Thời sự - Chính trị
Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam năm 2022
22:12' 23/6/2022

Ngày 23-6-2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao công tác tổ chức xây dựng Đảng 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn, chuyên viên ban tổ chức 21 tỉnh, thành ủy khu vực miền Nam (từ Bình Thuận trở vào).

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Hào).

Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trình bày nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm nay, nhất là quý 1-2022, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các ban tổ chức tổ chức tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Nam cùng với toàn Ngành đã phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đàng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được các ban tổ chức tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực tích cực tham gia cùng toàn Ngành tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kết luận về danh mục chức danh, chức vụ tương đương... Qua đó góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, rà soát quy trình, quy chế làm việc gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Kịp thời phản ánh, trao đổi, giải đáp đề xuất, kiến nghị, tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Hào).

Trong đó, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai các quy định mới ban hành và báo cáo sơ kết về tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Trung ương; đồng thời, hoàn thành các mẫu phiếu khảo sát phục vụ xây dựng báo cáo khả thi Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tham mưu cấp ủy tiếp tục hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc quận ủy, huyện ủy và cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; kiện toàn ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục chi đạo, đôn đốc các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quyết định ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng, quản lý công chức các cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác tuyển dụng, sử dụng công chức; kịp thời củng cố, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức gắn với thực hiện vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 và Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21-02-2022 của Bộ Chính trị. Từ đầu năm đến 30-5-2022, đã tinh giản biên chế 20 trường hợp là cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý. Tổ chức kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức cấp xã và viên chức vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tham mưu cấp ủy kiện toàn nhân sự, luân chuyển, điều động, phân công, bố nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ chủ chốt các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện; gắn kết chặt chẽ công tác nhân sự cấp uỷ với phương án sắp xếp, bố trí, phân công hợp lý, khoa học, “đúng người, đúng việc”. Trong 6 tháng đầu năm, có 40 trường hợp được luân chuyển và 400 trường hợp được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; trong đó, có 3 cán bộ diện Trung ương quản lý và 437 cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Đến nay, 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có tổng cộng 1.039 ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, khuyết 34 đồng chí so với số lượng do đại hội quyết định; 299 đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, khuyết 20 so với số lượng theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thảnh ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Hào).

Các địa phương chú trọng việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ nguồn, chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức cấp xã; bồi dường kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng, theo vị trí việc làm. Từ đầu năm đến 30-5-2022 có 3 cán bộ diện Trung ương quản lý và 149 cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý được cử đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước, công tác đảng, đoàn thể.

Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chọn một số đảng bộ cấp huyện chỉ đạo đại hội điểm. Đến ngày 30-5-2022, có 5.230 chi bộ đã tiến hành đại hội, đạt 4,3%. Một số địa phương đã cơ bản hoàn thành như Kiên Giang (99,9%), Vĩnh Long (97,3%). Các địa phương sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 trong quý III năm 2022. Nhìn chung, các đại hội đều được tổ chức trong thời gian 1 ngày, bảo đảm thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đàng; Hướng dẫn của ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu ban thường vụ chi đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Một số địa phương đã có mô hình hay, cách làm hiệu quả về đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ như: xây dựng đề án chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ; xây dựng tiêu chí chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ; ban hành mẫu họp chi ủy, mẫu ghi sổ nghị quyết chi bộ thôn, tổ dân phố; ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử; thí điểm sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ khu dân cư có đông đảng viên...

Báo cáo cũng nêu rõ những mặt còn hạn chế; đúc rút những bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong không dân chủ, trách nhiệm, đại diện các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy sôi nổi phát biểu ý kiến tham luận. Các ý kiến thống nhất với báo cáo, đồng thời bổ sung làm rõ thêm một số kết quả nổi bật, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ. Đại diện ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã giới thiệu nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương.

Đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu (Ảnh: Hoàng Hào).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã có nhiều nỗ lực, chủ động, tích cực tham mưu ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương 18 mô hình mới, cách làm sáng tạo của các địa phương trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng để các mô hình mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng phong phú, đa dạng.

Đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp thu và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của đại diện lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Hào).

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Trương Thị Mai nhận xét, trong 6 tháng đầu năm 2022, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp. Phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục bám sát 10 nhiệm vụ tại Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 20-1-2022 của Ban Tổ chức Trung ương để tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Đề ra giải pháp để tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chủ động tham mưu cấp uỷ các cấp hoàn thành có chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Tiếp tục hoàn thiện danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị. Kiên quyết thực hiện mục tiêu giảm 10% biên chế đến năm 2021 và giảm tiếp 5% biên chế đến năm 2025. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Kịp thời bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ như phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển cán bộ cán bộ; đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương phù hợp với các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế địa phương. Tổng kết thực hiện Quy định số 262-QD/TW, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định số 284-QD/TW, ngày 5-2-2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Tham mưu sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công tác cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý và cho ý kiến công tác cán bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ. Đưa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cụ thể hóa Quy định số 65-QD/TW, ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; tham mưu ban hành và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022; tổng hợp, đăng ký, cử cán bộ, công chức đào tạo các lớp sau đại học, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch. Tham mưu thực hiện công tác tiền lương và chế độ chính sách theo quy định. Tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới” và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ trực trực đảng ủy cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐTW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lường công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra vi phạm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Tham mưu ban thường vụ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác sơ, tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và bổ sung lý luận, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chi thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai nghiên cứu, hoàn thành các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác phối hợp giữa ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy với các vụ, cục, đon vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong khu vực với Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tham mưu các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính; hướng tới cập nhật thông tin, dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Ngành. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của ban tổ chức cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. “Công tác tổ chức xây dưng  Đảng là công tác có nhiều khó khăn, phức tạp, với yêu cầu cao. Do đó cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải công tâm, khách quan, trung thực, thận trọng và phải có độ nhạy cảm cần thiết. Vấn đề gì, trường hợp nào còn băn khoăn, còn phân vân là phải tham mưu!” – đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ.


Thành Sáng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS