Văn kiện - Tư liệu
Về việc triệu tập cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2012 (*)
4:41' 12/9/2012Kính gửi:   - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                  - Các đảng ủy khối Trung ương,

                  - Các ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương,

                 - Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.                          

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/BTCTW, ngày 25-4-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ.

Sau khi xem xét kết quả thẩm định hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính theo quy định tại Công văn số 2994-CV/BTCTW, ngày 11-7-2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể quyết định như sau:

 1. Về các trường hợp thiếu chứng chỉ

Cán bộ, công chức dự thi phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Công văn số 2994-CV/BTCTW, ngày 11-7-2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Tuy nhiên, do đặc thù của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đảng, đoàn thể và từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, vì vậy việc thiếu một trong số các chứng chỉ theo quy định được thực hiện như sau:

- Cán bộ, công chức dự thi thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể, nhưng có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định được dự thi;

- Cán bộ, công chức nêu trên nếu đạt kết quả kỳ thi theo quy định thì được bổ nhiệm vào ngạch sau khi học và có đủ các chứng chỉ còn thiếu trên đây (thời gian bảo lưu tối đa là 06 tháng kể từ ngày Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết quả thi).

2. Hội đồng thi thông báo số cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2012 của từng cơ quan, đơn vị (danh sách kèm theo bên dưới) và được đăng tải trên Website: xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện-Tư liệu).

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, công chức dự thi các nội dung liên quan đến kỳ thi và cử trưởng đoàn để quản lý đoàn trong thời gian tập trung bồi dưỡng kiến thức và thi.

3. Thời gian và địa điểm thi

3.1. Khu vực phía Bắc: gồm các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế trở ra và các cơ quan Trung ương ở phía Bắc:

- Làm thủ tục dự thi: tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); thời gian từ 14 giờ 00 ngày 18-9-2012.

- Bồi dưỡng kiến thức tại Hội trường A1 Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 19-9-2012 đến hết ngày 22-9-2012 (khai giảng 8 giờ 00 ngày 19-9-2012);

- Thời gian thi từ ngày 25-9-2012 đến ngày 30-9-2012.

1.2. Khu vực phía Nam: gồm các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào và các cơ quan Trung ương ở phía Nam:

- Làm thủ tục dự thi: tại Học viện Hành chính cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh (số 10 đường 3-2 quận 10, TP.Hồ Chí Minh): thời gian từ 14 giờ 00 ngày 8-10-2012.

- Bồi dưỡng kiến thức tại Học viện Hành chính cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh: từ ngày 9-10-2012 đến hết ngày 12-10-2012 (khai giảng 8 giờ 00 ngày 09-10-2012).

- Thời gian thi từ ngày 15-10-2012 đến hết ngày 20-10-2012 .

3. Lệ phí thi:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, cụ thể như sau:

Mức thu: 500.000,đ/người (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

4. Về tài liệu bồi dưỡng kiến thức

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và các nội dung liên quan đến kỳ thi được đăng tải trên Website: xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện-Tư liệu).

Quá trình thực hiện, có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) hoặc qua số điện thoại: 08045077, 0912417048 (đồng chí Nguyễn Xuân Sùng); 08045522, 0912666565 (đồng chí Đỗ Phương Đông).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Nguyễn Văn Quynh

--------------

(*) Công văn số 3441- CV/BTCTW, ngày 07 tháng 9 năm 2012 về việc triệu tập cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2012.

Danh sách thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS