Vĩnh Phúc
2 sản phẩm của tỉnh Vĩnh Phúc vừa được Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc năm 2020 là lọ hoa trụ tròn Campos và thực phẩm bảo vệ sức khỏe TACUMIN.
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 13 đảng bộ trực thuộc với gần 7 vạn đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng, các chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.
Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, khâu đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Trong 2 năm gần đây, tại nhiều chi bộ nông thôn trên địa bàn huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) không kết nạp được đảng viên hoặc không đạt chỉ tiêu đề ra. Nhằm khắc phục tình trạng này, Huyện ủy Yên Lạc triển khai nhiều giải pháp nhằm gỡ khó cho các chi bộ nông thôn; đồng thời chú trọng việc kiểm tra, rà soát, nâng cao chất lượng đảng viên.
Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân của các cơ quan nhà nước nhằm giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở, theo đúng thẩm quyền, phân cấp là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thời gian qua.
Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương trong Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong bối cảnh xác lập vững vàng trạng thái bình thường mới, hiện thực hóa thành công “mục tiêu kép”: Vừa giữ vững địa bàn an toàn, thân thiện, hấp dẫn, vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và nhà đầu tư, phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc luôn ưu tiên thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc; nhất là các dự án chế biến, chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên, công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, ô tô, công nghiệp sáng tạo…
Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định là tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội. Nếu làm tốt nhiệm vụ này sẽ tạo được sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Nhận thức được điều đó, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, sớm phổ biến kết quả, Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đặt ra là: “Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I”. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
Với vị trí địa lý thuận lợi, các cơ chế, chính sách thông thoáng, những năm qua, Vĩnh Phúc tiếp tục là một trong những tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tư, có ngành công nghiệp phát triển, đứng thứ 12 về tỷ lệ doanh nghiệp trên bình quân đầu người và nằm trong Top 20 tỉnh, thành phố có số doanh nghiệp lớn nhất cả nước.
Trang1234
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: