Văn kiện - Tư liệu
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
18:11' 28/11/2011


Tại phiên họp ngày 4-10-2011, sau khi nghe Ban Dân vận Trung ương báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ chức quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài (Tờ trình số 147-TTr/BDVTW, ngày 10-5-2011) và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư đã kết luận như sau:

1-
Hiện nay, có hơn 4,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động học tập và công tác ở 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; trong đó, trên 80% ở các nước công nghiệp phát triển. Đa số người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá tốt đẹp của dân tộc, luôn hướng về quê hương, đất nước, tôn trọng luật pháp, phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ sở tại; tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nước ta với các nước. Xuất phát từ nhiều nhu cầu khác nhau, các tổ chức hội, câu lạc bộ, ban liên lạc… của người Việt Nam ở nước ngoài đã được hình thành và phát triển. Hiện có trên 1.000 tổ chức hội, đoàn, ban liên lạc và câu lạc bộ… (chủ yếu là của kiều bào) đang hoạt động; có hàng trăm tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức quần chúng cơ sở (chủ yếu của cán bộ, lưu học sinh, người lao động đi công tác, du học, lao động ở nước ngoài) trực thuộc các tổ chức trong hệ thống chính trị ở trong nước. Nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, tiêu biểu là các hoạt động văn hoá, xã hội, trao đổi, gặp gỡ, nắm bắt thông tin và quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào trong và ngoài nước.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được ban hành và tổ chức thực hiện có kết quả tốt. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Nhà nước, kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành được ban hành và thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, lao động, học tập, công tác.


Tuy nhiên, một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài còn gặp khó khăn trong cuộc sống, lao động, học tập, công tác; quyền và lợi ích chính đáng của một bộ phận người Việc Nam ở một số nước và vùng lãnh thổ chưa được bảo vệ. Một số tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài còn có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; cản trở sự phát triển quan hệ hữu nghị của nước ta với nước sở tại.


Tình hình trên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, song chủ yếu là do công tác thông tin tuyên truyền của ta còn hạn chế; công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài chưa được coi trọng đúng mức; nhiều cơ chế, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài chưa được hoàn thiện, bổ sung kịp thời.


2-
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, sự hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức quần chúng của người Việt Nam ở nước ngoài gia tăng, đa dạng hơn. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều cơ hội, đồng thời cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, lao động, học tập, công tác; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước và tiềm năng, sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, các bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

2.1 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.


2.2. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để người Việt Nam ở nước ngoài nắm vững và hiểu sâu sắc về tình hình đất nước; đồng thời đấu tranh chống các âm mưu và luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ, lôi kéo người Việt Nam ở nước ngoài của bọn phản động và các thế lực thù địch.


2.3. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; vận động cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, tôn trọng luật pháp, phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ sở tại. Tăng cường công tác giáo dục, vận động, tập hợp quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hướng về Tổ quốc của người Việt Nam ở nước ngoài.


2.4. Ban cán sự đảng các bộ, ngành, cơ quan chức năng chỉ đạo việc rà soát bổ sung, sửa đổi chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, lao động, học tập, làm việc, công tác ở nước sở tại và về Việt Nam thăm thân nhân, sinh sống, học tập, làm việc, đầu tư kinh doanh, du lịch theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta.


2.5. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng uỷ Ngoài nước, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp để làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và quản lý, giúp đỡ hội quần chúng của người Việt Nam ở nước ngoài.


Ban cán sự đảng các bộ, ngành, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể ở Trung ương; các cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương (trực tiếp là Đảng uỷ Ngoài nước) xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp quản lý, theo dõi, giúp đỡ các tổ chức quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.


2.6. Ban Dân vận Trung ương, Đảng uỷ Ngoài nước, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao thường xuyên nắm tình hình, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng các tổ chức quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Định kỳ báo cáo Ban Bí thư.


T/M BAN BÍ THƯ

Lê Hồng Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS