Lý luận - Thực tiễn
Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ; thực sự trong sạch về đạo đức, lối sống; gắn bó máu thịt với nhân dân. Hơn bao giờ hết, công tác xây dựng đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Trong suốt 85 năm qua, lịch sử đã chứng minh vai trò to lớn và sứ mệnh lịch sử trọng đại của Đảng ta. Càng tự hào về Đảng, chúng ta càng phải chăm lo công tác xây dựng đảng, để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng tập trung vào ba nội dung quan trọng liên quan tới công tác cán bộ, nhấn mạnh “xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”...
Với mục tiêu tiếp tục củng cố, kiện toàn HTCT cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 13-8-2013 để thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện HTCT từ Trung ương đến cơ sở; tỉnh Sóc Trăng cũng đã triển khai, quán triệt Kết luận 37-KL/TU ngày 12-8-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng HTCT ở cơ sở vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo đến năm 2020”.
Thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhiều thành phần và chủ động hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN) ở nước ta đã phát triển mạnh mẽ, góp phần to lớn vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước.
Chiều 12-1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau tám ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai luôn coi việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Nhân dịp chào Năm mới 2015, Chủ tịch nước TRƯƠNG TẤN SANG có bài viết nhìn lại những thành tựu đất nước giành được trong năm qua, tầm nhìn và quyết tâm tiếp tục chủ động, kiên định đi tới, đưa công cuộc đổi mới không ngừng phát triển và ngày càng vững chắc.
Xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc cho cấp ủy đủ mạnh đang là vấn đề vừa cấp thiết trước mắt và lâu dàicủa Quảng Bình nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp sắp tới.
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Đăk Nông xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung “ba đột phá”: Nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị và trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: