong hợp đồng chưa chi tiết, chưa có các biện pháp để đánh giá được chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, dẫn đến kết quả của một số đoàn không cao. Một số đơn vị được phân cấp tiến hành chậm, gây khó khăn cho việc tổ chức và quyết toán kinh phí.

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBLĐQL, nhất là CB cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 165 chú trọng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước trên cơ sở đổi mới nội dung, chương trình, phương thức tổ chức, nhằm bảo đảm chất lượng gắn với việc sử dụng kinh phí đào tạo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Việc đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL gắn với quy hoạch CB và theo phân cấp quản lý CB.

Hai là, bám sát kế hoạch hoạt động được Ban Bí thư phê duyệt hằng năm, triển khai đồng bộ, đa dạng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng tổ chức tốt các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, mở rộng đối tượng bồi dưỡng trung hạn, nâng cao chất lượng các đoàn phân cấp. Tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho CB gồm các ngôn ngữ: Anh, Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia. Tiếp tục đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ để tạo nguồn CB lâu dài, đối tượng là cán bộ trẻ, tuổi dưới 40, được quy hoạch từ cấp phòng trở lên.

Ba là, tạo điều kiện thuận lợi để CB đủ tiêu chuẩn, đúng đối tượng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Đề án, gắn trách nhiệm với quyền lợi; tạo cơ chế, khung quy định để CB được cử đi học nỗ lực hoàn thành tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đối với chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, chỉ tổ chức những đoàn được chuẩn bị chu đáo, có hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, giải quyết chế độ. Các chương trình trung hạn, dài hạn, bồi dưỡng ngoại ngữ sẽ thực hiện kiểm tra “đầu vào” và “đầu ra”, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường giám sát, quản lý học viên trong suốt thời gian tham gia khóa học.

Bốn là, tiếp tục phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình học viên học tập ở nước ngoài. Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL gắn với mở rộng hợp tác quốc tế. Chú trọng đào tạo CB cấp chiến lược, nhất là đào tạo về chính sách công. Tăng cường điều tra, đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; cụ thể hóa các nội dung đào tạo phù hợp với điều kiện, yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương.


ThS. BÙI THỊ OANH
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : Nguyễn Thanh Hùng - CVCC, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Viết Thông. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Các bài tiếp
Tác giả : XUÂN VINH. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : TÔ HOÀNG LINH - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Tuyên Quang. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. HÀ THỊ BÍCH THỦY - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 27/09/2019
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: