Lý luận - Thực tiễn
Trong những năm qua và năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh, nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội của Hà Tĩnh có bước phát triển bứt phá... Trên lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị ổn định.
Xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng là bài học sống còn của một Đảng cầm quyền, là nguồn gốc của sức mạnh, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là trách nhiệm của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Phải xuất phát từ thực tiễn - đó là chỉ dẫn quan trọng của Ph.Ăng-ghen, một chỉ dẫn vẫn đang nóng hổi tính thời sự, cần phải coi là nguyên tắc trong việc soạn thảo các văn bản chính trị của Đảng ta - đảng duy nhất cầm quyền. Chỉ có như vậy mới chuẩn bị được những văn kiện đúng đắn, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân. Chỉ có như vậy thì ý Đảng mới có thể đồng thời là lòng dân.
Những chỉ dẫn của Ph.Ăng-ghen và sự sáng tạo của Hồ Chí Minh vẫn đang soi sáng đường lối đổi mới, chỉnh đốn Đảng, giúp Đảng ta vượt qua được mọi trở lực khách quan và trước hết là vượt qua được trở lực của chính mình.
Với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát là tiền đề của kiểm tra, để chủ động phòng ngừa vi phạm xảy ra. Các cáp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát kịp thời, phù hợp, rõ ràng về địa chỉ, nội dung...
Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc đại cách mạng ở thế kỷ XX, nó đã xuất hiện với tư cách là một nền văn minh mới, ở mức phát triển cao hơn.
Trong cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những người lao động, cơ bản là công nhân và nông dân, biết liên minh chặt chẽ với nhau, do một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân lãnh đạo, dùng sức mạnh quần chúng đập tan nhà nước của giai cấp tư sản.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là biện pháp được sử dụng để giảm số DNNN, giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp này nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc CPH DNNN có ảnh hưởng tới công tác nhân sự, mô hình hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội. Bởi vậy, nếu không kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm từ quá trình CPH DNNN trong thời gian qua, chủ động để có những giải pháp đồng bộ thì các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp sau khi CPH sẽ hoạt động thiếu hiệu quả...
Đại tướng Lê Trọng Tấn là tấm gương trong sáng và cao đẹp của người đảng viên trung thành, một vị tướng có đức, có tài, xông pha trận mạc với những chiến công to lớn, là niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng Lê Trọng Tấn đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng (truy tặng năm 2007), Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều huân, huy chương khác.
Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đặt ra nhiệm vụ cấp bách không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng.
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, sáng 26-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Đại hội Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ VIII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vẫn phải tiếp tục giải quyết nhiều nhiệm vụ cũ thuộc vai trò, chức năng của MTTQVN nhưng nội dung có nhiều nét mới bởi tình hình thực tế có nhiều thay đổi, nảy sinh nhiều vấn đề đặt ra yêu cầu cao hơn.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: