Lý luận - Thực tiễn
“Cái gốc” để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những bức xúc của người dân dẫn đến các “điểm nóng” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và tất cả đảng viên trong tổ chức ấy. Đó không là gì khác ngoài việc thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc nhiệm vụ không bao giờ cũ của người đảng viên là: “Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bào vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân ...”. Đó chính là cách để chúng ta chăm lo phần “gốc” hơn là giải quyết phần “ngọn” khi vụ việc đã xảy ra.
V.I.Lê-nin đã kế tục xuất sắc sự nghiệp của C.Mác và Ph.Ăng-ghen, đưa lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học thành hiện thực. Để đảm đương sự nghiệp lịch sử lớn lao ấy, Người coi trọng xây dựng đảng kiểu mới, phải thật sự vững mạnh. Vì thế, Đảng phải thường xuyên sàng lọc, thanh trừ những phần tử cơ hội, suy thoái ra khỏi Đảng. Những tác phẩm viết về thanh đảng của Người như: Một bước tiến, hai bước lùi; Thà ít mà tốt; Hai sách lược; Làm gì… là những cống hiến to lớn về lý luận và thực tiễn xây dựng đảng kiểu mới, vẫn còn nguyên giá trị thời sự đối với các đảng cộng sản, nhất là đảng cộng sản cầm quyền.
Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng những người có tài, có đức...
Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí quan trọng, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối được đào tạo cơ bản, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cao; lập trường tư tưởng vững vàng, hầu hết đã trải qua hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực; được tiếp cận thông tin nhanh và chính xác, nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Tổng Bí thư Lê Duẩn - Anh Ba, như cách gọi trìu mến và kính trọng của đồng chí, đồng bào - là một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Lê Duẩn - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn một nhà lãnh đạo lối lạc, nhà chiến lược chính trị, quân sự có tầm cỡ, “là nhân vật mang tầm vóc lịch sử hiện đại, chỉ xếp sau Hồ Chí Minh” (Nhà báo Trần Bạch Đằng), được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khâm phục và trân trọng. Riêng đối với nhân dân, cán bộ và chiến sĩ Nam Bộ, thì đồng chí Lê Duẩn là "Ngọn đèn 200 nến", “người của Cụ Hồ trong Nam” và được gọi với cái tên thân thiết “Anh Ba”. Trong những năm đất nước chuyển mình đổi mới, phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa, với tầm nhìn xa, anh Ba Lê Duẩn đã đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường đổi mới, để đến hôm nay sau hơn 30 năm đổi mới đất đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Tiền thân là Trường Tuyên huấn Trung ương, với nhiều tên gọi phù hợp nhiệm vụ từng giai đoạn, 55 năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện) đào tạo, bồi dưỡng hơn 70 nghìn cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực lý luận, công tác tư tưởng, báo chí - truyền thông. Trong đó, có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống các trường Ðảng, trường đại học, cao đẳng, hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác truyền thông, quản lý ở các nhà xuất bản, cơ quan báo chí trong cả nước.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đã khẳng định và đề cao tự phê bình và phê bình, coi đó là một trong những biện pháp quyết định để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Ngày 1-4-1992 tỉnh Ninh Bình được tái lập, sự kiện này đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh. Quyết định đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước đã làm nên lịch sử Ninh Bình hôm nay, mở ra một tương lai tươi sáng, đầy tiềm năng để tỉnh Ninh Bình vững bước đi lên.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: