Lý luận - Thực tiễn
Sự suy thoái về đạo đức, lối sống là nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm chăm lo công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng… Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thảo luận và đưa ra biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị trong nhận thức và học tập lý luận chính trị là: Nhận thức không đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, xem thường lý luận, lười học chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng.
Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và các cấp ủy tăng cường đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Trường Chinh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sỹ cộng sản kiên cường, một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, luôn xuất hiện như một ngọn cờ ở những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đạo đức cách mạng trong sáng, chân thành, khiêm tốn, giản dị.
Tổng Bí thư Trường Chinh, người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lý luận tài năng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trong những học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương sáng về tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “lấy sức dân mà chăm lo cuộc sống cho dân”, những năm qua, phong trào toàn dân thi đua phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và xóa đói, giảm nghèo, góp phần không nhỏ làm ấm lòng bao gia đình mỗi độ Tết đến, xuân về.
Tinh giản biên chế là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện. Thống nhất nhận thức, hành động trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Bảo đảm nguyên tắc Bộ Chính trị quy định quản lý thống nhất biên chế của cả hệ thống chính trị.
Đảng ta thật vĩ đại! Vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Điều đó đã khiến cho Đảng ta trở thành linh hồn của dân tộc, đồng nghĩa với Việt Nam; trở thành biểu tượng đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất; giàu sức sống nhất...
Mùa xuân đã về trên khắp miền Tây Bắc. Đi dọc đường xuân, hiện hữu sự ấm no, hạnh phúc ở mỗi bản làng, trên gương mặt từng người dân vùng cao. Kết quả đó là nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, trong đó giải pháp có tính quyết định là xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, đủ tầm, góp phần quan trọng đưa Tây Bắc mạnh giàu.
Một chiều đông tôi có dịp ngồi trò chuyện với Cao Phương Hà, nữ Tổng Giám đốc của Education First (EF Vietnam). Với khuôn mặt xinh xắn, tươi trẻ của Hà ít ai có thẻ nghĩ cô đã ở tuổi U40. Thật là một buổi trao đổi như là không chỉ với một con người cụ thể mà giống như sự trao đổi thông điệp giữa hai thế hệ già và trẻ...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: