Thời sự - Chính trị
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII)
17:47' 11/10/2021

Chiều 11-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII). Hội nghị trực tuyến được kết nối với 2.744 điểm cầu trên cả nước với trên 77.000 đại biểu tham dự.
Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với Hội nghị Báo cáo viên Trung ương.Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều điểm đổi mới. Các đại biểu Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Đồng chí Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) với 5 nhóm vấn đề: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); (2) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm; (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Để lan toả những kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 4 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội... tập trung tuyên truyền về Kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) và bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Trong đó tập trung tuyên truyền những nét chính, những đổi mới mang tính đột phá; các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các báo cáo chuyên đề trình tại Hội nghị để tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, xã hội.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu, Ban Tuyên giáo Trung ương cần sớm có kế hoạch hướng dẫn cụ thể triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII). Trước mắt, trong thời gian tới, ban tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền 2 nhóm vấn đề lớn, trọng tâm của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII): Thứ nhất là một số vấn đề về kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí về những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm; Hai là về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần tuyên truyền khẳng định các nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thảo luận trong Hội nghị Trung ương lần này là bước cụ thể hoá các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đại hội XIII đề ra. Tuyên truyền nhấn mạnh một số điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng như: mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn nội bộ Đảng mà còn bao gồm cả trong hệ thống chính trị; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, phòng là chính, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…; đổi tên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư phát biểu tại Hội nghị “để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng...”. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền một số ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm như: 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2021); 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2021); 201 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2021)…

* Tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương: Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với Hội nghị Báo cáo viên Trung ương. Đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng uỷ cơ quan tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ; uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ; các đồng chí trong các ban tham mưu của Đảng uỷ; trưởng các vụ, cục, đơn vị; trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.


Điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

* Tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương: Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cũng tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) với sự tham dự của 4.955 đảng viên tại 46 điểm cầu.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương: Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà; các báo cáo viên Trung ương công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối; báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; đại diện thường trực 15 đảng ủy trực thuộc không kết nối điểm cầu và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Ngay sau Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, Đảng ủy Khối cũng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 10-2021. Theo đó, nội dung công tác tuyên truyền trong quý IV-2021 của Đảng ủy Khối tập trung một số vấn đề như: Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đảng bộ Khối; Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3, 4 (khóa XIII), Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) của Trung ương, của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc; Kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...; Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2021) và các ngày lễ lớn…; Tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại song phương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam...

Ngọc Anh Bảo Yến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS