Văn kiện - Tư liệu
Kết quả thi nâng ngạch viên chức chính, viên chức cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011
6:20' 17/9/2012
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Thông báo số 253-TB/BTCTW ngày 10-9-2012 về Kết quả thi nâng ngạch viên chức chính, viên chức cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011.


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
               BAN TỔ CHỨC
                           *                                                           Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012
           Số  253 - TB/BTCTW   

THÔNG BÁO
Kết quả thi nâng ngạch viên chức chính, viên chức cao cấp
cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011
-----

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;
- Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP, ngày 23-10-2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, ngày 10-10-2003 của Chính phủ;
- Căn cứ Công văn số 2348-CV/VPTW, ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc thi nâng ngạch giảng viên, nghiên cứu viên cao cấp;
- Xét báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch lên viên chức chính, viên chức cao cấp của Hội đồng thi nâng ngạch cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011;
- Theo đề nghị của Vụ Chính sách cán bộ,

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO

1. Kết quả thi nâng ngạch viên chức chính, viên chức cao cấp năm 2011 của cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo).
2. Viên chức dự thi được bổ nhiệm vào ngạch viên chức chính và viên chức cao cấp là những viên chức có điểm thi mỗi môn đạt từ 55 điểm trở lên.
3. Thời hạn nhận đơn đề nghị phúc tra kết quả thi đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2012.
4. Thời điểm bổ nhiệm vào ngạch viên chức cao cấp được thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012. Thời điểm bổ nhiệm vào ngạch viên chức chính được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương thực hiện theo quy định hiện hành.     
5. Thông báo này đồng thời được đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện - Tư liệu) và Website: npa.org.vn (Mục Thông báo).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh (đã ký)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS