Văn kiện - Tư liệu
Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ và về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
11:36' 7/7/2011
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011 (số 06-CTr/TW ngày 15-3-2011);
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương;


                                                   BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004) và về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý (số 11-NQ/TW, ngày 25-1-2002) gồm các đồng chí:

1- Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2- Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

3- Đồng chí Trương Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

4- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

5- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

6- Đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

7- Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

8- Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

9- Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

10- Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

11- Đồng chí Mai Trực, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

12- Đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng.

13- Đồng chí Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

14- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

15- Đồng chí Bùi Cao Tỉnh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, Thư ký.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tổng kết có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào quý IV-2011.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Điều 3. Văn phòng Trung ương Đảng cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết.

Điều 4. Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

                                                                                                         T/M BAN BÍ THƯ
                                                                                                           Trương Tấn Sang
                                                                                                                      (đã ký)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS