Văn kiện - Tư liệu
Dân chủ và tập trung biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội XI
21:15' 20/1/2011
Sáng 19-1, trong phiên bế mạc Đại hội XI của Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Uỷ viên Đoàn Thư ký Đại hội đã đọc Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội. Để giúp bạn đọc có tư liệu trong nghiên cứu, Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn Báo cáo trên.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              LẦN THỨ XI                                        ________________________________

           ĐOÀN THƯ KÝ                                            Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

                       *
 

BIÊN BẢN

kiểm phiếu biểu quyết về một số vấn đề

trong các văn kiện trình Đại hội XI

-----

Đoàn Thư ký đã chỉ đạo bộ phận giúp việc tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đoàn Thư ký xin báo cáo Đại hội kết quả như sau :

- Tổng số đại biểu được mời tham dự Đại hội XI : 1.377 đồng chí.

- Tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội XI : 1.376 đồng chí.

- Tổng số phiếu phát ra : 1.376.

- Tổng số phiếu thu về : 1.374.

- Số phiếu hợp lệ : 1.374.

- Số phiếu không hợp lệ : 0, nhưng có một số phiếu không bày tỏ thái độ vào một số phương án trong phiếu biểu quyết.
Kết quả biểu quyết như sau :

I- VỀ DỰ THẢO CƯƠNG LĨNH (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011)

1- Về tên gọi của Cương lĩnh :

- Phương án 1 : Giữ tên gọi như Dự thảo : "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)".

Có 849 phiếu đồng ý, chiếm 61,70%.

- Phương án 2 : Bổ sung cụm từ "và bảo vệ" : "Cương lĩnh xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)".

Có 517 phiếu đồng ý, chiếm 37,57%.

Như vậy, Đại hội đồng ý giữ tên gọi như Dự thảo : "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)".

2- Về đặc trưng kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng

- Phương án 1 : "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu" (như Dự thảo).

Có 472 phiếu đồng ý, chiếm 34,3%.

- Phương án 2 : "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp" (như tinh thần Đại hội X, có bổ sung thêm từ "tiến bộ").

Có 895 phiếu đồng ý, chiếm 65,04%

Như vậy, Đại hội đồng ý : "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp" (như tinh thần Đại hội X, có bổ sung thêm từ "tiến bộ")

II- VỀ MỘT SỐ ĐIỂM BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG

1- Về tiêu chuẩn đảng viên

- Phương án 1 : Bổ sung câu "nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam" vào khoản 1, Điều 1 để diễn đạt đầy đủ là : "Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam;...".

Có 1.026 phiếu đồng ý, chiếm 74,56%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 340 phiếu đồng ý, chiếm 24,71%.

Như vậy, Đại hội đồng ý bổ sung câu "nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam" vào khoản 1, Điều 1 để diễn đạt đầy đủ là : "Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam;...".

2- Quy định về những điều đảng viên không được làm

- Phương án 1 : Bổ sung vào khoản 2, Điều 2 nội dung : đảng viên phải : "Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm".

Có 1.117 phiếu đồng ý, chiếm 81,18%.

- Phương án 2 : Quy định rõ những điều đảng viên không được làm trong Điều lệ Đảng.

Có 246 phiếu đồng ý, chiếm 17,88%.

- Có 01 ý kiến khác.

Như vậy, Đại hội đồng ý bổ sung vào khoản 2, Điều 2 nội dung : đảng viên phải : "Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm".

3- Về tính tuổi đảng của đảng viên

- Phương án 1 : Sửa khoản 4, Điều 5 như sau : "Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp".

Có 1.139 phiếu đồng ý, chiếm 82,78%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 223 phiếu đồng ý, chiếm 16,21%.

- Có 03 ý kiến khác.

Như vậy, Đại hội đồng ý sửa khoản 4, Điều 5 như sau : "Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp".

4- Về thành lập tổ chức cơ sở đảng

- Phương án 1 : Sửa khoản 2, Điều 21 như sau : "Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện). Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở); cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp uỷ cấp trên nào cho phù hợp".

Có 1.022 phiếu đồng ý, chiếm 74,27%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 339 phiếu đồng ý, chiếm 24,64%.

- Có 03 ý kiến khác.

Như vậy, Đại hội đồng ý sửa khoản 2, Điều 21 như sau : "Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện). Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở); cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp uỷ cấp trên nào cho phù hợp".

5- Về nhiệm kỳ đại hội đảng ở những nơi mới thành lập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ

- Phương án 1 : Sửa khoản 5, Điều 13 như sau : Từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp uỷ chính thức; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp uỷ này không nhất thiết là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên.

Có 1.169 phiếu đồng ý, chiếm 84,96%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 186 phiếu đồng ý, chiếm 13,52%.

- Có 02 ý kiến khác.

Như vậy, Đại hội đồng ý sửa khoản 5, Điều 13 như sau : Từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp uỷ chính thức; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp uỷ này không nhất thiết là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên.

6- Quy định về thí điểm một số chủ trương mới

- Phương án 1 : Bổ sung vào Điều 16 quy định : "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới".

Có 1.240 phiếu đồng ý, chiếm 90,12%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung).

Có 126 phiếu đồng ý, chiếm 9,16%.

Như vậy, Đại hội đồng ý bổ sung vào Điều 16 quy định : "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới".

7- Về chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn

- Phương án 1 : Không quy định ban cán sự đảng, đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra.

Có 1.007 phiếu đồng ý, chiếm 73,18%.

- Phương án 2 : Không quy định ban cán sự đảng, đảng đoàn có nhiệm vụ kiểm tra cũng như lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng.

Có 355 phiếu đồng ý, chiếm 25,8%.

- Có 02 ý kiến khác.

Như vậy, Đại hội đồng ý không quy định ban cán sự đảng, đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra.

8- Thẩm quyền kỷ luật đảng viên

- Phương án 1 : Bổ sung các khoản 2, 3, Điều 36 về việc giao cấp uỷ từ cấp uỷ cấp huyện và tương đương trở lên thẩm quyền quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên (kể cả cấp uỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao) cho phù hợp với khoản 1, Điều 36.

Có 873 phiếu đồng ý, chiếm 63,44%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 490 phiếu đồng ý, chiếm 35,61%.

- Có 02 ý kiến khác.

Như vậy, Đại hội đồng ý bổ sung các khoản 2, 3, Điều 36 về việc giao cấp uỷ từ cấp uỷ cấp huyện và tương đương trở lên thẩm quyền quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên (kể cả cấp uỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao) cho phù hợp với khoản 1, Điều 36.

9- Về các hình thức kỷ luật trong Đảng

- Phương án 1 : Giữ 4 hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức như quy định của Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 1.066 phiếu đồng ý, chiếm 77,47%.

- Phương án 2 : Bổ sung hình thức kỷ luật lưu đảng như một số nhiệm kỳ trước đây.

Có 297 phiếu đồng ý, chiếm 21,58%.

- Có 01 ý kiến khác.

Như vậy, Đại hội đồng ý giữ 4 hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức như quy định của Điều lệ Đảng hiện hành.

10- Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên

- Phương án 1 : Giữ như quy định tại khoản 7, Điều 39 Điều lệ Đảng hiện hành : tổ chức đảng, đảng viên có quyền khiếu nại đến Ban Chấp hành Trung ương.

Có 910 phiếu đồng ý, chiếm 66,13%.

- Phương án 2 : "Cấp trên cách một cấp của cấp quyết định thi hành kỷ luật là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng".

Có 432 phiếu đồng ý, chiếm 31,4%.

Như vậy, Đại hội đồng ý giữ như quy định tại khoản 7, Điều 39 Điều lệ Đảng hiện hành : tổ chức đảng, đảng viên có quyền khiếu nại đến Ban Chấp hành Trung ương.

11- Về Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

- Phương án 1 : Bổ sung 2 nội dung vào khoản 1, Điều 25 : (1) Sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; (2) Nhà nước thống nhất quản lý đối với Quân đội, Công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Có 1.103 phiếu đồng ý, chiếm 80,16%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 261 phiếu đồng ý, chiếm 18,97%.

Như vậy, Đại hội đồng ý bổ sung 2 nội dung vào khoản 1, Điều 25 : (1) Sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; (2) Nhà nước thống nhất quản lý đối với Quân đội, Công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

12- Cụ thể hoá một số chức danh và vai trò chỉ đạo của Đảng đối với Quân đội

- Phương án 1 : Sửa một số khoản của Điều 26, Điều 27 về việc nêu rõ các chức danh, như : Đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư Quân uỷ Trung ương; đồng chí bí thư cấp uỷ địa phương trực tiếp làm bí thư đảng uỷ quân sự cùng cấp.

Có 1.166 phiếu đồng ý, chiếm 84,74%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 198 phiếu đồng ý, chiếm 14,39%.

Như vậy, Đại hội đồng ý sửa một số khoản của Điều 26, Điều 27 về việc nêu rõ các chức danh, như : Đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư Quân uỷ Trung ương; đồng chí bí thư cấp uỷ địa phương trực tiếp làm bí thư đảng uỷ quân sự cùng cấp.

13- Về tên gọi Đảng uỷ Quân sự Trung ương

- Phương án 1 : Thay cụm từ : "Đảng uỷ Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân uỷ Trung ương)" bằng cụm từ "Quân uỷ Trung ương".

Có 1.134 phiếu đồng ý, chiếm 82,41%.

- Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

Có 232 phiếu đồng ý, chiếm 16,86%.

- Có 01 ý kiến khác.

Như vậy, Đại hội đồng ý thay cụm từ : "Đảng uỷ Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân uỷ Trung ương)" bằng cụm từ "Quân uỷ Trung ương".

Biên bản được lập vào lúc 13 giờ, ngày 18-01-2011.


T/M ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG ĐOÀN

Ngô Văn Dụ
 
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Chế độ đảng phí    (23/3/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS