Văn hóa - Xã hội
Hậu Giang vượt qua nhiều thách thức, đạt nhiều kết quả quan trong
23:0' 29/10/2021

Năm 2020, cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng đối mặt với nhiều thách thức: Dịch COVID-19, mưa lũ, ngập úng diễn biến phức tạp, tiến độ đầu tư công có mặt gặp khó khăn, phát triển ngành dịch vụ, du lịch kém thuận lợi… Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hậu Giang đã đoàn kết, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Những dấu ấn nổi bật

Năm 2020, Tỉnh ủy Hậu Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, được Trung ương đánh giá cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả tích cực; các phong trào, cuộc vận động, các công trình, phần việc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng được đảm bảo. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đối ngoại có nhiều nỗ lực; công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, tham nhũng từng bước được kiềm chế.

Khép lại năm 2020, Hậu Giang tiếp tục khẳng định vị trí với nhiều thành tựu phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 4,53% (chỉ tiêu Nghị quyết là 7%) xếp thứ 20 của cả nước và cao nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn nhưng tổng thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt 10.382 tỷ đồng, tăng 34,9%, kết quả này cũng được xem là điểm sáng của Nghị quyết; trong đó thu nội địa đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 6,4% so với Nghị quyết; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng so với cùng kỳ (13,2%), vượt 1,6% chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 52 triệu đồng/năm, tăng 8,26% so cùng kỳ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Cùng với đó, môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, khi trong năm 2020 toàn tỉnh có thêm 730 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 4.179 tỷ đồng, tăng 21% về số doanh nghiệp và tăng 44% về số vốn đăng ký so năm trước. Tỉnh còn thu hút thêm 8 dự án mới vào các khu, cụm công nghiệp tập trung do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý, tăng 7 dự án so cùng kỳ với tổng vốn đầu tư 3.670 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh cũng cấp chủ trương đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn 6.295 tỷ đồng, tăng hơn 22% so năm trước; tạo việc làm 4.615 lao động. Điều đó cho thấy tín hiệu tích cực từ việc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong bối cảnh tập trung “nhiệm vụ kép” - vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kết quả tích cực trên xuất phát từ sự chủ động phối hợp giữa các sở, ban, ngành với chính quyền địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, làm tốt việc công bố, công khai thông tin về quy trình, thủ tục đầu tư, thủ tục hành chính liên quan để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Nhờ đó mà tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi đến đầu tư lâu dài tại Hậu Giang.

Ngoài các kết quả trên, công tác an sinh xã hội cũng được tỉnh quan tâm chăm lo tốt hơn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền… chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm được tổ chức khá chu đáo, kịp thời, đúng hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là tổ chức thành công giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang lần thứ 2 năm 2020, đã mang lại nhiều dấu ấn tốt đẹp về đất và con người Hậu Giang trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với đó việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh đã và đang được triển khai, thực hiện tích cực, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp.

Một góc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.


Vững vàng hướng đến tương lai

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025. Đây cũng là năm được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; vấn đề an sinh xã hội, đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn và nguồn lực xã hội đầu tư không có nhiều. Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng bộ, cùng các cấp, các ngành phải kiên trì, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình công tác năm 2021 đã đề ra.

Trên tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Trọng tâm là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy sau đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong đó, coi trọng một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, cụ thể như sau:

Tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản về công tác cán bộ theo hướng siết chặt kỷ luật, kỷ cương các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường thu hút nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tập trung cho công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là Đề án “Thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025” và Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ làm cơ sở tiến hành xây dựng quy hoạch (A1) Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt của tỉnh giai đoạn 2025-2030 theo hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện việc quản lý chặt chẽ biên chế được giao đúng quy định, nghiên cứu, điều tiết biên chế của một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy biên chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, đối tượng, tiêu chuẩn các chế độ, chính sách cán bộ.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tập trung chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cán bộ, đấu tranh chống xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021. Tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử xấu.

H.Hào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS