Lý luận - Thực tiễn
Tinh thần Xô viết Nghệ - Tĩnh không chỉ tạo đà để dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng giành chính quyền về tay nhân dân vào mùa Thu năm 1945 mà luôn song hành cùng nhân dân ta hôm nay vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất khi Đảng đã cầm quyền, vì một tấm gương tốt còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu: “tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên” là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng của công tác xây dựng đảng hiện nay.
Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khẳng định khí phách, tư duy, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện tầm cao trí tuệ văn hóa thiên tài của Người. Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - kiệt tác kết tinh giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại thời đại Hồ Chí Minh.
“Tuyên ngôn độc lập” năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản thiên anh hùng ca, văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân và dân tộc Việt Nam với toàn thế giới.
Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2014); Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bài viết về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là sức mạnh của dân tộc ta, từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi... Người đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta...
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và chiến công đánh thắng trận đầu đã trôi qua 50 năm nhưng bài học về sự phối hợp lực lượng phòng không ba thứ quân đánh thắng Không quân, Hải quân của đế quốc Mỹ ngày 5-8-1964 vẫn còn nguyên giá trị.
Từ đầu nhiệm kỳ, các tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên của Đảng bộ thành phố Cần Thơ chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Hệ thống cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò, hiệu quả trong xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thanh thiếu nhi sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thông tin, văn hoá đa dạng và phức tạp từ bên ngoài; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ, lôi kéo, khiêu khích nhằm vào thanh niên để thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Do đó, hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn đứng trước cả cơ hội mới và thách thức mới.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: