Lý luận - Thực tiễn
Khi đất nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, là máu thịt của dân tộc Việt Nam, tức họ là một phần của dân tộc Việt Nam. Họ không mong mỏi gì hơn được sự quan tâm sâu sắc và đối xử bình đẳng, đúng theo quy định mà luật pháp đã ban hành. Thực hiện tốt và đầy đủ điều đó cùng với chính sách đại đoàn kết dân tộc đang triển khai hiệu quả thời gian qua, niềm tin của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được nhân lên gấp bội, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được phát huy tối đa, đi vào cuộc sống, nguồn lực “tiềm ẩn” sẽ được khơi thông và phát huy hiệu quả to lớn hơn.
Mùa xuân mới đã về, Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nhân dân cả nước trông đợi, chờ mong, đón nhận những người tài đức của dân tộc xứng đáng được tiến cử gánh vác trọng trách quốc gia trong tình hình mới.
Đất trời náo nức vào Xuân đúng dịp toàn Đảng, toàn dân nồng nhiệt chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Dưới ánh sáng Đại hội XII soi đường, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tràn đầy niềm tin và hy vọng, nỗ lực phấn đấu, phát huy sáng tạo, nắm bắt vận hội, vượt qua thách thức từ hội nhập quốc tế sâu rộng để đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất nước...
Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thực hiện căn dặn của Người, năm qua Ban Tổ chức Trung ương tích cực nghiên cứu, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đội ngũ những người làm công tác tham mưu và thực hiện chính sách cán bộ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần đổi mới, hiệu quả.
Năm mới Bính Thân 2016 mừng Đảng ta 86 mùa xuân, chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng, cấp ủy đảng các cấp cần chú trọng một số vấn đề: Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác BVCTNB.
Năm 2016, các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt việc quán triệt, nghiên cứu kỹ văn kiện Đại hội XII của Đảng và của cấp trên để bổ sung vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền và các đoàn thể phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.
Năm 2016 là năm đầu của nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số nội dung quan trọng sau: Chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của Trung ương về cụ thể hoá, thi hành Điều lệ Đảng. Rà soát chức năng, nhiệm vụ làm cơ sở để kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng ở Trung ương cũng như các quy định, quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp uỷ, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương...
Năm 2015 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực đóng góp cho thành công Đại hội XII của Đảng. Nhân dịp bước sang năm 2016, hướng tới Đại hội XII và chuẩn bị đón Xuân Bính Thân, đồng chí Trần Lưu Hải (ảnh bên), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc về nội dung cuộc phỏng vấn.
Nhìn lại năm 2015 và cả nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng; đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và hoàn thành một khối lượng công tác lớn, với chất lượng ngày càng được nâng lên. Trong đó, nổi lên 10 vấn đề lớn và quan trọng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: