Văn kiện - Tư liệu
Châu bản triều Nguyễn ngày 13-7 năm Minh Mệnh thứ 16 (1835)
14:44' 23/10/2011Những người đi thực hiện công vụ ở Hoàng Sa, hoàn thành nhiệm vụ được Nhà vua ban thưởng, mắc sai sót bị xét phạt.

                                            

                                            

Dịch nghĩa:

Bề tôi Nội các là  Hà Tông Quyền, Hoàng Quýnh  vâng mệnh truyền dụ:

Cai đội Phạm Văn Nguyên được phái đi Hoàng Sa, khi trở về dềnh dàng quá hạn, đã có chỉ giao cho Bộ trị tội. Nhưng qua tra xét, chưa thấy có biểu hiện làm việc riêng tư. Vả lại, lần này được phái đi ra biển  thực hiện công vụ chu đáo, rất đáng được dự thưởng. Duy Quản viên Phạm Văn Nguyên khi trở về, có sự tự mãn, đi lại rất không hợp cách, trước đã bị cách chức, bị bắt gông. Nay giao cho Bộ xét phạt đánh đòn 80 trượng nhưng gia ân cho tha, khôi phục lại chức cũ. Còn các viên có trách nhiệm vẽ bản đồ chưa rõ ràng là Giám thành Trần Văn Vân, Nguyễn Văn Tiện, Nguyễn Văn Hoằng cũng bị phạt 80 trượng nhưng đều chuẩn cho tha. Viên dẫn đường  là Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Sênh thì được ban thưởng tiền phi long loại nhỏ 3 mai. Các viên lính trong tượng, cục đi đợt này được thưởng tiền 1 quan, cho về đơn vị cũ, cục cũ. Các dân phu do tỉnh phái đi, trừ 2 viên đã được thưởng tiền, số còn lại đều được thưởng  tiền mỗi người 1 quan  để tỏ rõ sự ưu ái.

Hãy tuân mệnh!

Bộ Hình giữ bản giấy đỏ và sao chép gửi Nội các để chiểu theo thi hành.

----------

Nơi lưu trữ: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

Ký hiệu: tập 54, tờ 92

Nguồn: Trang Biên giới Lãnh thổ - Bộ Ngoại giao.

Hà Tông Quyền, Hoàng Quýnh
Bài cùng chuyên mục
Phủ Biên tạp lục    (15/11/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS