Lý luận - Thực tiễn
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh đã đề ra 43 việc cần làm ngay, 6 việc làm thí điểm và 12 việc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời lựa chọn 12 đơn vị làm điểm để triển khai thực hiện.
Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của mỗi cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - Hà Nội, từng bước được nhà trường chú trọng đổi mới theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xu thế hội nhập và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng, dẫn dắt hoạt động thực tiễn. Học tập và nghiên cứu lý luận chính trị nhằm cung cấp cho người học thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, để thực hiện tốt chức năng lãnh đạo của Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Trong hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần thay đổi tên gọi, thuộc nhiều cơ quan quản lý, Học viện Hành chính Quốc gia vẫn luôn là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý hành chính nhà nước. Để tiếp tục xây dựng và phát triển Học viện Hành chính Quốc gia thực sự xứng tầm là trung tâm quốc gia về ĐTBD đội ngũ CBCCVC và nghiên cứu, phát triển khoa học hành chính của đất nước, từng bước phát triển Học viện ngang tầm khu vực và thế giới, Học viện đã nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tạo thế và lực mới cho các mục tiêu sớm trở thành hiện thực.
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt được những kết quả quan trọng.
Xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” là ý chí, trách nhiệm chính trị của Đảng, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân, yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm đạo đức cách mạng, tích cực học tập để nâng cao trình độ, năng lực. Xây dựng Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh chính là tạo dựng nền gốc vững chắc và sức mạnh nội sinh, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.
Biên giới quốc gia là “bờ cõi”, “phên dậu”, “cửa ngõ” của đất nước, có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xác định: Phát huy hiệu quả cơ chế lãnh đạo, điều hành thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Giữa cái nóng như đổ lửa của một ngày hè đầu tháng sáu, hay cái lạnh buốt của ngày đông tháng mười hai, có một nơi đông đúc, chật chội mà ai cũng ngán ngại khi phải bước chân vào, đó là các bệnh viện, nhất là bệnh viện đầu ngành. Ấy vậy mà khi đến Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cảm giác đó tan biến. Thật hiếm có bệnh viện công nào mà môi trường lại thân thiện, sạch sẽ như ở đây. Bệnh nhân không phải nằm ghép. Phòng bệnh lúc nào cũng sạch sẽ, có điều hòa, ti-vi, tủ lạnh với đội ngũ cán bộ y tế luôn niềm nở, tận tình.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: