Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đổi mới hệ thống chính trị

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đổi mới hệ thống chính trị là tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Giai đoạn này là thời cơ thuận lợi, với những điều kiện chín muồi để Việt Nam đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất