Văn kiện - Tư liệu
Châu bản triều Nguyễn ngày 13-7-1835, năm Minh Mệnh thứ 16 (phần 2)
21:46' 28/10/2011
Châu bản triều Nguyễn ngày 13-7-1835, năm Minh Mệnh thứ 16 (phần 2) góp phần thể hiện rõ hơn công trạng của những người đi thực hiện công vụ ở Hoàng Sa.


Nội các tâu trình việc cai đội Phạm Văn Nguyên được phái đi Hoàng sa, khi trở về đã có chỉ giao cho Bộ trị tội. Nội các đã tra xét, đề nghị:

- Viên Quản viên Phạm Văn Nguyên được tha đánh đòn và được khôi phục lại chức cũ.

- Các viên có trách nhiệm vẽ bản đồ nhưng chưa rõ ràng là Giám thành Trần Văn Vân, Nguyễn Văn Tiện, Nguyễn Văn Hoằng cũng bị phạt 80 trượng nhưng đều chuẩn cho tha.

- Viên dẫn đường Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Sênh được thưởng tiền phi long loại nhỏ 3 mai.

- Các viên binh, tượng đi đợt này được thưởng tiền 1 quan, cho về đơn vị cũ, cục cũ.

- Các dân phu do tỉnh phái đi, trừ 2 viên đã được thưởng tiền, số còn lại đều được thưởng tiền mỗi người 1 quan.

                              

                               

                              

                               

Dịch nghĩa:

Nội các tâu:

Bộ Hộ dâng một tập trình bầy về sự thiệt hại lúa vụ hè và xét nghĩ bàn miễn giảm một phần cho 2 tỉnh Hải Dương Thái Nguyên. Bộ thần vâng mệnh chiếu xét theo lệ là phù hợp. Kính xin chỉ ban cho chuẩn y lời tâu.

- Lại 3 bản sách thẩm tra của Gia Định, Quảng Nam. Kính xin ban chỉ giao cho tam pháp ty cùng nhau xem xét, rồi tấu trình lại đầy đủ.

- Lại hôm trước, Nội giám Nguyễn Ân chuyển truyền cật vấn bề tôi về việc lần này các viên binh tượng được sai phái đi Hoàng Sa trở về quá hạn. Viên cai đội Phạm Văn Nguyên cùng những người nào có hay không những tư tệ, cần phải nói thực. Nếu có tư tệ gì phải giao cho bộ Hình nghị tội, nếu không có tư tệ gì thì lập tức tha cho Phạm Văn Nguyên không phạt đòn 80 trượng và khôi phục lại chức cũ cho viên ấy. Viên Giám thành vẽ bản đồ không rõ ràng bị phạt đòn 80 trượng nhưng đều cho tha. Đích danh các viên dẫn đường mỗi viên được thưởng tiền bạc loại nhỏ 3 mai, binh đinh mỗi viên được thưởng tiền 1 quan. Dân phu đi trong đợt này nếu chưa được miễn trừ lệ thuế cũng được thưởng mỗi viên một quan.

Bề tôi Nội các vâng mệnh chiếu xét: Trước đây đã có khoản vâng theo mệnh lệnh của Nhà vua, Bộ Công cùng Bộ Hình đã vặn hỏi các viên binh đinh đi công cán Hoàng Sa. Nhưng hỏi 2 bộ này, hai bộ đã trả lời rằng bộ đã tra hỏi nhưng họ không có tư tệ gì. Bề tôi Nội các lại sai thuộc viên Đỗ Bá Hồng cùng Bộ Hình lại vặn hỏi đi, hỏi lại các viên binh tượng này, thì vẫn khai thực như trước, họ lại đưa ra cam kết đầy đủ, không có người nào có tư tệ gì. Vậy bề tôi Nội các cứ thực phúc trình đầy đủ, xin theo lời nghị bàn.

- Lại chiếu xét, các dân phu đi trong đợt này chưa được miễn trừ thuế thân, lại tra xét năm trước, những dân phu này được phái đi, khi trở về, cũng được thưởng tiền một quan. Vậy xin tấu trình.

Thần Nguyễn Đức Hoạt vâng mệnh soạn thảo

Thần Hà Tông Quyền vâng mệnh đọc duyệt

Vâng mệnh đọc duyệt Nguyễn Văn ký

Đương trực đối chiếu Hà Duy Phiên ký.

Xuất xứ: Nội các

Nơi lưu trữ: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Ký hiệu: Tập 54, tờ 94

Nguồn: Trang Biên giới Lãnh thổ - Bộ Ngoại giao.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Phủ Biên tạp lục    (15/11/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS