Lý luận - Thực tiễn
Công tác thống kê của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cơ bản kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Tuy nhiên, việc tổ chức bộ máy làm công tác thống kê của Ngành vẫn chưa được kiện toàn; đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê còn thiếu về số lượng, thiếu tính chuyên nghiệp; cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ công tác thống kê còn nhiều hạn chế...
Chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó đổi mới kinh tế là trung tâm. Thực chất của đổi mới kinh tế là chuyển từ mô hình kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.Vì vậy, sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng diễn ra hằng ngày bằng những việc cụ thể, thiết thực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tự tu dưỡng, tự rèn luyện một cách nghiêm túc, bền bỉ, thường xuyên là một giải pháp quan trọng để phát triển nhân cách trong cơ chế thị trường của mỗi cán bộ, đảng viên.
Trường sĩ quan Lục quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn là trường đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị quân sự Bắc Kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 15-4-1945. Bảy mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường Sĩ quan lục quân 1 đã đào tạo được 83 khóa học, trong đó có 78 khóa với trên 10 vạn cán bộ, sỹ quan đã ra trường.
Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để phòng, chống tham nhũng đạt kết quả, góp phần làm trong sạch các ứng viên trước khi đại hội bầu cấp ủy là công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hoà khóa XIX (2005-2010) xác định: Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy vai trò chủ động của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong phường; huy động tích cực mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; hoàn thành căn bản chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân...
Năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật và xuyên suốt của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng là quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ từng cấp, làm cơ sở cho sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2016.
Để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, nhất là trong thời điểm đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên.
Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy BĐBP các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm: xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Đón xuân Ất Mùi, kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu những thành tích, kết quả của tuổi trẻ Bạch Long Vĩ trong xây dựng để trở thành đảo đi đầu của Đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được ban hành với lời lẽ đanh thép, báo hiệu một quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng loại bỏ tiêu cực, tham nhũng, làm sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở. Điều này đã đem lại phấn khởi, niềm tin vào ý chí cách mạng kiên cường của Đảng, quyết một lòng chiến đấu vì tương lai huy hoàng của đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: