Thời sự - Chính trị
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ năm 2019
7:24' 21/1/2019
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị


Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và ban tổ chức các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình làm việc năm 2018, một số nhiệm vụ đặc biệt do Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ giao. Việc chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc trong từng cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục có những đổi mới, tiến bộ theo chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức. Sự phối hợp với các cơ quan liên quan chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và sự trao đổi thông tin trong công tác. Từng cơ quan làm công tác tổ chức đều đã chú trọng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, trong sinh hoạt của tổ chức đảng và hoạt động của các đoàn thể.                 

Có được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của ban thường vụ, thường trực cấp uỷ các cấp, sự hướng dẫn kịp thời của Ban Tổ chức Trung ương, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chủ động trong thực hiện công tác với phương châm: “mới mẻ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong cách phối hợp” giữa các bộ phận trong cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với ban tổ chức các cấp uỷ và các cơ quan, đơn vị phối hợp. Bên cạnh đó, phong cách làm việc khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật; thường xuyên rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng “vừa hồng, vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, nói đi đôi với làm và nói không với tiêu cực” của đội ngũ cán bộ, công chức. Những kết quả đó tạo đà cho việc phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2018.             

Hội nghị có nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII; Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021. Theo đó, trong năm 2018 các cấp uỷ đã tổ chức thực hiện mạnh mẽ các nội dung theo Đề án của tỉnh như: Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm; phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm, đã thực hiện được 661/701 đơn vị, đạt tỷ lệ 94,3%; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, đã thực hiện được 11/12 đơn vị, đạt tỷ lệ 91,6%; trưởng ban dân vận cấp uỷ đồng thời là chủ tịch ủỷ ban MTTQ cấp huyện, đã thực hiện được 12/12 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%; trưởng ban tổ chức cấp uỷ huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ có 6/12 đơn vị, đạt tỷ lệ 50%; thực hiện Đề án sáp nhập Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, giảm 1 đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; sáp nhập hoặc giải thể những tổ chức bên trong các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có dưới 5 biên chế; xây dựng và triển khai Đề án Văn phòng dùng chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ; giải thể văn phòng các ban Đảng Tỉnh uỷ...                 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị trong thời gian tới, ban tổ chức các cấp uỷ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo chương trình toàn khóa, chương trình năm 2018 của cấp uỷ, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu cấp ủy thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước thu hẹp “một bộ phận không nhỏ” trong cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ. Tham mưu cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ.         

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng đảng. Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông trong việc tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng“Trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.
Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS