Văn kiện - Tư liệu
Kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011
6:14' 28/4/2012

                                                     THÔNG BÁO

                  Kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính,

                       chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011(*)

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;
- Căn cứ Nghị định 24/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/BTCTW, ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011;
- Xét báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể của Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương năm 2011;
- Theo đề nghị của Vụ Chính sách cán bộ,

                                            BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
                                                           THÔNG BÁO

1. Kết quả thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011 của cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo).

2. Thời hạn nhận đơn đề nghị phúc tra kết quả thi đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2012.


3. Căn cứ kết quả thi và kết quả chấm phúc tra (nếu có), Ban Tổ chức Trung ương sẽ thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp theo các quy định hiện hành.


4. Thông báo này đồng thời được đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ:
www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện - Tư liệu).

                                                                            K/T TRƯỞNG BAN
                                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                       Nguyễn Văn Quynh
(đã ký)

Tải kết quả thi CVC
Tải kết quả thi CVCC

(*) Thông báo số 174 TB/BTCTW ngày 25 tháng 4 năm 2012 về Kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS