Văn kiện - Tư liệu
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015.
Mọi thông tin xin liên hệ với Ban Đề thi Kỳ thi nâng ngạch cán bộ công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015 qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com; điện thoại: 080.45134 - 080.45433.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu 6 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2015.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 8952-CV/BTCTW ngày 29 tháng 5 năm 2015 về chỉ tiêu nâng ngạch và một số nội dung liên quan đến các kỳ thi năm 2015.
Ban Tổ chức Trung ương quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức… thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015.
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Nhằm giúp ban tổ chức cấp ủy các cấp thực hiện nề nếp Quy định số 251-QĐ/TW ngày 31-7-2009 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo, sau khi trao đổi, tiếp thu ý kiến của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015.
Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện Hướng dẫn 17 thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng theo Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW, ngày 30-01-2013 của Ban Tổ chức Trung ương đến 31-12-2016.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Thông báo Số 7935 - CV/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2014 kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 7822-CV/BTCTW ngày 17 tháng 11 năm 2014 Thông báo kết quả phúc tra Kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014.
Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn: Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Mỗi xã, phường, thị trấn chỉ lập một chi bộ cơ quan với điều kiện ở các khu dân cư xã, phường, thị trấn đều có chi bộ và mỗi chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên.
Trang123456789
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: