Văn kiện - Tư liệu
Thông báo kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2010
22:27' 19/1/2011


- Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công  chức và Quyết định số 73-QĐ/TCTW ngày 02 tháng 3 năm 1999 của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể;

- Xét báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể của Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương năm 2010;

- Theo đề nghị của Vụ Chính sách cán bộ,

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO

                   1. Kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2010 của cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo dowload tại đây).

2. Cán bộ, công chức dự thi được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính là những người có điểm mỗi môn thi đạt từ 5 điểm trở lên trong số chỉ tiêu được phân bổ (những đơn vị thực hiện thí điểm thi theo nguyên tắc cạnh tranh nếu số người đạt điểm từ 5 trở lên nhiều hơn chỉ tiêu được phân bổ thì lấy số điểm thi từ cao trở xuống).

3. Thời điểm bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính được thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2010; việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương thực hiện theo quy định hiện hành.          

4. Thời hạn nhận đơn đề nghị phúc tra kết quả thi (nếu có) đến hết ngày 15/02/2011.

5. Thông báo này đồng thời được đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện-Tư liệu).

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Vụ CSCB.

 

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 Nguyễn Văn Quynh

(Đã ký)

 

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS