Văn kiện - Tư liệu
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
14:26' 7/7/2011
- Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ kết luận tại Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Thông báo số 13-TB/TW);

- Sau khi trao đổi, thống nhất với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức và người lao động công tác trong cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và chế độ tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (quy định tại điểm 1, 3, 4, 5, 6 Thông báo số 13-TB/TW), cụ thể như sau :


I. PHỤ CẤP CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1- Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này quy định về chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế được giao, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm :

- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng: văn phòng, tổ chức, dân vận, tuyên giáo, đối ngoại và các đảng uỷ trực thuộc từ Trung ương đến cấp huyện.

- Các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung ương đến cấp huyện.

- Các cơ quan Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

b) Đối tượng áp dụng

- Cán bộ, công chức, người lao động làm việc ở các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại điểm a, khoản 1, Mục I của Hướng dẫn này.

- Cán bộ, công chức và người lao động công tác ở ủy ban kiểm tra các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Đối tượng không áp dụng 

- Cán bộ, công chức và người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, lực lượng vũ trang.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp của Đảng; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

- Cán bộ, công chức nghỉ chờ đủ tuổi để nghỉ hưu theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP, ngày 15-6-2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

- Cán bộ, công chức giữ chức vụ bầu cử, bổ nhiệm có lương chức vụ từ 9,70 trở lên hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,20 trở lên.

- Cán bộ, công chức công tác ở cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đang hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề, hoặc phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề.

- Người được xếp lương theo cấp hàm cơ yếu.

2- Mức phụ cấp : Bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

3- Nguyên tắc thực hiện

a) Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

b) Thời gian không được tính hưởng phụ cấp bao gồm :

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

c) Khi thôi công tác (làm việc) ở cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) thì thôi hưởng phụ cấp từ tháng tiếp theo.

II. PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

1- Cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) được hưởng phụ cấp trách nhiệm như sau :

- Mức 0,5 của mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Mức 0,3 của mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ thuộc phòng bảo vệ chính trị nội bộ ban tổ chức các tỉnh ủy, thành uỷ và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành uỷ phụ trách Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Mức 0,2 của mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với 01 cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ cấp huyện; riêng các quận, huyện thuộc TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh không quá 03 cán bộ, công chức.

2- Phụ cấp trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khi thôi làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ thì thôi hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.

III. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

1- Đối với chức danh phó trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương (trừ chức danh Bí thư Trung ương Đoàn); phó bí thư các tỉnh uỷ, thành uỷ (trừ TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh), phó bí thư đảng ủy trực thuộc Trung ương hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,30.

2- Đối với chức danh phó trưởng các ban đảng ở Trung ương đã giữ chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương (trừ TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh) hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,40.

IV. TIỀN LƯƠNG CỦA CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

1- Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) chuyên trách Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) hằng tháng được hưởng 100% của “mức lương chuẩn” (Bảng 7 ban hành kèm theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể) cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp.

2- Cán bộ được bầu tái cử hoặc được tái bổ nhiệm cùng chức vụ từ nhiệm kỳ thứ hai (đủ 60 tháng) được hưởng thêm 5% “mức lương chuẩn” của chức danh đảm nhận.

3- Cán bộ là bộ đội phục viên, xuất ngũ chưa hưởng trợ cấp một lần thì được đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Nguồn kinh phí chi trả chế độ lương và phụ cấp quy định tại Hướng dẫn này được sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 theo quy định. Từ năm 2012 trở đi, nguồn kinh phí chi trả chế độ lương và phụ cấp quy định tại Hướng dẫn này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

2- Chế độ lương và phụ cấp quy định tại Hướng dẫn này được hưởng từ ngày 01-01-2011.

3- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Hướng dẫn này.

4- Các quy định trước đây trái với Hướng dẫn này đều bãi bỏ.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương xem xét, giải quyết.

                                                                                                           K/T TRƯỞNG BAN
                                                                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN
                                                                                                              Nguyễn Văn Quynh
                                                                                                                       (đã ký)

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : NGUYEN DINH PHONG ( TCNPHONG@...).Gửi ngày: 05/03/2012
Nguyen Dinh Phong Tôi làm công việc tại phòng đào tạo ngày làm 8h đi sớm hơn giáo viên, về trễ hơn giáo viên. Phục vụ cho giáo dục tại sao lại không được nhận phụ cấp mà cũng không nhận được chế độ thâm niên ??? Theo tôi, trong cả nước nếu ai làm công việc như tôi hiện nay đều mong muốn được hưởng một trong hai chế đô phụ cấp trên... Trong nhà trường: Phòng đào tạo, Tổ chức Hành chính, Công tác chính trị, kế toán, thư viện, văn thư,... họ cũng có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đấy chứ! Sao họ không được chế độ đó? Rất mong quí cấp trên xem xét và bàn kỹ chế độ thích hợp cho cán bộ. Vì lương mỗi cán bộ rất thấp mà chẳng hưởng thêm phụ cấp gì....!
Bạn : pham d­c khai ( vanphongdanuyxahopthanh@...).Gửi ngày: 01/03/2012
Đe nghi cac cap co tham quyen cong nhan can bo van phong dang uy cap xa la mot can bo chuyen trach de co phan nao bot thiet thoi ve che do va phu cap, cho can bo van phong - bo phan kho khan ve kinh te.
Bạn : Lê Mong Thuy ( thuyctdtpmt@...).Gửi ngày: 30/01/2012
Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp phường xã và cán bộ Hội Chữ Thập đỏ. Nhằm tạo sự công bằng giữa cán bộ tỉnh, huyện cùng phường xã và giữa cán bộ các đoàn thể với nhau.
Bạn : Trương văn sơn ( vanson.truong@...).Gửi ngày: 10/01/2012
Tôi đề nghị quan tâm hơn đến cán bộ đang công tác tại cơ sở xã, phường, nhất là đối với cán bộ xã vung xa vùng khó khăn để đảm bảo nhu cầu cuộc sống thực tế theo cơ chế thị trường hiện nay
Bạn : Trần thị Viên ( tranvienbdct@...).Gửi ngày: 08/12/2011
Tôi đề nghị Ban Tổ chức Trung ương Đảng nghiên cứu kỹ Quy chế hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng cấp huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho chúng tôi nhằm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.
Bạn : Quan Nguyen ( quan979@...).Gửi ngày: 31/10/2011
Đề nghị Trung ương xem xét lại cách áp dụng phạm vi điều chỉnh tính phụ cấp. Cùng một hệ thống chính trị, liệu không có cán bộ Đảng đoàn thể cấp dưới thì như thế nào?. Nên áp dụng với cả cán bộ cấp xã để họ đỡ thiệt thòi và công bằng hơn.
Bạn : Bùi Thế Nghĩa ( thenghiahp@...).Gửi ngày: 21/10/2011
Đề nghị Trung ương nghiên cứu và điều chỉnh lại chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Trước đây không lâu, chúng tôi được hưởng chế độ phụ cấp nghề đối với cán bộ kiểm tra, mức phụ cấp như sau: CV 25%; CVC 20%; CVCC 15% ! Anh em cũng phấn khởi và gọi đó là tiền "dưỡng liêm", nghĩa là động lực để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra một cách liêm khiết, không tơ hào về vật chất. Nhưng từ khi có Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị thì anh em ngành kiểm tra lại thấy chạnh lòng, nhất là các bác kiểm tra viên cao cấp. Mong sao việc điều chỉnh "sự bất hợp lý" phải mang lại kết quả chung theo đúng ý nghĩa tên gọi của nó.
Bạn : Le Lan Anh ( lananhpn@...).Gửi ngày: 29/09/2011
Được Đảng và Nhà nước quan tâm đến cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi đời sống của cán bộ được nâng lên một chút trong tình hình thực tế giá cả nói chung đều tăng cao. Nhưng niềm vui đó cứ trong chờ đợi vì đến nay đã chuẩn bị hết năm 2011 nhưng chúng tôi vẫn chưa được hưởng mức phụ cấp này.
Bạn : Nguyễn Thị Phương ( mai_phuong1960@...).Gửi ngày: 22/07/2011
Tôi đề nghị quan tâm hơn đến cán bộ đang công tác tại cơ sở xã, phường, thị trấn, nhất là đối với thành phố trực thuộc Trung ương như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; đã xác định thành phố loại đặc biệt thì khi tham gia công tác tại phường xã không thể làm việc khác để có thêm thu nhập mà đảm bào đời sống, để tận tâm tận lực đầu tư cho công vụ; không thể chỉ được quyền lợi về chính trị mà không có kinh tế là động lực thúc đẩy phát huy năng lực./.
Bạn : nac danh ( misskim_bap@...).Gửi ngày: 14/07/2011
Tu khi TB so 13-TB/TW duoc ban hanh, nhung nguoi lam cong tac đang va đoan the rat phan khoi. Cam on su quan tam cua Đang va Nha nuoc, giup cho nhung CBCC yen tam cong tac. Nhung toi co thac mac, tai sao nhung can bo thuoc Trung tam Boi duong chinh tri lai khong duoc huong che do nay?
Trang12

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS