Văn kiện - Tư liệu
Về tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012
14:44' 13/7/2012BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        BAN TỔ CHỨC                                            Hà Nội, ngày 11  tháng 7 năm 2012

                          *

        Số  2994 - CV/BTCTW

V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức                     

  cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012
 

             Kính gửi:       - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                                   - Các đảng ủy khối Trung ương,

                                   - Các ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương,

                                   - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  các đoàn thể chính trị-xã hội,

   Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) và kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức (Kế hoạch số 45-KH/BTCTW, ngày 25-4-2012 của Ban Tổ chức Trung ương); năm 2012, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hai kỳ thi nâng ngạch công chức: từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội như sau:

I. Về đối tượng dự thi

1. Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính (mã số 01.002):

- Công chức được quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25-01-2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 06/2010/NĐ-CP); Thông tư số 08/2011/TT-BNV, ngày 02-6-2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2011/TT-BNV);

- Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện;

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo ở cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp xã.

Các đối tượng nêu trên (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp), gọi chung là công chức, hiện hưởng lương ở ngạch chuyên viên (mã số 01.003), đang công tác ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

2. Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp (mã số 01.001):

- Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011/TT-BNV;

- Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư cấp huyện);

Các đối tượng nêu trên (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp), gọi chung là công chức, hiện hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002), đang công tác ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

II. Về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

1. Điều kiện dự thi

Công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp có đủ các điều kiện sau:

a) Có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức hành chính cao hơn ngạch hiện giữ theo quy định tại Quyết định số 450-QĐ/TCTW ngày 22-12-1998 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành danh mục chức danh gốc và tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể.

b) Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến hết năm 2011, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

c) Có thời gian giữ ngạch như sau:

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính: có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên hoặc tương đương ([1]) từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên hiện giữ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến 31-12-2012;

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp: có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương (1) từ đủ 06 năm trở lên, trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên chính hiện giữ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến 31-12-2012.

Không quy định hệ số lương đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

2. Tiêu chuẩn dự thi

a) Về trình độ chuyên môn:

Công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

b) Về trình độ lý luận chính trị:

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính: có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên của cơ quan có thẩm quyền (theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị).

Trường hợp công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể nếu có bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) cấp được xác định là bằng chuyên môn, đồng thời  được vận dụng đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp: có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cử nhân chính trị, hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị của cơ quan có thẩm quyền (theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị).

c) Về trình độ ngoại ngữ:

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính: có chứng chỉ hoặc cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản.

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp: có chứng chỉ hoặc cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ trình độ C trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản.

d) Về trình độ tin học:

Công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp có chứng chỉ hoặc cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản.

đ) Về nghiệp vụ:

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính: có một trong các chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp sau:

+ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;

+ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận, đoàn thể và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

+ bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính;

+ bằng thạc sĩ quản lý hành chính công;

+ bằng tiến sĩ quản lý hành chính công.

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp: có một trong các chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp sau:

+ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp;

+ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận, đoàn thể và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;

+ bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính.

e) Về nghiên cứu khoa học:

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính: đã tham gia xây dựng các loại văn bản (đề án, đề tài, nghị quyết, quy định, ...) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tham gia tổ biên tập xây dựng các đề án, đề tài (kèm theo tên các văn bản đã được ban hành hoặc đã được nghiệm thu).

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp: có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử tham gia ban soạn thảo hoặc tổ biên tập xây dựng các văn bản, đề án (kèm theo tên các văn bản đã được ban hành hoặc tên đề án đã được thông qua), hoặc quyết định cử tham gia ban chủ nhiệm các đề tài khoa học đã được nghiệm thu (kèm theo biên bản nghiệm thu của cấp có thẩm quyền).

III. Về chỉ tiêu nâng ngạch

1. Về phân bổ chỉ tiêu

Chỉ tiêu của từng cơ quan, đơn vị sẽ có thông báo sau (gồm chỉ tiêu phân bổ năm 2012 và chỉ tiêu sau khi bị trừ do bảo lưu kết quả của năm 2011)

2. Về việc cử cán bộ, công chức dự thi

- Thực hiện nguyên tắc thi cạnh tranh, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tối đa không quá 20% chỉ tiêu được phân bổ.

- Về nguyên tắc làm tròn số: phần số lẻ sau dấu phẩy được làm tròn thành 1

Ví dụ: chỉ tiêu được phân bổ là 1, nhiều hơn chỉ tiêu phân bổ 20% là: 1 x 20% = 0,2. Như vậy, số công chức dự thi sẽ là:  1+ 0,2 = 1,2 làm tròn thành 2.

- Trường hợp số công chức dự thi thực tế bằng hoặc ít hơn chỉ tiêu phân bổ, sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch để bảo đảm tỷ lệ cạnh tranh.

IV. Nội dung, hình thức, thời gian các môn thi

1. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

a) Môn kiến thức chung: thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi; thời gian 180 phút.

 b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp; thời gian thi từ 30 phút đến 45 phút.

c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); thời gian 90 phút.

d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet; thời gian 45 phút.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

a) Môn kiến thức chung([2]): thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi; thời gian thi 180 phút.

b) Môn chuyên môn, nghiệp vụ: thi viết đề án(2) và bảo vệ đề án phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận và hướng dẫn của Hội đồng thi; thời gian thi viết đề án trong 01 ngày (8 tiếng); thời gian bảo vệ đề án là 30 phút/người.

c) Môn ngoại ngữ: thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe và phỏng vấn để kiểm tra kỹ năng nói ở trình độ C (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); thời gian thi viết là 90 phút và thời gian phỏng vấn là 15 phút/người.

d) Môn tin học: thi trắc nghiệm trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet; thời gian 45 phút.

3. Điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

a) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính:

- Miễn thi môn ngoại ngữ khi công chức dự thi có một trong các điều kiện sau:

+ Công chức tính đến ngày 31-12-2012 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

+ Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

+ Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

+ Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

b) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp:

- Miễn thi môn ngoại ngữ khi công chức dự thi có một trong các điều kiện sau:

+ Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

+ Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Cách tính điểm và nguyên tắc xác định người trúng tuyển; quy chế và nội quy thi nâng ngạch

1. Cách tính điểm và nguyên tắc xác định người trúng tuyển

- Cách tính điểm: bài thi được tính theo thang điểm 100.

- Nguyên tắc xác định người trúng tuyển: người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải đủ các điều kiện: có đủ bài thi của các môn thi, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và có tổng số điểm của bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được phân bổ. Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì cơ quan quản lý cán bộ, công chức xem xét, quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng.

2. Quy chế và nội quy thi nâng ngạch

Thực hiện theo Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức (Phụ lục số 4) và Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức (Phụ lục số 3) ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

VI. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức các kỳ thi

1. Thời gian, địa điểm

- Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính được tổ chức thành 2 đợt, dự kiến:

+ Đợt 1 tại Hà Nội (gồm các tỉnh, thành phía Bắc từ Quảng Bình trở ra và các cơ quan Trung ương ở phía Bắc), trung tuần tháng 9-2012.

+ Đợt 2 tại TP Hồ Chí Minh (gồm các tỉnh, thành còn lại và các cơ quan Trung ương ở phía Nam), cuối tháng 9-2012.

- Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp tổ chức 1 đợt tại Hà Nội, dự kiến trung tuần tháng 11-2012.

2. Kinh phí

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ “Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức”.

Hội đồng thi sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, phí dự thi… trong công văn triệu tập công chức dự thi.

VII. Hồ sơ, thủ tục và trách nhiệm cử công chức dự thi

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ của công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp gồm:

a) Bản sơ yếu lý lịch (theo Mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06-10-2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

đ) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án theo quy định tại điểm e khoản 2 Mục II Công văn này;

e) Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Công văn này.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18-6-2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức). Công chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký dự thi của mình.

2. Thủ tục và trách nhiệm cử công chức dự thi

2.1. Cơ quan quản lý công chức căn cứ nhu cầu, vị trí việc làm và chỉ tiêu được phân bổ để cử công chức dự thi đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2.2. Về trình tự và thủ tục

a) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

Cơ quan quản lý công chức lập danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi (mẫu kèm theo); danh sách miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và văn bản cử công chức dự thi, gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 10-8-2012. Quá thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị chưa có văn bản được coi là không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.

Các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học, đề nghị công chức mang theo văn bằng, chứng chỉ gốc khi đến tham dự kỳ thi để Hội đồng thi kiểm tra, đối chiếu.

Hồ sơ công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính không phải gửi về Ban Tổ chức Trung ương mà do cơ quan, đơn vị quản lý công chức lưu giữ, quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt.

b) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

Cơ quan quản lý công chức lập danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi (mẫu kèm theo); danh sách miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và văn bản cử công chức dự thi kèm theo hồ sơ đăng ký dự thi của công chức, gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 15-9-2012. Trong văn bản cử công chức dự thi nâng ngạch nêu rõ diễn biến lương từ tháng 4-1993 đến nay (kèm theo bản sao các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền). Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị chưa có văn bản được coi là không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp.

Danh sách trích ngang của công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, đề nghị các cơ quan, đơn vị làm đúng biểu mẫu do Ban Tổ chức Trung ương ban hành và gửi về địa chỉ Email: btctw.cs@gmail.com (đúng File Excel, font chữ Times New Roman).

Công văn và các biểu mẫu kèm theo được đăng tải trên Website: xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện-Tư liệu). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, điện thoại: 080.45077; 080.45522).

 

                                                          K/T TRƯỞNG BAN

                                                          PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                    Nguyễn Văn Quynh (đã ký)([1]), Các trường hợp được tính thời gian giữ ngạch tương đương: Thời gian giữ các ngạch, chức danh tương đương được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ; Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; thời gian hưởng lương bầu cử, lương lực lượng vũ trang có đủ tiêu chuẩn của ngạch hiện giữ theo quy định tại Quyết định số 450-QĐ/TCTW ngày 22-12-1998 của Ban Tổ chức Trung ương.

[2] Phần dự thi môn kiến thức chung và viết đề án, người dự thi không được liên hệ cụ thể về cơ quan, đơn vị đang công tác mà chỉ được liên hệ thực tiễn ở lĩnh vực công chức đang đảm nhiệm.

Mẫu danh sách thi nâng ngạch

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS