Lý luận - Thực tiễn
Như những cánh én báo tin mùa xuân về, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã và đang tạo ra sự chuyển biến căn bản với hiệu quả thiết thực xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Thông điệp đổi mới tư duy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường. Tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ đã nhen lên niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Đất nước Việt Nam nhất định sẽ vươn lên những đỉnh cao mới.
Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và với tình cảm cá nhân, từ trái tim và tình cảm chân thành nhất, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước và bạn đọc của Tạp chí Xây dựng Đảng lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công!
Năm 2017 đi qua với những thuận lợi và thách thức đan xen, tác động nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác tổ chức xây dựng đảng. Các cấp ủy đảng, ban tổ chức cấp ủy các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, kịp thời có các chủ trương, biện pháp hợp lý, sáng tạo, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực...
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm thứ ba các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đối mặt với những khó khăn, thách thức chủ quan và khách quan, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc đã chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác tổ chức xây dựng đảng. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai với những kết quả tích cực, cho thấy những nét mới, nét riêng đặc trưng trong công tác xây dựng đảng của khu vực này.
Bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, năm 2017, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt một khối lượng lớn công việc góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cho thấy: Cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã có chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xử lý nghiêm minh và công khai kết quả một số tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng, lạm quyền, lộng quyền, tha hoá quyền lực, tham nhũng.
Thực tiễn ở Quảng Ninh và một số địa phương khác đang học tập mô hình của Quảng Ninh cho thấy, nhất thể hóa một số chức danh là hướng đi đúng, khả thi nhất hiện nay nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tinh giản bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức. Như vậy, cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh, mô hình nhất thể hóa một số chức danh là giải pháp khả thi nhất mang tính đột phá trong thực hiện mục tiêu tinh giản tổ chức gắn với tinh giản biên chế.
Trải qua 170 năm, tư tưởng về giải phóng con người trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản vẫn giữ nguyên giá trị. Ở nước ta hiện nay, Đảng ta nhất quán kiên định với mục tiêu xây dựng CNXH vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng, nguyên lý trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản về giải phóng con người vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Tại nhiều diễn đàn chính trị quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng của công tác TCCB. Tổng Bí thư cho rằng: Nếu xây dựng Đảng là then chốt thì công tác TCCB là "then chốt của then chốt".
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: