Lý luận - Thực tiễn
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân được phản ánh sinh động thông qua hoạt động thực tiễn, trong cuộc sống, trong con người Hồ Chí Minh, và quan trọng hơn là trong phong trào cách mạng của cả một dân tộc, trong sự nghiệp vĩ đại mà Người đã cùng dân tộc mình tạo dựng nên trong thế kỷ XX. Những tư tưởng sâu sắc ấy được phản ánh trong nhiều bài nói, bài viết và những tác phẩm của Người, đặc biệt là tác phẩm "Ðạo đức cách mạng".
Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”,“những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thi đua, khen thưởng được coi là một công cụ quản lý của Nhà nước nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là động lực để xây dựng con người mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu với mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lần đầu tiên, “xây dựng Đảng về đạo đức” đã được đưa vào văn kiện Đại hội cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đây chính là nền tảng sức mạnh của Đảng.
Sinh ngày 3-12-1908 trong một gia đình yêu nước và lớn lên trên quê hương có truyền thống cách mạng, Ngô Gia Tự đã sớm thể hiện ý chí và hành động yêu nước. Cuối năm 1925, khi đang học Trường Bưởi, Ngô Gia Tự đã bắt đầu hoạt động yêu nước khi tham gia phong trào của nhân dân ta đòi “ân xá” cho cụ Phan Bội Châu và để tang chí sĩ Phan Châu Trinh vào đầu năm 1926. Ðây là lần đầu phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân được thể hiện dưới hình thức mới đã thu được kết quả nhất định và với những hoạt động đầu tiên đã đánh dấu bước khởi đầu trên con đường hoạt động cách mạng của Ngô Gia Tự.
Cơ sở dữ liệu (CSDL) về tổ chức bộ máy và biên chế (TCBM&BC) là một trong những nguồn CSDL quốc gia quan trọng, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành tổ chức và nhân sự của Đảng và Nhà nước. Để có được hệ thống CSDL liên thông từ Trung ương tới cơ sở, vận hành toàn thời gian và bảo đảm tính cập nhật cao đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng về kỹ thuật và sự quan tâm thích đáng của các cấp, các ngành đối với vấn đề này.
Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ tích cực thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).
Ngay đầu nhiệm kỳ này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh thông điệp về chính phủ kiến tạo: “Đó phải là một chính phủ chủ động thiết kế ra một hệ thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển, chứ không phải bị động đối phó với những diễn biến trên thực tế; nhà nước không làm thay thị trường, những khu vực nào thị trường có thể làm được, doanh nghiệp tư nhân có thể làm được thì nhà nước không can thiệp, thay vào đó là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm.
Đảng ủy Khối ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “TRUNG THÀNH - TRUNG THỰC - ĐOÀN KẾT - TẬN TỤY - SÁNG TẠO - NÊU GƯƠNG”.
Đảng bộ Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng hiện có 16 tổ chức cơ sở đảng, gồm 3 đảng bộ, 13 chi bộ cơ sở. Những năm qua, Đảng ủy Cục Hậu cần luôn đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh (TSVM).
Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ của các cơ quan đầu não của Ðảng, Nhà nước, vì thế cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ðảng bộ Khối phải là Ðảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: