Văn kiện - Tư liệu
Về chỉ đạo khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên
8:22' 12/3/2010


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                            ĐảNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          BAN TỔ CHỨC                                              Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

                       *

     Số 7301 – CV/BTCTW

“ V/v chỉ đạo khai thác, sử dụng

hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên”

 

Kính gửi: Các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/BTCTW ngày 21-10-2009 về Chương trình công tác quý IV/2009 và quý I/2010 của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 05-02-2010, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình khai thác, sử dụng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên năm 2009 trong toàn Đảng. Trên cơ sở kết quả hội nghị, để nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên tại các đảng bộ phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Thường trực các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo ban tổ chức và văn phòng cấp uỷ triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện có nền nếp chế độ nhập, cập nhập, đồng bộ và khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên; bố trí trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật và cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.

- Quy định mở rộng đối tượng khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ và yêu cầu an toàn bảo mật hệ thống; đồng thời có văn bản đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đủ số lượng khoá mã mật phục vụ cho các đối tượng diện được mở rộng khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên.

- Xây dựng báo cáo thống kê tổ chức đảng và đảng viên dựa trên kho hồ sơ đảng viên điện tử của từng đảng bộ, tiến tới tự động hoá công tác thống kê. Trước mắt, tổng hợp số liệu để phục vụ Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo ban tổ chức và văn phòng cấp uỷ tổ chức thực hiện tốt những nội dung nêu trên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên phục vụ công tác tổ chức xây dựng đảng.

 

                                                                         K/T TRƯỞNG BAN

                                                          PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                            Nguyễn Đức Hạt

 

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS