Lý luận - Thực tiễn
Với cả trăm bút danh khác nhau, từng là chủ bút nhiều tờ báo, sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, đã viết đến cả nghìn bài báo, trong đó có nhiều tác phẩm để đời... thế nhưng chưa bao giờ nhận mình là nhà báo, những tác phẩm chưa bao giờ được trao giải thưởng nhưng lại sống mãi trong lòng nhân dân. Đó là Hồ Chí Minh- nhà báo vĩ đại của muôn thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam.
Trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, Ðảng ta luôn coi trọng vai trò to lớn của báo chí, truyền thông.
Công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng. Thực tế cho thấy, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ là đòi hỏi tất yếu khách quan trong quá trình phát triển đất nước. Muốn có được các cơ chế, chính sách cán bộ phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, có khả năng đi vào cuộc sống, cần phải đầu tư nghiên cứu cơ bản, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận một cách khoa học, bài bản.
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đây là quyết tâm chính trị cao của Đảng nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực hiện có kết quả Nghị quyết này cần có nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ tổ chức cơ sở đảng.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đọc lại cuốn “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947 tại Việt Bắc với bút danh X.Y.Z luôn là cẩm nang về đạo đức cách mạng, đồng hành cùng sự nghiệp của Đảng, có giá trị thời đại to lớn…
Giảng dạy các môn lý luận chính trị, trong đó vấn đề cốt lõi là trang bị thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho sinh viên - đội ngũ trí thức trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước nhằm trang bị cho họ không chỉ những hiểu biết sâu sắc về quy luật phát triển của đời sống xã hội, mà còn có những phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, lối sống, đạo đức trong sáng để thực hiện sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu nhiệm vụ của báo chí và trách nhiệm của nhà báo trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là một phương pháp hiệu quả để phát huy chức năng của báo chí như lãnh tụ Lê-nin đã nói là: “Tờ báo không phải chỉ là người tuyên truyền tập thể và người cổ động tập thể mà lại còn là người tổ chức tập thể nữa”.
Đường cách mệnh là một trong những tác phẩm lớn trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích thực tiễn, Đường cách mệnh đã giải quyết những vấn đề rất cơ bản của cách mạng nước ta từ mục tiêu đến lực lượng tham gia, giai cấp lãnh đạo, phương pháp, phương châm tiến hành cách mạng. 90 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm vẫn đang tiếp tục soi sáng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Yêu cầu xây dựng Lý Sơn thành huyện đảo mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng, phong phú đa dạng về đời sống văn hóa là một nhu cầu cấp thiết. Các cấp ủy đảng ở Lý Sơn xác định, muốn thực hiện được nhiệm vụ này, cần xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh với nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất trong sáng, suốt đời phấn đấu hy sinh, tận tụy phục vụ đất nước và nhân dân, không cá nhân vụ lợi, tiên phong trong đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng luôn được Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương quan tâm, chú trọng. Cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: