Văn kiện - Tư liệu
Nhằm giúp ban tổ chức cấp ủy các cấp thực hiện nề nếp Quy định số 251-QĐ/TW ngày 31-7-2009 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo, sau khi trao đổi, tiếp thu ý kiến của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015.
Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện Hướng dẫn 17 thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng theo Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW, ngày 30-01-2013 của Ban Tổ chức Trung ương đến 31-12-2016.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Thông báo Số 7935 - CV/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2014 kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 7822-CV/BTCTW ngày 17 tháng 11 năm 2014 Thông báo kết quả phúc tra Kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014.
Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn: Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Mỗi xã, phường, thị trấn chỉ lập một chi bộ cơ quan với điều kiện ở các khu dân cư xã, phường, thị trấn đều có chi bộ và mỗi chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM môn: Tin học văn phòng (Kỳ thi nâng ngạch từ CVC lên CVCC năm 2014).
Để có số liệu báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phục vụ việc xây dựng báo cáo của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; đồng thời phục vụ việc xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2014 và bước đầu sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu thống kê của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo số liệu (có biểu mẫu kèm theo), gửi về Ban Tổ chức Trung ương.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm (môn chuyên môn, nghiệp vụ) thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014 (ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 8-8-2014 của Ban Tổ chức TƯ).
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014 (ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 8-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương).
Trang12345678
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: