Văn kiện - Tư liệu
Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24 tháng 3 năm 2011 :
Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
14:26' 11/4/2011

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;

- Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương,

                                           BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH


Điều 1:
Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, như sau:

 

"Điều 7. Vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình.

 

1- Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

 

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình;

 

b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

 

2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

 

3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ”.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật trước đây do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình thì nay không xem xét lại.

 

Các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Điều 7 nói trên phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình.

 

                                                                                                T/M BỘ CHÍNH TRỊ

 

                                                                                                   Trương Tấn Sang

                                                                                                          (đã ký)

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : dươngngohiep ( duongngohiep1977@...).Gửi ngày: 09/05/2011
thay đổi bổ xung điều 7 là phù hợp điều này được đông đảo quần chúng đảng viên đồng tình ủng hộ. mong muốn Bộ chính trị xem xét lại đối với những trường hợp vi phạm đã bị xử lý gần đây để CB ĐV đã bị xử lý được hủy bỏ quyết định.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Chế độ đảng phí    (23/3/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS