Lý luận - Thực tiễn
Đảng ta xác định: “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chiến thắng 30-4-1975, mãi mãi là chiến thắng của sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, của truyền thống văn hoá dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua xác định: “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” là một trong các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã hiến dâng trọn vẹn cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Qua đời khi mới 35 tuổi nhưng tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên cường; một người lãnh đạo tận tụy, năng động; một cây bút lý luận xuất sắc của Đảng thập niên 1930; người đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho lý tưởng cộng sản.
Yêu cầu đổi mới đang lan tỏa từ diễn đàn Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống sôi động của đất nước. Nhân kỷ niệm 146 năm ngày sinh của V.I.Lê-nin, nghiên cứu lại toàn văn bản báo cáo chính trị quan trọng của Người tại Đại hội XI ĐCS(b) Nga, ngày 2-4-1922, trong đó, Người đã thể hiện thái độ tỉnh táo, nghiêm túc khi nhìn nhận kết quả sau thời gian đầu thực hiện chính sách kinh tế mới.
Sáng ngày 19-4-2016, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Các cấp ủy đảng của tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Trong đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã gắn kết quả việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện việc sửa chữa, khắc phục sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).
Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã tổng kết sâu sắc nhiệm kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm rất quan trọng và bổ ích; đã quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và quyết định điều chỉnh, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước, kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chuẩn bị các điều kiện tiền đề cho bước phát triển tiếp theo của Quốc hội.
Để cuộc bầu cử thành công có 3 vấn đề quan trọng nhất cần tập trung chỉ đạo tốt: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền; dân chủ, cẩn trọng lựa chọn nhân sự giới thiệu đại biểu ứng cử; chỉ đạo thực hiện tốt hội nghị cử tri để giới thiệu đại biểu, hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu ứng cử với cử tri, các hội nghị hiệp thương giới thiệu đại biểu.
Ngày 26-3-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: