Lý luận - Thực tiễn
Kế thừa và vận dụng tư tưởng “dân làm gốc”, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước, Đảng và Bác Hồ luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, nhân dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng. Tư tưởng chính trị lấy dân làm gốc là bài học kinh nghiệm, là đường lối chiến lược xuyên suốt góp phần quyết định sự thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10-2008, Ban Chấp hành Trung ương tặng Bức trướng mang dòng chữ “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”; Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Ngành Kiểm tra Đảng nhân kỷ niệm 55 Ngày truyền thống 16-10 (1948-2003) và tặng Huân chương Sao vàng cho Cơ quan UBKT Trung ương nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống 16-10 (1948-2008). Nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành Kiểm tra cũng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động...
Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tập trung đổi mới phương thức, tác phong công tác, khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, trở thành “đầu tàu” phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du miền núi phía bắc.
Trong thư gửi đồng bào Hà Nội sau Ngày giải phóng Thủ đô, Bác viết: “Tám năm qua, Chính phủ đã phải xa rời Thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhưng lòng Chính phủ luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay do nhân dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, hòa bình đã thắng lợi, Chính phủ ta lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết”. Hà Nội được giải phóng không chỉ là niềm vui mừng của người dân Thủ đô mà còn là một sự kiện lịch sử, một ngày hội lớn của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.
Ngay từ rất sớm, trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác huấn luyện cán bộ cách mạng và chính Người đã khái quát rằng, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận.
Sinh thời, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rất quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là việc chuẩn bị đội ngũ kế cận với các chức danh quan trọng, trong đó có người kế nhiệm ông làm Tổng Bí thư.
Phát triển kinh tế biển xanh phải dựa trên nền tảng phát huy hiệu quả bản sắc, giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam gắn với biển tại các vùng, miền kết hợp đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa các vùng biển và ven biển, thay đổi hành vi ứng xử với biển của toàn xã hội. Theo đó, cần tăng cường nâng cao nhận thức và hành động về ứng xử thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái biển nhằm tạo ra môi trường sống phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại và tương lai thông qua chuyển đổi các hoạt động liên quan đến xâm hại, tác động đến biển sang bảo vệ, bảo tồn.
Chỉ có đấu tranh với tham nhũng, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi tham nhũng mới củng cố, tăng cường được khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng, Nhà nước. Đấu tranh chống tham nhũng là để bảo vệ kỷ cương phép nước, bảo vệ đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc, bảo vệ công bằng, bình đẳng xã hội, bảo vệ môi trường thuận lợi, lành mạnh cho phát triển đất nước.
Ngoài những quan điểm cũ được nhắc lại để khẳng định và quán triệt sâu sắc hơn, xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn cách mạng mới, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) nêu những quan điểm mới, trong đó đặt lên hàng đầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một trọng tâm trong công tác cán bộ, là vấn đề hệ trọng của Đảng, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, sự tồn vong của chế độ.
Những năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Cụ thể, năm 2017, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.601 tổ chức đảng và 10.379 đảng viên, trong đó có 5.495 cấp ủy viên các cấp, chiếm 52,9% (tăng 25% số tổ chức, 9% đảng viên so với năm 2016)...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: