Văn kiện - Tư liệu
Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (số báo danh, phòng thi, ca thi). Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải toàn bộ danh sách (file danh sách đính kèm).
Để thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ban hành Công văn số 1825-CV/BTCTW chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện. Công văn này thay thế Công văn số 1424-CV/BTCTW, ngày 14-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Đài Loan tổ chức cuộc diễn tập trên biển mang tên “Nam Viện số 1” tại khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam...
Ban Tổ chức Trung ương thông báo Công văn triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (có file danh sách đính kèm).
Ban Thư ký Hội đồng thi thông báo Lịch thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.
Để giúp các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương có đánh giá khách quan, tổng thể về kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, Tạp chí Xây dựng Đảng xin đăng tải công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016 (có file đính kèm).
Tạp chí Xây dựng Đảng xin đăng tải các biểu mẫu để thực hiện Hướng dẫn 04-HD/BTCTW ngày 12-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (có file đính kèm).
Ngày 2-11-2016, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Ngày 30-10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Hội đồng thi định hướng một số nội dung chuyên đề để viết đề cương đề án và hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương đề án kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.
Mọi thông tin xin liên hệ qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com; điện thoại: 080.48309 - 080.45433.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: