Lý luận - Thực tiễn
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là người cộng sản trung kiên với tác phẩm “Tự chỉ trích” nổi tiếng và là một nhà báo đã chủ trương cho tờ báo “Dân Chúng” phát hành công khai tại Sài Gòn trong những năm thực dân Pháp đưa nhiều chính sách hà khắc với thuộc địa...
Tăng cường công tác xây dựng đảng tập trung vào bảy vấn đề then chốt: xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị; đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; công tác tổ chức , cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng.
Trong hệ thống tổ chức của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh chú ý nhiều nhất đến đổi mới, nâng cao chất lượng của đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc và sinh hoạt của chi bộ. Đồng chí mong muốn mỗi kỳ đại hội phải làm thật tốt cả hai khâu quan trọng nhất: Xây dựng văn kiện, thông qua nghị quyết và lựa chọn nhân sự vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người cộng sản mẫu mực suốt đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, của đất nước ta, là một trong những nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, khắc họa sâu sắc tố chất của một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, với tư duy sắc bén, tinh thần không ngừng đổi mới cùng phong cách sống cao đẹp, luôn “lấy dân làm gốc” và “nói đi đôi với làm”.
Báo chí đã đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời chính trong quá trình đổi mới đất nước mà báo chí và đội ngũ những người làm báo nước ta không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta có nhiều loại hình báo chí với đội ngũ những người cầm bút hùng hậu như hiện nay.
Ngay từ buổi đầu với nhiều gian khổ, hy sinh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của Người đã tích cực viết bài cho các tờ báo, tạp chí của Đảng như tạp chí Đỏ, báo Tranh đấu, báo Cờ vô sản… Dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo.
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu hiện nay có 90 TCCSĐ trực thuộc, các cấp ủy đã xây dựng và kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, quy chế phối hợp phù hợp với yêu cầu mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều nơi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho quần chúng tham gia xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh…
Agribank đã triển khai và hoàn thiện các nội dung tái cơ cấu, bắt đầu từ việc thay đổi tư duy quản trị điều hành; hoàn thiện các quy trình, quy chế nghiệp vụ; tiếp tục nâng cao trình độ; thay đổi thái độ, ý thức trách nhiệm trong công việc, hướng tới khách hàng, nhằm phục vụ tốt hơn người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn..
Trong những năm qua, các tỉnh ủy ở Bắc Trung bộ đã luôn coi trọng đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo công tác cán bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ của các tỉnh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH.
Quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác xây dựng đảng và xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, nêu cao tính chủ động, sáng tạo xây dựng Đảng vững về chính trị tư tưởng, thống nhất cao ý chí và hành động.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: