Văn kiện - Tư liệu
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu nội dung Công văn số 7037-CV/BTCTW ngày 15 tháng 7 năm 2014 về vệc bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Kế hoạch số 126 -KH/BTCTW ngày 6 tháng 5 năm 2014 về Tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Thông báo số 565 - TB/HĐTNN ngày 11 tháng 3 năm 2014 về Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012 của Hội đồng thi nâng ngạch Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Thông báo số 508 - TB/BTCTW, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương về kết quả cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Thông báo Số 507 - TB/BTCTW ngày 20 tháng 01 năm 2014 Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013
Thông báo số 542-TB/HĐTNN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Kiểm tra - Hội đồng thi nâng ngạch về kết quả điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Thông báo số 390-TB/BTCTW ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kết quả thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013.
Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể một số nội dung về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính.
Hội đồng thi nâng ngạch cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013 bổ sung đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2013 khi cán bộ, công chức dự thi có một trong các điều kiện...
Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương thông báo nội quy kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn nội quy.
Trang1234567
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: