ẤN PHẨM
Tháng 3/2020
Tháng 9/2012
Tháng 10/2011
Tháng 6/2010
Tháng 3/2020
Tháng 9/2012
Tháng 10/2011
Tháng 5/2010
Tháng 11/2016
Tháng 9/2012
Tháng 10/2011
Tháng 8/2009
Tháng 11/2016
Tháng 9/2012
Tháng 8/2011
Tháng 8/2009
Tháng 11/2016
Tháng 2/2012
Tháng 6/2010
Tháng 8/2009
Trang12
TIÊU ĐIỂM
Thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chính là thanh lọc cơ thể để Đảng tiếp thêm sinh lực, trẻ mãi sức xuân. Đây chính là hành động thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng. Kết quả chỉ có được khi nói đi đôi với làm, bắt đầu từ người đứng đầu mỗi cấp ủy đảng, chính quyền.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2-5 đến ngày 11-5-2013, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ bảy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập ThS. Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Phạm Thị Thu Huyền
ThS. Trần T. Lan Phương
ThS. Trần Thị Xuân Vinh
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: