Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2018 có chủ đề trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng số 5-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2018 có chủ đề trọng tâm về công tác cán bộ; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 200 năm Ngày sinh C.Mác; 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2018 có chủ đề trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp…

10 kết quả nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong vai trò là cơ quan tham mưu của BCH Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư (BCT, BBT) về công tác tổ chức xây dựng đảng, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo Ban Tổ chức Trung ương (BTCTƯ) đã hoàn thành một khối lượng công tác lớn vừa cơ bản, chiến lược lâu dài, vừa quan trọng, cấp bách trước mắt. Trong đó, nổi lên 10 kết quả nổi bật sau đây:

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1-2018

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1-2018 có chủ đề trọng tâm là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII)…

Mới nhất

Xem nhiều nhất