Lý luận - Thực tiễn
Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, dù ở giai đoạn nào trên con đường phát triển cách mạng do Đảng lãnh đạo, các TCCSĐ luôn có vị trí, tầm quan trọng là gốc rễ, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời là cấp tổ chức trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. Do vậy, có thể khẳng định TCCSĐ là nền tảng đóng vai trò quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.
Ph.Ăng-ghen đã cách xa chúng ta 120 năm, chỉ là người có bằng tú tài, Ph.Ăng-ghen tự thâm nhập vào hai môi trường: phong trào công nhân và câu lạc bộ của các nhà bác học đương thời, kiên trì tự học và suy ngẫm. Chính hoạt động thực tiễn của Ph.Ăng-ghen đã minh chứng cho triết lý giáo dục mà C.Mác và ông đã nêu ra: học thấu đáo, thiết thực, không chạy theo hình thức, học vị, học toàn diện, học để hành, tự học là chính, học suốt đời...
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là vấn đề có tính quy luật, là yêu cầu tất yếu khách quan trong xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tiến hành trong mọi lĩnh vực hoạt động, ở tất cả các khâu, các bước, các mối quan hệ trong quá trình xây dựng và lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, với nhiều biện pháp phong phú sinh động.
Dự thảo Báo cáo Chính trị, phần nói về việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đã đề cập đến “xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên...”. Đây là những nội dung rất cần thiết, quan trọng...
Để công tác đào tạo nghề có hiệu quả, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá khả năng, nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các hộ dân trước khi tổ chức triển khai dạy nghề cho đồng bào tái định cư. Đồng thời, quan tâm đến chất lượng dạy nghề, tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu việc làm, hỗ trợ đồng bào làm nghề sau khi được đào tạo bảo đảm người học có việc làm sau khi học nghề, giúp đồng bao có thu nhập thường xuyên từ nghề mới.
Khởi nghĩa Nam Kỳ (1940) do Xứ uỷ Nam Kỳ chuẩn bị và lãnh đạo, nhiều quần chúng yêu nước cùng nhà lãnh đạo của Đảng sa vào tay thực dân Pháp và anh dũng hy sinh, nhưng tinh thần đấu tranh oanh liệt và ý chí bất khuất của những người cộng sản và nhân dân Nam kỳ vẫn còn sống mãi với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng cách đây 75 năm đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp diễn ra có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị xã hội nước ta. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Đảng đã tập trung chỉ đạo, chuẩn bị từ rất sớm về mọi mặt và đến thời điểm này, đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp trực thuộc Trung ương đã thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đến ngày 3-11-2015, các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại hội đã hoàn thành tốt những yêu cầu, nội dung trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Khi Liên bang Cộng hòa XHCN Xô-viết (Liên Xô) còn tồn tại với tư cách là một trong hai siêu cường trên thế giới, người ta đã dành không biết bao nhiêu giấy mực để ca ngợi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, cuộc cách mạng đã sinh thành ra nhà nước ấy.
Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước, bởi Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ, đứng chân của nhiều cơ quan Trung ương, nhiều cơ quan đại diện nước ngoài; xây dựng và phát triển Thủ đô là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội; đồng thời cũng là trách nhiệm của Trung ương và cả nước.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: