Bình Phước thực hiện tốt Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

Tỉnh Bình Phước hiện có 21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (gồm 11 đảng bộ huyện, thị, thành phố, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 6 đảng bộ công ty cao su); có 732 TCCSĐ (263 đảng bộ cơ sở, 469 chi bộ cơ sở), 2.415 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 38.178 đảng viên. Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, tỉnh Bình Phước đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Đại hội chi bộ gắn với bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố ở một số địa phương

Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Xuất phát từ thực trạng nhiệm kỳ bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa cùng thời điểm với nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; một số địa phương bí thư chi bộ được giới thiệu để bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không trúng cử; một số trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Do đó, một số địa phương đã chủ động gắn công tác chuẩn bị nhân sự đại hội với thực hiện chủ chương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

TP. Hồ Chí Minh khảo sát tình hình tổ chức đảng và đảng viên tại địa bàn có nhà chung cư

Để kịp thời nắm thực trạng tổ chức đảng và đảng viên tại địa bàn có nhà chung cư của Thành phố, Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch, tổ chức khảo sát nhằm tham mưu BTV Thành uỷ định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thanh Hoá thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” là một trong sáu chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết, tỉnh Thanh Hoá đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thái Bình xây dựng Đề án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình làm việc của BTV Tỉnh ủy năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã tham mưu với BTV xây dựng Đề án về "Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025”.

Đảng bộ phường Nghĩa Tân - 30 năm xây dựng, phát triển

30 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những khó khăn, song với mục tiêu “Đoàn kết - kỷ cương - văn minh - giàu đẹp”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã luôn đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Nghĩa Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tích cực triển khai Kết luận số 21-KL/TW

Ngày 25-10-2021, Ban Chấp hành Trung ương Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, nghiêm túc triển khai Kết luận số 21-KL/TW nhằm tạo chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các địa phương, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Những năm qua, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bước đầu đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; trung tâm dữ liệu tập trung, các hệ thống dùng chung của tỉnh được đầu tư, xây dựng. Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh triển khai áp dụng chuyển đổi số đối với một số nội dung cụ thể về công tác cán bộ, đảng viên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất