Văn kiện - Tư liệu
Phát biểu kết luận hội nghị cán bộ toàn quốc của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
14:57' 24/3/2011


BÀI PHÁT BIỂU KẾT LUẬN HỘI NGHỊ

của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

(Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24-3-2011)

 

Thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra với kết quả tốt. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức Trung ương và dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng đã được nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đã có 65 ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường thể hiện sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ thời gian qua; đồng thời phân tích, làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, những ưu điểm, khuyết điểm của công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2010; đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2011; đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và góp ý cho dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Ngay sau Hội nghị này, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí để hoàn chỉnh văn bản, bổ sung chương trình công tác toàn khóa và năm 2011.

Hội nghị của chúng ta cũng đã tiến hành công tác khen thưởng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân năm 2010, khẳng định sự đóng góp tích cực của mỗi chúng ta trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thưa các đồng chí !

Năm 2010 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 25 năm thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cũng là năm toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng chúng ta kỷ niệm quá trình 80 năm xây dựng và trưởng thành, đóng góp quan trọng, xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của đất nước.

Như văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã tổng kết, trong những năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ và hiệu quả: tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước ở các cấp được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả, cùng với việc rà soát bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc và sự phối hợp công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ, về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế đã mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo đảng từ trung ương đến cơ sở từng bước được đổi mới, cải tiến, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, lắng nghe nhân dân hơn; đáp ứng tốt hơn đòi hỏi chính đáng từ cơ sở. Việc mở rộng, phát huy dân chủ trong các khâu của công tác cán bộ, việc thí điểm chủ trương đại hội đảng trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cũng đã tạo được bầu không khí dân chủ mới trong sinh hoạt Đảng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các khâu của công tác cán bộ như quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện tương đối đồng bộ, nền nếp hơn và đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ vừa qua gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII ở các đảng bộ trực thuộc Trung ương; góp phần hết sức quan trọng vào công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tinh thần hết sức khiêm tốn, thái độ thẳng thắn, khách quan, chúng ta vẫn có thể khẳng định năm 2010, bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, tích cực hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa qua là những minh chứng thuyết phục về sự cố gắng của chúng ta.

Song, cũng với tinh thần thẳng thắn, khách quan và cầu thị chúng ta thừa nhận công tác tổ chức xây dựng đảng thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục. Nhiều chủ trương đúng đắn đã được ban hành, nhưng thiếu kiểm tra, thiếu dày công trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc, hoặc chưa kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến hiệu quả thấp như: chủ trương trẻ hóa cán bộ, tăng cường tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức vẫn chưa đạt yêu cầu; tổ chức của một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rõ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm, thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, trong phát hiện và sử dụng người tài. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp … chưa được khắc phục và kịp thời ngăn chặn. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn thấp; môi trường làm việc, chế độ, chính sách đãi ngộ chưa tạo được động lực để thu hút, khuyến khích, phát huy năng lực, sự cống hiến, ý chí phấn đấu vươn lên và sự tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Năng lực, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn yếu; sinh hoạt, quản lý đảng viên còn nhiều hạn chế và yếu kém; vai trò tổ chức đảng trong một số loại hình doanh nghiệp còn mờ nhạt, hình thức. Việc xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của nhiều nơi vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở một số nội dung chưa rõ nét và chậm đổi mới. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình vừa chưa được thực hiện đầy đủ, vừa bị buông lỏng, thậm chí bị vi phạm đã làm ảnh hưởng xấu đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng tuy đã được tăng cường, nhưng nhiểu nơi còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực, trình độ và phương pháp công tác. Một bộ phận cán bộ làm công tác này còn thiếu tính tích cực, chủ động, lười tham mưu, ngại va chạm, làm việc cầm chừng, cũng gây ra những cản trở trong công việc…

Những tồn tại, hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác của chúng ta, đến uy tín và sự lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi mỗi chúng ta, từng cơ quan và mỗi cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng phải thực sự nghiêm túc nhìn nhận và tìm cách sửa chữa, khắc phục.

Thưa các đồng chí,

 Như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ ra, năm 2011 và những năm tiếp theo, tình hình quốc tế sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh, sự cạnh tranh về kinh tế - thương mại, tranh giành tài nguyên, năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực … ngày càng gay gắt và phức tạp. Trong nước tuy có những thuận lợi do thành tựu và kinh nghiệm của 25 năm đổi mới, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức; nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, tình trạng tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội vẫn đang có những diễn biến phức tạp cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác xây dựng đảng và hoàn thành mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Bối cảnh đó, năm 2011 và trong cả nhiệm kỳ này, đòi hỏi toàn ngành công tác tổ chức xây dựng đảng phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn, phải chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội  lần thứ XI của Đảng đã đề ra:

Một là, tổ chức nghiên cứu quán triệt sâu sắc văn kiện Đại hội XI của Đảng. Trên cơ sở nắm chắc đường lối, quan điểm, chủ trương chung và về xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục tham mưu việc đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, đề ra các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu của Đảng, nhất là ở cấp chiến lược.

Hai là, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng – thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, đổi mới sinh hoạt đảng; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên; tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; chống mọi biểu hiện quan liêu, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết nội bộ trong sinh hoạt đảng, trong công tác cán bộ.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu thực hiện có hiệu quả kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: đổi mới quy trình đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu trong việc đánh giá cán bộ; xây dựng và thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ tham mưu và tham mưu xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành kết hợp với việc từng bước thực hiện chủ trương không bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt là người địa phương. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời uốn nắn những vướng mắc, khó khăn, lệch lạc trong việc chấp hành các nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng về công tác cán bộ, nhất là trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Thực hiện đúng chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề về chính trị hiện nay.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhất là trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan, của mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, khắc phục bệnh quan liêu, hình thức, thủ tục rườm rà, bất hợp lý.

Năm là, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện có hiệu quả các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác tổ chức, cán bộ nhằm tích cực tham mưu và triển khai có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng, khắc phục cho được những tồn tại, yếu kém đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, cán bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung, đáp ứng sự mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Chúng ta quyết tâm phấn đấu với tinh thần cao nhất, tập trung thực hiện cho được 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 đã đề ra. Đó là:

(1). Tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; tham mưu công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; tham mưu hướng dẫn việc phân công bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội Đảng và sau bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

(2). Tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính tri – xã hội; đề xuất chủ trương, giải pháp kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.

(3). Tiếp tục triển khai đồng bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ. Tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn; tham mưu tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo,quản lý.

(4). Tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng, phát triển đảng viên. Thực hiện tốt chính sách sử dụng và quản lý cán bộ đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị và nghiên cứu giải quyết vấn đề chính trị hiện nay.

(5). Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu ở các cơ quan Trung ương Đảng.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ vinh quang, trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi chúng ta phải vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó. Tôi đề nghị các đồng chí, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm 2011 và trong cả nhiệm kỳ.

Với tinh thần ấy, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao !

Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự và kịp thời đưa tin về hội nghị. Cảm ơn Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà khách T78 đã phối hợp giúp đỡ tổ chức thành công hội nghị này.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS