Lý luận - Thực tiễn
Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) có Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là doanh nghiệp ngoài nhà nước - DNNNN), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và hướng dẫn về thành lập, củng cố và phát triển tổ chức đoàn, hội trong các DNNNN, đồng thời triển khai nhiều giải pháp cụ thể để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, hội, góp phần tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân.
Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, theo kế hoạch, chương trình đã đề ra. Đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những việc mới phát sinh phù hợp với đặc điểm từng giai đoạn; chỉ đạo các chi uỷ, chi bộ phối hợp với lãnh đạo vụ, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành khối lượng lớn các công việc có chất lượng...
Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 4-3, Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 đã bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu kết luận này.
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) xác định trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho những năm tới là: Thường xuyên chăm lo xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, lấy chất lượng chính trị làm trung tâm, đủ sức làm nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng nghiên cứu khoa học trong công tác xây dựng đảng, năm 2016 Ban Tổ chức Trung ương đi sâu, chủ động trong nghiên cứu khoa học, thiết thực phục vụ có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham mưu của Ban. Đổi mới trước hết từ phương thức tổ chức hoạt động khoa học.
Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực và hiệu quả”.
Xây dựng Đảng là một vấn đề lớn thường xuyên được Đảng ta quan tâm trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng. Xây dựng Đảng được đề cập trong Báo cáo chính trị, Báo cáo xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng ở các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và thường chiếm vị trí nổi bật trong các văn kiện Đại hội.
Ngày 24-2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương…
Phòng, chống tham nhũng phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Gắn PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn PCTN, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân...
Sự suy thoái về đạo đức, lối sống là nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm chăm lo công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: