Lý luận - Thực tiễn
Là một Đảng bộ gồm các tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, làm nhiệm vụ tham mưu chiến lược và quản lý tổng hợp ở tầm vĩ mô trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra cụ thể chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.
Cùng với C.Mác, Ph.Ăng-ghen đã có quá trình nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn sôi nổi để xây dựng chính đảng độc lập của giai cấp công nhân. Trong quá trình đó, Ph.Ăng-ghen đã để lại những tư tưởng sâu sắc, khá toàn diện về dân chủ. Những tư tưởng này cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự đối với công cuộc đổi mới của đất nước, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng đảng, nhất là trong công tác cán bộ hiện nay.
Mỗi nhà giáo phải luôn có ý thức rèn đức - luyện tài, tự tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, yêu nghề - yêu người, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hiện tượng tiêu cực, sai trái trong giáo dục. Tự mình phấn đấu trở thành nhà giáo tốt, thực sự là hình mẫu cho người học để nghề dạy học xứng đáng là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý mà Bác Hồ đã dành tặng.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hà Tĩnh từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp (đầu năm 2011 số tiêu chí bình quân chỉ đạt 4,1 tiêu chí/xã, không có xã đạt trên 10 tiêu chí, có 120 xã đạt 5 tiêu chí), còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cao, cách làm sáng tạo đã tạo ra sự chuyển biến lớn, đạt kết quả khá toàn diện, vững chắc, với nhiều dấu ấn nổi bật...
Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thảo luận và nhất trí ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra cách nay gần tròn một thế kỷ. Cuộc cách mạng ấy đã đi vào lịch sử nhân loại như một bản anh hùng ca với những ai tha thiết với số phận của các dân tộc bị áp bức, những người nô lệ lầm than trên trái đất, của hoà bình và tiến bộ xã hội. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi lịch sử các dân tộc, tạo nên một thời đại mới...
Công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi… Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”.
Qua 22 năm hình thành và phát triển, với địa vị pháp lý được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 là “cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước (KTNN) luôn ý thức sâu sắc giá trị của 8 chữ vàng “Công minh, Chính trực, Nghệ tinh, Tâm sáng” được quy định trong chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với Ngành KTNN.
Từ chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí đã tích cực thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân... Nhờ báo chí mà nhiều sự bất cập về chính sách đã được phát hiện và sửa đổi, nhiều thân phận con người bị oan sai, bị chèn ép và bất hạnh được trả lại công bằng, được cộng đồng cưu mang, giúp đỡ…
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: