Lý luận - Thực tiễn
Những năm qua, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị ở Quảng Nam đã tích cực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Với truyền thống hơn 90 năm đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng thể hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thảo luận dân chủ và thống nhất rất cao với các Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội. Các văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị có nhiều điểm mới so với Báo cáo chính trị ở Đại hội XI. Điều đó, thể hiện quá trình phát triển nhận thức, tư duy lý luận và sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước của Đảng ta. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết của PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với tiêu đề: Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Trước yêu cầu mới ngày càng cao của công cuộc đổi mới, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tiếp tục bàn và ban hành Nghị quyết Trung ương 4: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết của PGS, TS Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về kết quả bốn năm triển khai và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian tới.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta nêu rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Hiến Pháp năm 2013 đã khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Cách đây tròn 105 năm, năm 1911, từ thành phố Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Với tầm nhìn thời đại, Người đã làm sáng rõ con đường cách mạng Việt Nam, soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Những năm qua Đảng bộ Học viện Biên phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sat của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp.
Trong ngày hội non sông tiến hành bầu cử Quốc hội XIV, hình ảnh kính yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như đang dõi theo tiến trình đi đến thắng lợi của cuộc bầu cử. Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình vận động, kêu gọi bầu cử vẫn nguyên giá trị, không chỉ đưa ra quy định về thể lệ bầu cử, nguyên tắc bầu cử trong các văn bản đầu tiên về Tổng tuyển cử
Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do vậy, mọi hoạt động tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và bầu cử HĐND các cấp, đại biểu của cơ quyền lực nhà nước của nhân dân ở địa phương, chịu sự giám sát toàn diện của nhân dân. Nhân dân giám sát quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm các thủ tục, trình tự tiến hành bầu cử thực sự dân chủ và đúng luật, bằng cách tự mình giám sát và bằng cách thông qua ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng. Thực hiện nguyên tắc này, Đảng ta đã phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong Đảng đề ra đường lối cách mạng đúng đắn trong mỗi thời kỳ, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn, đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên giành được những thắng lợi có ý nghĩa to lớn.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: