Văn kiện - Tư liệu
Bổ sung Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW về “Thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư"
10:43' 20/8/2009


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị (Thông báo số 210-TB/TW ngày 22 tháng 12 năm 2008) về “Thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư", Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 6 tháng 3 năm 2009 để thực hiện. Quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW như sau:

1. Về thực hiện các nội dung của đại hội:

Những đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tiến hành trước khi có Dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng và Báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên trực tiếp, thì khi có các dự thảo văn kiện nêu trên, sẽ tổ chức nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

2. Về việc bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội:

Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 6 tháng 3 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ trình tự đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Nay hướng dẫn thêm như sau: Trường hợp đại hội không bầu được ban thường vụ thì việc bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư sẽ do ban chấp hành đảng bộ bầu, trường hợp đại hội đã bầu được ban thường vụ nhưng không bầu được bí thư thì việc tiếp tục bầu bí thư và phó bí thư sẽ do ban chấp hành đảng bộ bầu theo Quy chế bầu cử trong Đảng hiện hành./.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Lưu Hải (đã ký)

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS