Lý luận - Thực tiễn
Để nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc thì khâu kiểm tra là vô cùng cần thiết, không thể thiếu. Kinh nghiệm một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua ở một số bộ, ngành, ban chỉ đạo, địa phương, tổng công ty nhà nước cho thấy khâu kiểm tra, giám sát, dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu Đảng là cực kỳ quan trọng. Qua đây, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm quý, từ đó vận dụng vào công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ lãnh đạo mà Bộ Chính trị vừa ban hành.
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn làm rõ hơn nội hàm, mục đích, ý nghĩa các Quy định của Bộ Chính trị.
Thắng lợi vang dội của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học quý, trong đó, phải kể đến bài học mang tính quyết định, có ý nghĩa sâu sắc, đó là: sự thống nhất cao độ giữa “ý Đảng với lòng dân”. Nội dung cốt lõi của sự thống nhất đó là: chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng phù hợp và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân” đã tạo nên sức mạnh lớn lao, đưa cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nhanh chóng giành thắng lợi trong cả nước.
72 năm qua, thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm, học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả, thành tích vẻ vang đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu còn nguyên giá trị cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hôm nay. Trong đó, vận động, thuyết phục, hướng dẫn để khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, khả năng tiềm tàng của quần chúng nhân dân, làm cho quần chúng nhân dân tin tưởng, hăng hái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, cống hiến, hy sinh cùng với Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, chiến đấu là bài học lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Giáo dục chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ công chức chuyên môn làm việc trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta nói chung và Quận ủy, UBND quận Hà Đông nói riêng.
Thực tiễn Việt Nam đã chứng minh, một trong những nguyên nhân dẫn tới những thắng lợi của cách mạng bắt nguồn từ mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân. Trong đó, Đảng cần Nhân dân với vai trò là lực lượng cách mạng, còn Nhân dân cần Đảng soi đường, dẫn lối. Trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, càng trở nên cấp thiết.
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.
Ngày Thương binh - Liệt sĩ là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; quan tâm giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Ở nhiều quốc gia, Chính phủ luôn là cơ quan nằm ở trung tâm bộ máy quyền lực. Nhưng mỗi nước lại có những cách thức tổ chức Chính phủ khác nhau, phụ thuộc vào chế độ chính trị, hình thức chính thể và các yếu tố kinh tế, văn hóa, truyền thống… của mình. Trên thực tế, một mô hình Chính phủ có thể phù hợp và hiệu quả đối với nước này nhưng lại lạc lõng và bất cập đối với nước khác. Song, kinh nghiệm về tổ chức Chính phủ của bất kỳ quốc gia nào cũng đều có giá trị tham khảo nhất định đối với quá trình cải cách và hoàn thiện Chính phủ ở nước khác.
Đại hội VI (1986) của Đảng mở ra bước ngoặt mới đối với lịch sử dân tộc, đổi mới toàn diện, trong đó đổi mới cơ cấu kinh tế là nội dung quan trọng làm thay đổi nền kinh tế đất nước. Đó là cơ sở, nền tảng để Đảng ta tiếp tục hoạch định chủ trương, đường lối trong các kỳ đại hội sau đó. Đặc biệt tại Đại hội XII, Đảng ta đã phát triển quan điểm từ Đại hội VI để hoàn thiện cơ cấu kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đổi mới kinh tế luôn luôn gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo điều diện thuận lợi để đảng viên làm kinh tế tư nhân, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: