Cơ sở đảng
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
14:17' 27/8/2009

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 1 năm 2011, ngày 21-8-2009, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 97 - KH/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền thời gian tới cần tập trung bám sát những yêu cầu sau:
1. Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng gắn với việc tích cực triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) và Kế hoạch 5 năm tiếp theo (2011 – 2015).

4. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về đại hội đảng các cấp để giúp người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước hiểu đúng, ủng hộ công cuộc đổi mới của nhân dân ta.

5. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng phải đề cao chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.
    Công tác tuyên truyền tiến tới Đại hội sẽ được tiến hành theo 4 đợt:.
 Đợt 1: Từ cuối năm 2009 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương vào cuối tháng 10/2010.
 Đợt 2: Từ cuối tháng 10/2010 đến trước khi khai mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng (1/2011).
 Đợt 3: Trong thời gian tiến hành Đại hội lần thứ XI của Đảng.
 Đợt 4: Sau Đại hội lần thứ XI của Đảng đến hết tháng 2/2011.
                                                                                    (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS