Văn kiện - Tư liệu
Ban Tổ chức Trung ương thông báo Công văn triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (có file danh sách đính kèm).
Ban Thư ký Hội đồng thi thông báo Lịch thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.
Lịch thi và danh sách phòng thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015. Công chức dự thi có mặt tại phòng thi các môn trước 30 phút.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 9848-CV/BTCTW ngày 30 tháng 9 năm 2015 về việc triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015. Cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, gửi đơn phúc khảo về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) trước ngày 02-10-2015 (tính theo dấu bưu điện ngày gửi).
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải 7 chuyên đề thi chuyên viên cao cấp khối cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015. Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương theo địa chỉ e-mail: thanhsonvu@yahoo.com
Danh sách phòng thi môn Kiến thức chung (khu vực miền Bắc) kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015.
Lịch thi Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015 - Khu vực miền Bắc, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Hà Nội.
Quy chế này áp dụng thực hiện đối với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính trong các kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015. Quy chế này quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Coi thi trắc nghiệm trên máy tính, giám thị và cán bộ, công chức dự thi.
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP như sau: Cấp ủy viên hiện đang giữ các chức vụ do hội đồng nhân dân bầu; cấp uỷ viên các cấp công tác trong cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra của Đảng…
Trang12345678910
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: