Văn kiện - Tư liệu
Thông báo số 27-TB/TW ngày 9-5-2011 của Ban Bí thư :
Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới
9:47' 18/5/2011
Tại phiên họp ngày 19-4-2011, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Tờ trình về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" (số 09-TTr/BTGTW, ngày 17-3-2011) và Văn phòng Trung ương Đảng đọc Tổng hợp ý kiến của các cơ quan góp ý vào Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương và dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW trong thời gian tới, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau:


1- Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư (khoá IX) là văn bản chỉ đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới. Việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị đã được tiến hành công phu, nghiêm túc và có sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương. Về cơ bản Ban Bí thư đồng ý với những nhận định, đánh giá và kiến nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Trong 5 năm qua, việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tiến hành nghiêm túc, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến nhận thức về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác phòng chống HIV/AIDS, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc với nhiều mô hình, nhiều cách làm có hiệu quả. Việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện được thực hiện, chương trình can thiệp giảm tác hại được nhân rộng; chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được triển khai mạnh mẽ, đem lại hạnh phúc cho nhiều cháu nhỏ và gia đình. Tổ chức bộ máy phòng, chống HIV/AIDS đã được thành lập từng bước củng cố, hoàn thiện và hoạt động ngày càng có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở. Sự tham gia của nhiều bộ ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng và các tổ chức quốc tế đã làm cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trở thành một hoạt động liên ngành phong phú, đa dạng; từng bước khống chế tốc độ lây nhiễm HIV, giảm số nhiễm mới hằng năm và giảm số tử vong do HIV/AIDS.

Tuy nhiên, trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW còn một số hạn chế, yếu kém. Việc tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị ở một số cấp uỷ chưa thật sự nghiêm túc, nhất là các cấp uỷ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của một số cấp uỷ đảng, chính quyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn phiến diện; nguồn nhân lực và ngân sách đầu tư cho công tác phòng chống HIV/AIDS còn thấp so với yêu cầu. Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS chưa trở thành một trong các mục tiêu ưu tiên của chương trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; một số hoạt động còn phó mặc cho ngành Y tế…

2- Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và toàn xã hội cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thục hiện tốt 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra trong Chỉ thị số 54-CT/TW.

- Xác định HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm hoạ đối với sức khoẻ, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc; HIV/AIDS tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, văn hoá, trật tự và an toàn xã hội của đất nước; công tác phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và phức tạp; đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS là đầu tư góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội trực tiếp và gián tiếp. Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 54-CT/TW tới từng chi bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng truyền thông ở vùng sâu, vùng xa và vùng các dân tộc ít người; tập trung giáo dục cho thanh, thiếu niên nhằm mục đích dự phòng sớm.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW tại địa phương và cơ sở. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tham gia và phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành thật cụ thể để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS một cách hiệu quả.

Uỷ ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ma tuý, mại dâm định kỳ đánh giá việc thực hiện Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới; theo dõi chặt chẽ và có kế hoạch đẩy mạnh các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong đó chú ý triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; nghiên cứu, áp dụng các biện pháp điều trị nghiện một cách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.

Xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và có chính sách đãi ngộ những cán bộ có trình độ và tạo điều kiện phát triển năng lực cho cán bộ ở tất cả các cấp, gắn kết chặt chẽ việc đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các thành tựu nghiên cứu trong và ngoài nước về phòng, chống HIV/AIDS.

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ma tuý, mại dâm phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Chiến lược giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS thành Chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục đầu tư ngân sách tạo sự phát triển bền vững cho chương trình, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015; đẩy mạnh xã hội hoá, hợp tác quốc tế và tranh thủ sự hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức quốc tế trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Uỷ ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ma tuý, mại dâm Ban cán sự đảng Bộ Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) và Thông báo kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

4- Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" do Ban Bí thư chủ trì sẽ được tổ chức cùng với việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21-2-2005 về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 28-6-2000 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.

Thông báo kết luận này phổ biến đến chi bộ.

                                                                                                             T/M BAN BÍ THƯ
                                                                                                              Trương Tấn Sang
                                                                                                                       (đã ký)

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS