Văn kiện - Tư liệu
Quyết định về ban hành Quy định chế độ hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (*)
7:52' 18/6/2012                                                                  QUYẾT ĐỊNH
về ban hành Quy định chế độ hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng,
đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;
- Xét đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính,

                                                         BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở".

Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi thực hiện thống nhất Quy định này trong toàn Đảng.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 1-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương (khoá IX) và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các cấp uỷ và tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

T/M  BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh (đã ký)

-----------------------
(*) Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS