Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 3 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2020
0:21' 29/11/2020

Ngày 27-11, tại tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua số 3 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum; thành viên Cụm thi đua gồm 13 ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông); lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương II, cùng đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tới dự.


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí: Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với những khó khăn, thách thức của dịch bệnh COVID-19, khu vực miền Trung - Tây Nguyên còn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão, lũ, sạt lở đất. Trong bối cảnh đó, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong Cụm Thi đua số 3, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đã chủ động, tích cực, đổi mới phương pháp, phong cách lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình công tác, sự lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tham mưu triển khai đạt kết quả, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, trọng tâm là triển khai công tác tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII). Kết quả thể hiện một số nội dung chính nổi bật như sau:

Việc tham mưu chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các tỉnh, thành ủy trong khu vực kịp thời triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW, Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương bằng các kế hoạch, hướng dẫn, quyết định để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đồng bộ, đúng quy định với nội dung căn bản, đổi mới, công khai, minh bạch, cụ thể để giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện thuận lợi, tổng thể, đồng bộ, liên thông. Các đơn vị đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh; đồng thời, căn cứ chỉ đạo của Trung ương, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh thời gian tới, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng cấp ủy để tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định. Việc hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, quy trình nhân sự đại hội để làm việc với Bộ Chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, theo đúng quy định của Trung ương được Bộ Chính trị đánh giá cao. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, kịp thời, sâu sát, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện bảo đảm về nội dung và thời gian theo kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mang đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Các đơn vị tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, Thông báo số 52-TB/TW của Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; qua đó đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; tích cực giảm đầu mối bên trong, giảm số lượng cấp phó, biên chế. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp trong lĩnh vực này. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và chuyển giao chức năng, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện; hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và đã triển khai thực hiện văn phòng cấp ủy cấp tỉnh phục vụ chung theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn các tỉnh, thành phố hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị mình, từng bước bảo đảm số ượng phòng và cấp phó theo quy định của Trung ương. Nhiều địa phương đã tiến hành hợp nhất đảng ủy khối các cơ quan tỉnh với đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh thành đảng ủy khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh; một số nơi xây dựng, thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; sắp xếp, tổ chức lại các ban chỉ đạo, tổ chức hội hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố; thực hiện chủ trương bố trí trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện; bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; một số địa phương đã chủ động xây dựng thực hiện việc thí điểm hợp nhất kiêm nhiệm một số cơ quan, đơn vị cấp huyện. Các tỉnh, thành phố đang tích cực đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát các thôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn và tiến hành sáp nhập đối với những nơi không bảo đảm tiêu chí theo quy định, giảm mạnh số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và tương đương. Bên cạnh đó, các đơn vị đã xác định việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được các địa phương trong Cụm thực hiện quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Công tác chuyên môn về tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm các quy định, đáp ứng yêu cầu đề ra, nổi bật là công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Trung ương và cấp ủy các cấp quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định; làm tốt công tác rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử, nhất là tập trung tham mưu để bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp tỉnh, chuẩn bị trước một bước cho nhân sự đại hội với số lượng lớn, thời gian gấp (trước 6 tháng so với thời gian đại hội) bảo đảm đúng quy trình chặt chẽ, khách quan, lựa chọn được nhân sự đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cũng đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ; từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, ngăn chặn những tiêu cực trong công tác cán bộ. Đến thời điểm này, trên địa bàn chưa có dư luận về việc bố trí sử dụng cán bộ đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, nhất là việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước, trong và sau đại hội. Kịp thời rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, các quy định có liên quan về công tác cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ; luân chuyển cán bộ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 3 đã xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; động viên khuyến khích các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên, văn nghệ sỹ và các cộng tác viên viết, sáng tác tác phẩm về chủ đề xây dựng Đảng với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” coi đây là một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, trao đổi, cung cấp thông tin về cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tin, bài đã phản ánh được nhiều mặt, nhiều vấn đề trong công tác xây dung, chỉnh đốn Đảng hiện nay, đặc biệt đã bám sát các nghị quyết của Trung ương, đảng bộ tỉnh, thành phố, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, các tin, bài đã phản ánh những vấn đề của cơ sở, những kết quả làm được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cấp ủy, nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện chưa hiệu quả, còn hiện tượng nể nang, né tránh; việc triển khai một số nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số nơi chưa quyết liệt nên kết quả đạt được chưa cao; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự coi trọng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW tuy đã đạt kết quả bước đầu quan trọng, nhưng tính chủ động, sáng tạo của một số nơi còn hạn chế. Việc tham mưu chỉ đạo đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở một số địa phương, đơn vị chưa chủ động. Một số văn bản hướng dẫn của Trung ương chậm ban hành nên địa phương còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và việc thực hiện quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ có nơi, có lúc còn chậm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến chưa toàn diện, công tác quản lý đảng viên có mặt còn hạn chế, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa. 

Trong năm 2021, với nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mà vai trò tham mưu, đề xuất của ban tổ chức cấp ủy các cấp rất quan trọng, Cụm thi đua số 3 cũng đã xác định một số nội dung công việc cần tập trung hoàn thành.

Nguyễn Ngọc Dũng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS