Lý luận - Thực tiễn
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là sức mạnh của dân tộc ta, từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi... Người đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta...
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến công đánh thắng trận đầu đã trôi qua 50 năm nhưng bài học về sự phối hợp lực lượng phòng không ba thứ quân đánh thắng Không quân, Hải quân của đế quốc Mỹ ngày 5-8-1964 vẫn còn nguyên giá trị.
Từ đầu nhiệm kỳ, các tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên của Đảng bộ thành phố Cần Thơ chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Hệ thống cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò, hiệu quả trong xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thanh thiếu nhi sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thông tin, văn hoá đa dạng và phức tạp từ bên ngoài; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ, lôi kéo, khiêu khích nhằm vào thanh niên để thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Do đó, hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn đứng trước cả cơ hội mới và thách thức mới.
Việc tham mưu ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kịp thời tổ chức quán triệt Nghị quyết ở các cấp; thành lập các tổ giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai, nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai quyết liệt, kịp thời, sâu rộng và hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh...
Trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức, Đảng ta phải thật sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Điều đó chỉ có được khi Đảng được nhân dân ủng hộ, kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng Đảng.
Củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân ở Đồng Nai là một giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời với phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, đảng viên, cần nâng cao vai trò của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức cộng đồng doanh nghiệp (liên minh hợp tác xã và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hiệp hội ngành nghề…) nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.
Chống chủ nghĩa cá nhân, trước hết khắc phục những biểu hiện của nó trong đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội hiện nay là một vấn đề cần quan tâm nhằm góp phần xây dựng quân đội ta vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 30-5-2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng. Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã trả lời phóng viên Báo Nhân Dân về một số nội dung trong Chỉ thị này.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: