Lý luận - Thực tiễn
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra: “Quy định rõ hơn… về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu...
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, nêu 5 định hướng lớn cho hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện tốt nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tạp chi Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên ở quận Hà Đông được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh niên những hiểu biết cần thiết về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống, nhiệm vụ cách mạng của Đảng, dân tộc và địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học. Đồng thời, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, bảo đảm cho đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Những năm qua, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị ở Quảng Nam đã tích cực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Với truyền thống hơn 90 năm đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng thể hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thảo luận dân chủ và thống nhất rất cao với các Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội. Các văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị có nhiều điểm mới so với Báo cáo chính trị ở Đại hội XI. Điều đó, thể hiện quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận và sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước của Đảng ta. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết của PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với tiêu đề: Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Trước yêu cầu mới ngày càng cao của công cuộc đổi mới, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tiếp tục bàn và ban hành Nghị quyết Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết của PGS, TS Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về kết quả bốn năm triển khai và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian tới.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta nêu rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Hiến Pháp năm 2013 đã khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Cách đây tròn 105 năm, năm 1911, từ thành phố Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Với tầm nhìn thời đại, Người đã làm sáng rõ con đường cách mạng Việt Nam, soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: