Lý luận - Thực tiễn
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được Thị ủy Phúc Yên (Vĩnh Phúc) xác định là nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể hóa chủ trương này, Thị ủy Phúc Yên đã lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ thị xã đến cơ sở, bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân là yêu cầu cơ bản trong tình hình hiện nay. Do đó, trong giáo dục lý luận chính trị cần chú trọng đúng mức đến công tác “huấn luyện” để biến tri thức thành tư tưởng, niềm tin và chương trình hành động. Từ đó, hình thành phương pháp, kỹ năng thực hành chính trị cho người học.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định giá trị khoa học và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết của công tác giáo dục, huấn luyện lý luận cho cán bộ, đảng viên và công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho quần chúng. Khi trình độ hiểu biết về lý luận được nhân lên thì sự nhận thức, giác ngộ tư tưởng chính trị của cán bộ và nhân dân ngày một tăng, hiệu quả công tác ngày càng tốt.
63 năm đã trôi qua kể từ ngày “Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về/ Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào”. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự chỉ đạo toàn diện của Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, địa phương, Thủ đô Hà Nội hôm nay đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Càng tự hào với truyền thống lịch sử, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội càng quyết tâm đoàn kết, chung sức đồng lòng phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, xứng đáng là một Thủ đô Anh hùng.
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội và các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, nòng cốt là cơ quan, đơn vị kinh tế cần tăng cường lãnh đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của toàn đơn vị đối với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định đó là một nhiệm vụ chiến lược của quân đội ta.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực sự là vấn đề cấp bách đối với sự mất còn của Đảng, của chế độ. Đây không chỉ là một đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên nhằm quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương theo chế độ quy định mà còn với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt như một đợt “chỉnh huấn”, “chỉnh Đảng” mà Đảng ta và Bác Hồ đã tiến hành vào những năm 1952, 1961 và 1965.
Hình thức kỷ luật cụ thể đối với tổ chức đảng và đảng viên đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã từng bước tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chứng minh sự quyết tâm của Đảng ta trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng. Kết quả xử lý các vụ việc vi phạm nêu trên đã để lại nhiều bài học sâu sắc trong thực hiện các nguyên tắc của Đảng; công tác quản lý cán bộ, giáo dục và rèn luyện đảng viên; trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước…
Mặc dù không phải là một tác phẩm chuyên luận về vấn đề đạo đức cách mạng nhưng ở ngay trang đầu tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề đạo đức tư cách của người cán bộ cách mạng, bởi với nhãn quan chính trị của một nhà cách mạng chân chính, Người sớm nhận ra đây là cái gốc của mọi vấn đề. Muốn làm cách mạng, trước hết cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức tư cách người cách mạng...
Bảy mươi hai năm đã qua, Quốc khánh 2 - 9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ đến thời khắc thiêng liêng của dân tộc, thời khắc mà không khí đất trời và lòng người như hòa quyện vào nhau để hướng về một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam - vị lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập công bố toàn thế giới biết về một đất nước nhỏ bé đã đánh thắng đế quốc thực dân để giành độc lập cho dân tộc.
Để nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc thì khâu kiểm tra là vô cùng cần thiết, không thể thiếu. Kinh nghiệm một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua ở một số bộ, ngành, ban chỉ đạo, địa phương, tổng công ty nhà nước cho thấy khâu kiểm tra, giám sát, dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu Đảng là cực kỳ quan trọng. Qua đây, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm quý, từ đó vận dụng vào công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ lãnh đạo mà Bộ Chính trị vừa ban hành.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: