Văn kiện - Tư liệu
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm (môn chuyên môn, nghiệp vụ) thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014 (ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 8-8-2014 của Ban Tổ chức TƯ).
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014 (ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 8-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương).
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014 (ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 8-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương).
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu nội dung Công văn số 7037-CV/BTCTW ngày 15 tháng 7 năm 2014 về việc bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2014.
Mọi thông tin xin liên hệ với Hội đồng thi qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com hoặc btctw.cs@gmail.com
Triển khai Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2014 đối với cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Tổ chức Trung ương giao chỉ tiêu năm 2014 và quy định về hồ sơ của cán bộ, công chức dự thi.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Kế hoạch số 126 -KH/BTCTW ngày 6 tháng 5 năm 2014 về Tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Thông báo số 565 - TB/HĐTNN ngày 11 tháng 3 năm 2014 về Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012 của Hội đồng thi nâng ngạch Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Thông báo số 508 - TB/BTCTW, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương về kết quả cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013.
Trang1234567
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: