Lý luận - Thực tiễn
Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thanh thiếu nhi sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thông tin, văn hoá đa dạng và phức tạp từ bên ngoài; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ, lôi kéo, khiêu khích nhằm vào thanh niên để thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Do đó, hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn đứng trước cả cơ hội mới và thách thức mới.
Việc tham mưu ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kịp thời tổ chức quán triệt Nghị quyết ở các cấp; thành lập các tổ giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai, nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai quyết liệt, kịp thời, sâu rộng và hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh...
Trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức, Đảng ta phải thật sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Điều đó chỉ có được khi Đảng được nhân dân ủng hộ, kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng Đảng.
Củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân ở Đồng Nai là một giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời với phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, đảng viên, cần nâng cao vai trò của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức cộng đồng doanh nghiệp (liên minh hợp tác xã và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hiệp hội ngành nghề…) nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.
Chống chủ nghĩa cá nhân, trước hết khắc phục những biểu hiện của nó trong đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội hiện nay là một vấn đề cần quan tâm nhằm góp phần xây dựng quân đội ta vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 30-5-2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng. Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã trả lời phóng viên Báo Nhân Dân về một số nội dung trong Chỉ thị này.
Những năm qua, các chi bộ ấp, khu phố đã nghiêm túc tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp trên, nghị quyết chi bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh các phong trào cách mạng ở địa phương. Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ...
Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía đông bắc của Tổ quốc, có 11 huyện, thành phố, với 226 xã, phường, thị trấn, dân số trên 74 vạn người, trong đó 83,5% là dân tộc thiểu số, gồm: Nùng, Tày, Dao, Sán Chay, Hoa…. Tỉnh hiện có 111 xã (91 xã vùng III, 20 xã vùng II) đặc biệt khó khăn, đó là những xã ở khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí thấp...
Trong công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng, KT, GS chuyên đề là hình thức KT, GS chuyên sâu về một vấn đề trong hoạt động lãnh đạo và xây dựng nội bộ Đảng, như: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một nghị quyết, chương trình, đề án nào đó; giám sát đối với việc thực hiện một nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ...
Việt Nam, một mặt, tiếp tục khẳng định chủ quyền và phản đối các hành động xâm phạm của Trung Quốc bằng các tuyên bố chính thức. Mặt khác, tích cực tìm cách giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình theo đúng tinh thần và luật pháp quốc tế.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: