Lý luận - Thực tiễn
Hội thảo lý luận giữa Ðảng CS Việt Nam và Ðảng CS Nhật Bản lần thứ ba
13:44' 9/11/2010
Ngày 8-11, Hi tho lý lun ln th ba gia Ðng CS Vit Nam và Ðng CS Nht Bn (JCP) đã khai mc ti Th đô Tô-ki-ô. Ðoàn đi biu Ðng CS Vit Nam do đng chí Tô Huy Ra, y viên B Chính tr, Bí thư T.Ư Ðng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư kiêm Ch tch Hi đng Lý lun T.Ư, dn đu. Ðoàn đi biu JCP do đng chí Tê-chư-rô Phư-oa, nguyên Ch tch Ðng, Vin trưởng Vin Nghiên cu Khoa hc Xã hi thuc JCP, làm trưởng đoàn.


Phát biu ý kiến khai mc, đng chí Tô Huy Ra và đng chí Phư-oa đu bày t s vui mng trước nhng thành tu trong công tác tư tưởng lý lun và trong hot đng thc tin ca mi đng. Hai bên cùng nht trí rng các hi tho gia hai đng s góp phn tăng cường hiu biết và b sung kho tàng lý lun đ gii quyết nhng nhim v mi trên con đường phát  trin  ch  nghĩa  xã  hi.


Trong bài tham lun vi nhan đ “Ch nghĩa xã hi trước yêu cu đi mi đ phát trin trong bi cnh toàn cu hóa và hi nhp quc tế”, đng chí Tô Huy Ra cho rng nhng biến đi ca thi đi và thế gii đương đi đang đt ra đòi hi phi đi mi nhn thc và hình thành nhng quan nim mi v ch nghĩa xã hi. Ðng chí cũng đi sâu phân tích nhng khó khăn và th thách cn vượt qua trên con đường phát trin ca ch nghĩa xã hi nhìn t thc tin Vit Nam. Ðng chí Tô Huy Ra nhn mnh, đ thc hin được nhng nhim v thc tin to ln đt ra trong xây dng ch nghĩa xã hi trên cơ s nhng nhn thc lý lun mi v ch nghĩa xã hi, đim mu cht là phi nâng cao năng lc lãnh đo, sc chiến đu và bn lĩnh cm quyn ca Ðng; xây dng Ðng trong sch, vng mnh, có tim lc tư tưởng và trí tu mnh, gi vng phương hướng chính tr, cng c mi liên h mt thiết, thường xuyên vi nhân dân, chú trng các chun mc khoa hc, dân ch, đoàn kết và đo đc trong xây dng Ðng, sinh hot đng; chú trng xây dng các chính sách và gii pháp bo đm cho phát trin kinh tế là trung tâm, xây dng Ðng là then cht, phát trin văn hóa là nn tng tinh thn ca xã hi. V hot đng thc tin ti Vit Nam, đng chí Tô Huy Ra cho biết, Ðng CS Vit Nam nhn thc rõ ràng v nhng xu hướng mi, nhng đc đim ca s vn đng, biến đi ca thế gii đương đi đang tác đng và s chi phi s phát trin ca các quc gia. Do vy, Ðng CS Vit Nam rt chú trng ti s kết hp gia tính ph biến ca thế gii vi tính đc thù ca Vit Nam, kết hp sc mnh dân tc vi sc mnh thi đi đ thúc đy đi mi và tng bước quá đ lên ch nghĩa xã hi.


Trong bài phát biu tham lun ca mình, đng chí Phư-oa đã trình bày nhn thc và đánh giá ca JCP v mt s vn đ thc tin và nhng thách thc trên các mt lý lun, kinh tế, chính tr-xã hi và môi trường đi vi thi kỳ quá đ tiến lên ch nghĩa xã hi ti các nước, đng thi phân tích quá trình và thc trng phát trin ti mt s nước xã hi ch nghĩa. Ðng chí Phư-oa cho rng các đng cng sn cn tiếp tc nghiên cu lý lun phát trin thông qua hot đng thc tin đ tiếp tc các thành qu phát trin trước nhng thách thc ca thi đi mi.


Ngun:  TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Tự hào và trọng trách    (14/10/2010)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS