Lý luận - Thực tiễn
Xây dựng chương trình hành động có chất lượng, khả thi. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động, đưa hoạt động này vào nền nếp. Lấy việc thực hiện kiểm tra chương trình hành động và thể chế hóa nghị quyết làm trọng tâm, từng bước thay thế dần việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết một cách đại trà, theo phong trào một cách hình thức.
Tư tưởng bao trùm, nổi bật, xuyên suốt tất cả hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay sau khi nước nhà giành được độc lập là: Độc lập, thống nhất Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Chỉ một ngày ngay sau Tuyên ngôn độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm phục vụ tốt nhất cuộc sống của nhân dân, giữ vững thành quả Cách mạng Tháng Tám. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Chính phủ đương nhiệm vẫn đang tiếp tục cố gắng phấn đấu để trở thành Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển, nói đi đôi với làm, tập trung hoàn thiện thể chế theo tinh thần thượng tôn pháp luật, chuyển mạnh từ quản lý hành chính cứng nhắc sang phục vụ người dân và doanh nghiệp, vì sự phát triển. Đó chính là biểu hiện của ý chí quyết tâm thực hiện cho bằng được sự ham muốn tột bậc của Bác năm xưa.
Những năm qua Đảng bộ, chính quyền Đồng Tháp đã nỗ lực rất lớn trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, trong đó lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân được coi là một nội dung quan trọng trong chương trình công tác của các cấp ủy đảng ở Đồng Tháp.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi oanh liệt và nhanh chóng trong cả nước do nhiều nguyên nhân, trong đó, đặc biệt, Đảng ta nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lên hàng đầu. Từ chủ trương trên, Mặt trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ dân tộc, xác định đúng kẻ thù, có những chủ trương, chính sách đúng đắn, khẩu hiệu đấu tranh thích hợp, đáp ứng yêu cầu cách mạng, phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi bức thiết của mọi tầng lớp nhân dân, cổ vũ toàn dân đứng lên, đem sức ta mà giải phóng cho ta, giành lại quyền làm chủ vận mệnh dân tộc mình.
Thực hiện chủ trương: “Tập trung xây dựng cơ sở” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã tổ chức thành công Hội thi bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ giỏi năm 2016.
Phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp, lâu dài. Điều đó đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các giải pháp: hoàn thiện hệ thống pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực sự gương mẫu, có quyết tâm chính trị trong phòng chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ cấp dưới; nâng cao chất lượng đánh giá, sử dụng cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội…
Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ thường xuyên, cốt lõi để Đảng có đủ uy tín, đủ năng lực lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước. Đây là nguyên nhân của thành công.
Tây Nguyên là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội, nơi hội cư của 54 dân tộc sinh sống. Để các buôn, làng ở Tây Nguyên đều có đảng viên và tổ chức đảng, cấp ủy các tỉnh có chủ trương: Thu hẹp nhanh số buôn làng chưa có đảng viên và tổ chức đảng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nơi có đông đồng bào các tôn giáo; đến năm 2015, tất cả buôn, làng đều có đảng viên và tổ chức đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không chỉ là những chức năng lãnh đạo của Đảng mà còn là công cụ đắc lực góp phần quan trọng, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên hiện nay.
Phát huy dân chủ trong Đảng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp, mọi đảng viên phải tự giác thực hiện và kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng, hành vi sai trái vi phạm dân chủ trong Đảng và xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: