Văn kiện - Tư liệu
Hướng dẫn tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng khi hết nhiệm kỳ
15:8' 22/4/2011
Những tổ chức cơ sở đảng mới tiến hành đại hội 3 nội dung (Đại hội tiến tới Đại hội XI của Đảng), khi hết nhiệm kỳ trong các năm 2011, 2012, 2013 thì tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ, theo quy định tại điểm 1, Điều 11, Điều lệ Đảng.Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, trong năm 2010, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã đại hội hết nhiệm kỳ và thực hiện đầy đủ 4 nội dung. Tuy nhiên, ở các đảng bộ trực thuộc Trung ương vẫn có một số tổ chức cơ sở đảng do mới được thành lập hoặc chia tách, sáp nhập trong các năm 2006, 2007, 2008 mới tiến hành đại hội 3 nội dung, do chưa hết nhiệm kỳ.

Để thống nhất chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nêu trên tiến hành đại hội khi hết nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện như sau:

1. Những tổ chức cơ sở đảng mới tiến hành đại hội 3 nội dung (Đại hội tiến tới Đại hội XI của Đảng), khi hết nhiệm kỳ trong các năm 2011, 2012, 2013 thì tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ, theo quy định tại điểm 1, Điều 11, Điều lệ Đảng.

2. Nhiệm kỳ đại hội tính từ năm tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ đến năm 2015 để nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp dưới phù hợp với nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp trên, theo quy định tại điểm 5, Điều 13, Điều lệ Đảng.

Cụ thể là: nếu tiến hành đại hội trong năm 2011 thì ghi nhiệm kỳ là 2011-2015; nếu đại hội năm 2012 thì ghi nhiệm kỳ là 2012-2015; nếu đại hội năm 2013 thì ghi nhiệm kỳ là 2013-2015.
Đối với những tổ chức cơ sở đảng khi hết nhiệm kỳ trong năm 2014 thì không phải tổ chức đại hội mà sẽ tiến hành đại hội vào dịp đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào năm 2015, theo quy định tại điểm 1, Điều 22, Điều lệ Đảng.

3. Nội dung đại hội gồm:
- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ (chi bộ) từ đại hội đến nay và xác định phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2015;
- Bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới.

4. Thời gian tiến hành đại hội:
Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào nội dung đại hội và tình hình cụ thể của đảng bộ (chi bộ) để xem xét, quyết định thời gian tiến hành đại hội cho phù hợp, nhưng ít nhất không dưới 1 ngày.

                                                                                           K/T TRƯỞNG BAN
                                                                            PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                Trần Lưu Hải
                                                                                                       (đã ký)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS