Lý luận - Thực tiễn
Sự sa sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ về chính trị, thói vô cảm, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa hoa, xa rời quần chúng… đã làm giảm nghiêm trọng lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là một thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn đang đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cho cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu, đi trước một bước.
Giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo… Thực hiện chủ trương đó, Huyện uỷ Na Rì đã có Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 3-3-2014 và chỉ đạo có các biện pháp đồng bộ để nỗ lực giảm nghèo, góp phần nâng cao mức sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn...
Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, BTV các tỉnh, thành ủy trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã lựa chọn 413 TCCSĐ với đầy đủ các loại hình xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang để chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở và thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, bí thư, phó bí thư đảng ủy.
Đến nay, 22 tỉnh khu vực phía Nam (từ Ninh Thuận trở vào) có 97,3% TCCSĐ được chọn tổ chức đại hội điểm đã tổ chức đại hội thành công. Báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị theo đúng quy trình, hướng dẫn. Phương án nhân sự được giới thiệu tham gia BCH đảng bộ khóa mới bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ trong cấp ủy theo quy định.
Các Mác đã chỉ ra một hiện tượng tất nhiên nhưng nhiều khi do chủ quan, tự mãn, tự huyễn hoặc nên trong chúng ta, không ít người hiểu được rằng: “Theo bản tính của nó, con người vốn không hoàn thiện, xét riêng từng người cũng như xét chung cả đám đông”. Người nêu câu hỏi mà ai cũng dễ dàng hiểu được rằng, bản thân sự giáo dục, một hoạt động của con người cũng chưa hoàn thiện, chính nó cũng cần phải được giáo dục...
Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân uỷ Trung ương có bài viết "Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng". Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết.
Tác phẩm “Thà ít mà tốt” được V.I. Lê-nin viết tháng 3-1923 và công bố lần đầu tiên trên báo “Sự thật”, số 49, ngày 4-3-1923. Từ đó đến nay, hơn 9 thập kỷ trôi qua nhưng tư tưởng của V.I. Lê-nin về tổ chức bộ máy Nhà nước XHCN vẫn giữ nguyên giá trị. Trong điều kiện Đảng, Nhà nước ta đang tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Công tác thống kê của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cơ bản kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Tuy nhiên, việc tổ chức bộ máy làm công tác thống kê của Ngành vẫn chưa được kiện toàn; đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê còn thiếu về số lượng, thiếu tính chuyên nghiệp; cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ công tác thống kê còn nhiều hạn chế...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: